Finančný prenájom (leasing)

Zákon o dani z príjmov rieši finančný prenájom (v § 2 písm. s) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).

Obstaranie hmotného majetku prostredníctvom finančného prenájmu je možné na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pričom vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na obstarávateľa. Teda nemusím sa hneď stávať vlastníkom daného majetku, ale som len nájomca zatiaľ z právneho hľadiska. Z účtovného hľadiska už zaradiť takýto majetok môžem tak akoby som spravil pri obstaraní majetku, ktorého som hneď aj vlastníkom.

Netreba zabudnúť, že doba trvania nájmu musí byť minimálne 60 % doby odpisovania (ak odpisujeme prenajatú vec 4 roky, tak minimálne 60% zo 4 rokov).

Hmotný majetok obstaraný formou finančného prenájmu posudzujeme pri odpisovaní ako ako bežný majetok a teda tento prenajatý majetok za zaraďuje do odpisových skupín a odpisuje sa. Ide teda o obstaranie dlhodobého hmotného majetku a spoločnosť účtuje o takomto prenájme na účtoch dlhodobého hmotného majetku.

Pri obstaraní netreba zabudnúť zahrnúť do obstarávacej ceny aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu majetku prechádza vlastnícke právo k prenajatej veci z prenajímateľa na nájomcu ako aj napríklad poplatok za uzatvorenie zmluvy.

Teda obstaranie majetku v hodnote 25 000 Eur zaúčtujeme na účet 474 – Záväzky z nájmu (teda 042/474) v hodnote 25 000 Eur a takým istým zápisom zaúčtujeme aj kúpnu cena po skončení prenájmu (ak to bude napríklad 1 000 Eur, zaúčtujeme ju už hneď pri obstaraní 042/474 v hodnote 1 000 Eur). Plus, rovnako hneď zaúčtujeme aj poplatok za uzatvorenie zmluvy (napríklad v hodnote 300 Eur bez DPH zápisom 042/221, alebo 042/211 alebo 042/321 podľa toho aká situácia nastane). Zaradenie takéhoto majetku bude zápisom 022/042 v hodnote 26 300 Eur. Odpis budeme klasicky účtovať zápisom 551/082 v hodnote 548 Eur v našom prípade (26 300/12 mesiacov/4 roky) za mesiac.

Úrok súvisiaci s nájmom účtujeme ako náklad na účet 562 voči účtu 474 každý mesiac.

Na konci nájmu keď obdržim faktúru za nákup majetku (kúpna cena 1 000 Eur bez DPH) a teda fakturovaná suma bude 1 200 Eur (s DPH), účtujem DPH zápisom 345/325 v hodnote 200 Eur a istinu, o ktorej som už účtoval preúčtujem z dlhodobého záväzku na krátkodobý zápisom 474/325 v hodnote 1 000 Eur.

Takýto postup možeme uplatniť napríklad pri finančnom prenájme automobilu.

Leave a Comment