Účet 015 – Goodwill

Ako účtovať na účte 015 – Goodwill?

Účet 015 – Goodwill je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.

 Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom zostatku nájdete tu)!

Konečný zostatok na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný zostatok daného účtu (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania. Ak je tento rozdiel kladný, ide o kladný goodwill, ak je rozdiel záporný, ide o záporný goodwill. Pod pojmom goodwill sa rozumie dobré meno obchodnej značnky, výrobku alebo účtovnej jednotky.

Goodwill môže spoločnosť obstarať kúpou, zámenou resp. vkladom podniku alebo jeho časti, alebo rozdelením, splynutím alebo zlúčením obchodných spoločností.

015 - Goodwill

Príklad: Vznik kladného goodwillu pri kúpe podniku

Spoločnosti vznikol kladný goodwill pri kúpe podniku, keďže rozdiel medzi kúpnou cenou a sumou, ktorá sa zistí tak, že sa od majetku odpočíta suma záväzkov, je kladný (v našom prípade 50 000 Eur). Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:     015 / 372   suma: 50 000 Eur

372 – Záväzky z kúpy podniku. 015 - Goodwill.

Vznik kladného goodwilu účtujeme na stranu MD na účet 015 – Goodwill ako prírastok na tento účet. Účet 015 – Goodwill je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Vznik kladného goodwillu sa nám prejaví aj na účte 372 – Záväzky z kúpy podniku a to na strane D. Na stranu D tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 50 000 Eur ako prírastok na tomto účte. Účet 372 – Záväzky z kúpy podniku je účet pasív a všetky prírastky na takýto účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Na strane D účtu 372 – Záväzky z kúpy podniku účtuje kupujúci celkovú kúpnu sumu podniku alebo jeho časti; súvzťažný zápis je na strane MD príslušných účtov kúpeného majetku a na strane D príslušných účtov prevzatých záväzkov. Rozdiel medzi kúpnou cenou (účtovanou na účte 372) a sumou, ktorá sa zistí tak, že sa od majetku odpočíta suma záväzkov, je goodwill.

Účtovanie na strane MD:

IÚD Zaúčtovanie vzniku kladného goodwillu pri kúpe podniku 015 372
IÚD Vyradenie odpísaného záporného goodwillu z majetku 015 075
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 015 – Goodwill (kladný) 015 701
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 015 – Goodwill (záporný) 015 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Zaúčtovanie vzniku záporného goodwillu pri kúpe podniku 372 015
IÚD Vyradenie odpísaného kladného goodwillu z majetku 075 015
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 015 – Goodwill (záporný) 701 015
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 015 – Goodwill (kladný) 702 015

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie

Leave a Comment