Účet 015 – Goodwill

Ako účtovať na účte 015 – Goodwill?

Účet 015 – Goodwill je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.

 Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom zostatku nájdete tu)!

Konečný zostatok na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok daného účtu (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme rozdiel medzi obstarávacou cenou (kúpnou cenou) a reálnou hodnotou nadobudnutého majetku a záväzkov v deň obstarania. Ak je tento rozdiel kladný, ide o kladný goodwill, ak je rozdiel záporný, ide o záporný goodwill.

Pod pojmom goodwill sa rozumie dobré meno obchodnej značnky, výrobku alebo účtovnej jednotky. Kupujúci je totiž v prípade kladného goodwillu ochotný zaplatiť za podnik viac ako je reálne ocenenie majetku a záväzkov (napríklad prostredníctvom znaleckého posudku). Reálna cena majetku môže byť napríklad v dôsledku obchodnej značky podniku, ktorý je považovaný dôveryhodný podnik a teda má dobré meno.

Časť kúpnej ceny nad reálnu cenu podniku si môžeme predstaviť ako určitú formu “získaného majetku” a preto kladný goodwill účtujeme na stranu MD (teda na tú stranu, kde na účte aktív účtujeme prírastok) na účte 015. Ak je goodwill záporný, kúpna cena je totiž nižšia ako reálna hodnota majetku, čo si môžeme predstaviť, ako keby sme potrebovali z majetku “ukrojiť”. Účtujeme teda na stranu D (teda na tú stranu, kde na účte aktív účtujeme úbytok) na účte 015.

Goodwill môže spoločnosť obstarať kúpou, zámenou resp. vkladom podniku alebo jeho časti, alebo rozdelením, splynutím alebo zlúčením obchodných spoločností.

Príklad 1: Vznik kladného goodwillu pri kúpe podniku

Spoločnosti vznikol kladný goodwill pri kúpe podniku, keďže rozdiel medzi kúpnou cenou a sumou, ktorá sa zistí tak, že sa od majetku odpočíta suma záväzkov, je kladný (v našom prípade 50 000 Eur). Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.

Teda kúpna cena bola 350 000 Eur a reálna hodnota majetku iba 300 000 Eur. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.

Majetok prevzatý pri kúpe podniku v našom príklade v reálnej hodnote bol v reálnej hodnote 400 000 EUR. Záväzky boli v reálnej hodnote 100 000 EUR. Celková reálna hodnota podniku je 300 000 Eur (400 000 – 100 000).

Majetok predstavovala budova v reálnej hodnote 200 000 Eur, materiál v hodnote 50 000 Eur a pohľadávky voči odberateľom v hodnote 150 000 Eur. Záväzky predstavovali iba záväzky voči dodávateľom (100 000 Eur).

Teda:

Kúpna cena – (reálna hodnota aktív – reálna hodnota pasív) = goodwill
350 000 – (200 000 + 50 000 + 150 000 – 100 000) = 50 000

Predkontácia bude vyzerať takto:     015 / 372   suma: 50 000 Eur

015 – Goodwill

Vznik kladného goodwilu účtujeme na stranu MD na účet 015 – Goodwill. Časť kúpnej ceny nad reálnu cenu podniku si môžeme predstaviť ako určitú formu “získaného majetku” a preto kladný goodwill účtujeme na stranu MD (teda na tú stranu, kde na účte aktív účtujeme prírastok) na účte 015 – Goodwill.

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Vznik kladného goodwillu sa nám prejaví aj na účte 372 – Záväzky z kúpy podniku a to na strane MD. Na stranu MD tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 50 000 Eur ako prírastok na tomto účte. Účet 372 – Záväzky z kúpy podniku je účet pasív a všetky prírastky na takýto účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Na strane D účtu 372 – Záväzky z kúpy podniku účtuje kupujúci celkovú kúpnu sumu podniku alebo jeho časti; súvzťažný zápis je na strane MD príslušných účtov kúpeného majetku a na strane D príslušných účtov prevzatých záväzkov. Rozdiel medzi kúpnou cenou (účtovanou na účte 372) a sumou, ktorá sa zistí tak, že sa od majetku odpočíta suma záväzkov, je goodwill.

Príklad 2: Vznik záporného goodwillu pri kúpe podniku

Spoločnosti vznikol záporný goodwill pri kúpe podniku, keďže rozdiel medzi kúpnou cenou a sumou, ktorá sa zistí tak, že sa od majetku odpočíta suma záväzkov, je záporný (v našom prípade 50 000 Eur). Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.

Teda kúpna cena bola 250 000 Eur a reálna hodnota majetku iba 300 000 Eur. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.

Majetok prevzatý pri kúpe podniku v našom príklade v reálnej hodnote bol v reálnej hodnote 400 000 EUR. Záväzky boli v reálnej hodnote 100 000 EUR. Celková reálna hodnota podniku je 300 000 Eur (400 000 – 100 000).

Majetok predstavovala budova v reálnej hodnote 200 000 Eur, materiál v hodnote 50 000 Eur a pohľadávky voči odberateľom v hodnote 150 000 Eur. Záväzky predstavovali iba záväzky voči dodávateľom (100 000 Eur).

Teda:

Kúpna cena – (reálna hodnota aktív – reálna hodnota pasív) = goodwill
250 000 – (200 000 + 50 000 + 150 000 – 100 000) = -50 000

Predkontácia bude vyzerať takto:     015 / 372   suma: 50 000 Eur

Predkontácia bude vyzerať takto:     372 / 015   suma: 50 000 Eur

372 – Záväzky z kúpy podniku

Vznik záporného goodwilu účtujeme na stranu D na účet 015 – Goodwill ako prírastok na tento účet. Účet 015 – Goodwill je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Vznik záporného goodwillu sa nám prejaví aj na účte 372 – Záväzky z kúpy podniku a to na strane MD. Na stranu MD tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 50 000 Eur akoúbytok na tomto účte. Účet 372 – Záväzky z kúpy podniku je účet pasív a všetky prírastky na takýto účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Ďalšia možnosť účtovania Goodwillu je uvedená v článku účet 395 – Vnútorné zúčtovanie.

Účtovanie na strane MD:

IÚDZaúčtovanie vzniku kladného goodwillu pri kúpe podniku015372
IÚDVyradenie odpísaného záporného goodwillu z majetku015075
IÚDZaúčtovanie začiatočného stavu účtu 015 – Goodwill (kladný)015701
IÚDZaúčtovanie konečného stavu účtu 015 – Goodwill (záporný)015702

Účtovanie na strane D:

IÚDZaúčtovanie vzniku záporného goodwillu pri kúpe podniku372015
IÚDVyradenie odpísaného kladného goodwillu z majetku075015
IÚDZaúčtovanie začiatočného stavu účtu 015 – Goodwill (záporný)701015
IÚDZaúčtovanie konečného stavu účtu 015 – Goodwill (kladný)702015

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie

Leave a Comment