Kalkulačný účet

Kalkulačný účet je účet, na ktorom zisťujeme obstarávaciu cenu majetku, teda účtujeme na ňom jednotlivé súčasti ceny a náklady súvisiace s obstarávaním. Tento účet nesmie mať pri uzavieraní účtovných kníh žiadny konečný zostatok.