Predkontácie v praxi

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Aktivácia nákladov na vývoj 041 623
IÚD Zaradenie aktivovaných nákladov na vývoj do používania 012 041
IÚD Vyradenie odpísaných aktivovaných nákladov na vývoj z používania 072 012
IÚD Aktivácia nákladov na vývoj softvéru 041 623
PFA Prijatá faktúra za DNM – tuzemská bez DPH       DPH 20%      Spolu 041            343                x x                  x                 321
IÚD Obstaranie DNM prostredníctvom finančného prenájmu 041 474
IÚD Zaradenie softvéru do používania 013 041
IÚD Vyradenie odpísaného softvéru z používania 073 013
IÚD Zaradenie oceniteľných práv do používania 014 041
IÚD Vyradenie odpísaných oceniteľných práv z používania 073 014
IÚD Zaúčtovanie vzniku kladného goodwillu pri kúpe podniku 015 372
IÚD Zaúčtovanie vzniku záporného goodwillu pri kúpe podniku 372 015
IÚD Vyradenie odpísaného kladného goodwillu z majetku 075 015
IÚD Vyradenie odpísaného záporného goodwillu z majetku 015 075
IÚD Zaradenie ostatného DNM do používania 019 041
IÚD Vyradenie odpísaného ostatného DNM z používania 079 019
IÚD Odpis aktivovaných nákladov na vývoj 551 072
IÚD Odpis softvéru 551 073
IÚD Odpis oceniteľných práv 551 074
IÚD Odpis kladného goodwillu 551 075
IÚD Odpis záporného goodwillu 075 551
IÚD Odpis ostatného DNM 551 079
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny darovaného softvéru 543 073
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny predaného softvéru 541 073
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny softvéru vyradeného z dôvodu nepoužívania (likvidácie) 551 073
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny predaných oceniteľných práv 541 074
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny oceniteľných práv vyradených z dôvodu nepoužívania (likvidácie) 551 074
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny darovaného DNM 543 079
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny predaného ostatného DNM 541 079
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny ostatného DNM vyradeného z dôvodu nepoužívania (likvidácie) 551 079
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k DNM 553 091
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k nedokončenému DNM 553 093
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k DNM z dôvodu neadekvátnosti 091 553
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k nedokončenému DNM z dôvodu neadekvátnosti 093 553
IÚD Zrušenie opravnej položky k aktivovaným nákladom na vývoj pri ich vyradení z majetku 091 072
IÚD Zrušenie opravnej položky k softvéru pri jeho vyradení z majetku 091 073
IÚD Zrušenie opravnej položky k oceniteľným právam pri ich vyradení z majetku 091 074
IÚD Zrušenie opravnej položky k ostatnému DNM pri jeho vyradení z majetku 091 079
IÚD Zrušenie opravnej položky k nedokončenému DNM pri jeho vyradení z majetku 093 041
IÚD Aktivácia nákladov na DHM obstaraný vlastnou činnosťou 042 624
PFA Prijatá faktúra za DHM – tuzemská bez DPH       DPH 20%      Spolu 042            343                x x                  x                 321
IÚD Obstaranie DHM prostredníctvom finančného prenájmu 042 474
IÚD Zaradenie stavieb do používania 021 042
IÚD Zaradenie SHV a SHV do používania 022 042
IÚD Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do používania 025 042
IÚD Zaradenie základného stáda a ťažných zvierat do používania 026 042
IÚD Zaradenie ostatného DHM do používania 029 042
IÚD Zaradenie pozemkov do používania 031 042
IÚD Zaradenie umeleckých diel a zbierok do používania 032 042
VBÚ Úhrada preddavku na kúpu DNM 051 221
IÚD Odpočet DPH z preddavku na DNM 343 051
VBÚ Úhrada preddavku na kúpu DHM 052 221
IÚD Odpočet DPH z preddavku na DHM 343 052
VBÚ Úhrada preddavku na kúpu DFM 053 221
IÚD Zúčtovanie preddavku na kúpu DNM 321 051
IÚD Zúčtovanie preddavku na kúpu DHM 321 052
IÚD Zúčtovanie preddavku na kúpu DFM 325, 379 053
IÚD Vyradenie odpísaných stavieb z používania 081 021
IÚD Vyradenie odpísaných SHV a SHV z používania 082 022
IÚD Vyradenie odpísaných pestovateľských celkov trvalých porastov z používania 085 025
IÚD Vyradenie odpísaného základného stáda a ťažných zvierat z používania 086 026
IÚD Vyradenie odpísaného ostatného DHM z používania 089 029
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny darovanej stavby 543 081
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny predanej stavby 541 081
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny stavby vyradenej z dôvodu likvidácie 551 081
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny stavby vyradenej z dôvodu manka a škody 549 081
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny stavby vyradenej z dôvodu úhrady upísaného vkladu 367 081
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny darovaných SHV a SHV 543 082
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny predaných SHV a SHV 541 082
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny SHV a SHV vyradených z dôvodu likvidácie 551 082
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny SHV a SHV vyradených z dôvodu manka a škody 549 082
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny SHV a SHV vyradených z dôvodu úhrady upísaného vkladu 367 082
IÚD Odpis stavieb 551 081
IÚD Odpis SHV a SHV 551 082
IÚD Odpis  pestovateľských celkov trvalých porastov 551 085
IÚD Odpis základného stáda a ťažných zvierat 551 086
IÚD Odpis ostatného DHM 551 089
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k DHM 553 092
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k nedokončenému DHM 553 094
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k DHM z dôvodu neadekvátnosti 092 553
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k nedokončenému DHM z dôvodu neadekvátnosti 094 553
IÚD Zrušenie opravnej položky k stavbám pri ich vyradení z majetku 092 081
IÚD Zrušenie opravnej položky k SHV a SHV pri ich vyradení z majetku 092 082
IÚD Zrušenie opravnej položky k pestovateľským celkov trvalých porastov pri ich vyradení z majetku 092 085
IÚD Zrušenie opravnej položky k základnému stádu a ťažným zvieratám pri ich vyradení z majetku 092 086
IÚD Zrušenie opravnej položky k ostatnému DHM pri jeho vyradení z majetku 092 089
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k preddavkom na dlhodobý majetok 553 095
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k preddavkom na dlhodobý majetok z dôvodu neadekvátnosti 095 553
IÚD Zrušenie opravnej položky k preddavku na DNM pri jeho odpise – vyradení z majetku 095 051
IÚD Zrušenie opravnej položky k preddavku na DHM pri jeho odpise – vyradení z majetku 095 052
IÚD Zrušenie opravnej položky k preddavku na DFM pri jeho odpise – vyradení z majetku 095 053
IÚD Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku s aktívnym zostatkom 557 098
IÚD Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku s pasívnym zostatkom 098 657
IÚD Zrušenie odpísanej  opravnej položky k nadobudnutému majetku s aktívnym zostatkom 098 097
IÚD Zrušenie odpísanej  opravnej položky k nadobudnutému majetku s pasívnym zostatkom 097 098
VBÚ Obstaranie DFM uhradené priamo z BÚ 043 221
IÚD Obstaranie DFM účtované na základe zmluvy, vyúčtovania predávajúceho 043 325,379
IÚD Upísanie vkladu v dcérskej účtovnej jednotke 061 367
IÚD Upísanie vkladu v spoločnosti s podstatným vplyvom 062 367
IÚD Upísanie vkladu v inej účtovnej jednotke 063 367
IÚD Zaradenie obstaraného podielu v dcérskej spoločnosti do majetku 061 043
IÚD Zaradenie obstaraného podielu v spoločnosti s podstatným vplyvom do majetku 062 043
IÚD Zaradenie obstaraných realizovateľných cenných papierov a podielov do majetku 063 043
IÚD Zaradenie obstaraného ostatného DFM do majetku 069 043
VBÚ Dlhodobá pôžička poskytnutá dcérskej spoločnosti 066 221
VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky poskytnutej dcérskej spoločnosti 221 066
IÚD Úrok z  dlhodobej pôžičky poskytnutej dcérskej spoločnosti 066 662
VBÚ Dlhodobá pôžička poskytnutá materskej spoločnosti 066 221
VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky poskytnutej materskej spoločnosti 221 066
IÚD Úrok z  dlhodobej pôžičky poskytnutej materskej spoločnosti 066 662
VBÚ Dlhodobá pôžička poskytnutá spoločnému podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 066 221
VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky poskytnutej spoločnému podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 221 066
IÚD Úrok z  dlhodobej pôžičky poskytnutej spoločnému podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 066 662
VBÚ Dlhodobá pôžička poskytnutá spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 066 221
VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky poskytnutej spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 221 066
IÚD Úrok z  dlhodobej pôžičky poskytnutej spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 066 662
VBÚ Dlhodobá pôžička poskytnutá účtovnej jednotke inej, než v rámci podielovej účasti 067 221
VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky poskytnutej účtovnej jednotke inej, než v rámci podielovej účasti 221 067
IÚD Úrok z  dlhodobej pôžičky poskytnutej účtovnej jednotke inej, než v rámci podielovej účasti 067 662
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k DFM 565 096
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k DFM z dôvodu neadekvátnosti 096 565
IÚD Zrušenie opravnej položky k CP a vkladom v dcérskej účtovnej jednotke pri ich vyradení z majetku 096 061
IÚD Zrušenie opravnej položky k CP a podielom v spoločnosti s podstatným vplyvom pri ich vyradení z majetku 096 062
IÚD Zrušenie opravnej položky k realizovateľným CP a podielom  pri ich vyradení z majetku 096 063
IÚD Zvýšenie ocenenia podielu v dcérskej účtovnej jednotke metódou vlastného imania 061 414
IÚD Zníženie ocenenia podielu v dcérskej účtovnej jednotke metódou vlastného imania 414 061
IÚD Zvýšenie ocenenia podielu v účtovnej jednotke s podstatným vplyvom metódou vlastného imania 062 414
IÚD Zníženie ocenenia podielu v účtovnej jednotke s podstatným vplyvom metódou vlastného imania 414 062
IÚD Zvýšenie reálnej hodnoty podielu v inej účtovnej jednotke 063 414
IÚD Zníženie reálnej hodnoty podielu v inej účtovnej jednotke 414 063
IÚD Odložená daň z príjmov zo zvýšenia reálnej hodnoty DFM alebo precenenia metódou vlastného imania 414 481
IÚD Odložená daň z príjmov zo zníženia reálnej hodnoty DFM alebo precenenia metódou vlastného imania 481 414
PFA Prijatá faktúra za materiál
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
bez DPH       DPH 20%      Spolu 111            343                x x                  x                 321
PFA Prijatá faktúra za materiál
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
bez DPH       DPH 20%      Spolu 112            343                x x                  x                 321
PFA Prijatá faktúra za materiál
účtovanie spôsobom B
bez DPH       DPH 20%      Spolu 501            343                x x                  x                 321
VPD Nákup materiálu v hotovosti
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
bez DPH       DPH 20%      Spolu 111            343                x x                  x                 211
VPD Nákup materiálu v hotovosti
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
bez DPH       DPH 20%      Spolu 112            343                x x                  x                 211
VPD Nákup materiálu v hotovosti
účtovanie spôsobom B
bez DPH       DPH 20%      Spolu 501            343                x x                  x                 211
PFA Prijatá faktúra za tovar
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
bez DPH       DPH 20%      Spolu 131            343                x x                  x                 321
PFA Prijatá faktúra za tovar
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
bez DPH       DPH 20%      Spolu 132            343                x x                  x                 321
PFA Prijatá faktúra za tovar
účtovanie spôsobom B
bez DPH       DPH 20%      Spolu 504            343                x x                  x                 321
VPD Nákup tovaru v hotovosti
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
bez DPH       DPH 20%      Spolu 131            343                x x                  x                 211
VPD Nákup tovaru v hotovosti
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
bez DPH       DPH 20%      Spolu 132            343                x x                  x                 211
VPD Nákup tovaru v hotovosti
účtovanie spôsobom B
bez DPH       DPH 20%      Spolu 504            343                x x                  x                 211
IÚD Aktivácia nákladov na výrobu materiálu, spôsob A, s použitím kalkulačných účtov 111 621
IÚD Aktivácia nákladov na výrobu materiálu, spôsob A, bez použitia kalkulačných účtov 112 621
IÚD Aktivácia nákladov na výrobu materiálu, spôsob B 501 621
IÚD Aktivácia nákladov na výrobu tovaru, spôsob A, s použitím kalkulačných účtov 131 621
IÚD Aktivácia nákladov na výrobu tovaru, spôsob A, bez použitia kalkulačných účtov 132 621
IÚD Aktivácia nákladov na výrobu tovaru, spôsob B 504 621
Príjemka Prijatie materiálu na sklad
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
112 111
Príjemka Prijatie materiálu na sklad
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov kalkulačných účtov
x x
Príjemka Prijatie materiálu na sklad
účtovanie spôsobom B
x x
Príjemka Prijatie tovaru na sklad
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
132 131
Príjemka Prijatie tovaru na sklad
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
x x
Príjemka Prijatie tovaru na sklad
účtovanie spôsobom B
x x
Výdajka Výdaj materiálu zo skladu do spotreby
účtovanie spôsobom A
501 112
Výdajka Výdaj materiálu zo skladu do spotreby
účtovanie spôsobom B
x x
Výdajka Výdaj predaného materiálu zo skladu
účtovanie spôsobom A
542 112
Výdajka Výdaj predaného materiálu zo skladu
účtovanie spôsobom B
542 501
Výdajka Výdaj darovaného materiálu zo skladu
účtovanie spôsobom A
543 112
Výdajka Výdaj darovaného materiálu zo skladu
účtovanie spôsobom B
543 501
Výdajka Manko, alebo škoda na materiáli
účtovanie spôsobom A
549 112
Výdajka Manko, alebo škoda na materiáli
účtovanie spôsobom B
549 501
Výdajka Prirodzený úbytok materiálu
účtovanie spôsobom A
501 112
Výdajka Prirodzený úbytok materiálu
účtovanie spôsobom B
x x
Príjemka Prebytok materiálu na sklade
účtovanie spôsobom A
112 648
Príjemka Prebytok materiálu na sklade
účtovanie spôsobom B
501 648
Výdajka Výdaj predaného tovaru zo skladu
účtovanie spôsobom A
504 132
Výdajka Výdaj predaného tovaru zo skladu
účtovanie spôsobom B
x x
Výdajka Výdaj darovaného tovaru zo skladu
účtovanie spôsobom A
543 132
Výdajka Výdaj darovaného tovaru zo skladu
účtovanie spôsobom B
543 504
Výdajka Manko, alebo škoda na tovare
účtovanie spôsobom A
549 132
Výdajka Manko, alebo škoda na tovare
účtovanie spôsobom B
549 504
Výdajka Prirodzený úbytok tovaru
účtovanie spôsobom A
504 132
Výdajka Prirodzený úbytok tovaru
účtovanie spôsobom B
x x
Príjemka Prebytok tovaru na sklade
účtovanie spôsobom A
132 648
Príjemka Prebytok tovaru na sklade
účtovanie spôsobom B
504 648
Výdajka Prevod výrobkov do vlastnej predajne tovaru
úbytok výrobkov na sklade
613 123
Príjemka Prevod výrobkov do vlastnej predajne tovaru
prírastok tovaru vo vlastnej predajni
132 621
PFA Prijatá faktúra za nehnuteľnosť určenú na predaj
účtovanie spôsobom A
bez DPH       DPH 20%      Spolu 133            343                x x                  x                 321
PFA Prijatá faktúra za nehnuteľnosť určenú na predaj
účtovanie spôsobom B
bez DPH       DPH 20%      Spolu 507            343                x x                  x                 321
IÚD Úbytok nehnuteľnosti na predaj z dôvodu predaja
účtovanie spôsobom A
507 133
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu materiálu pri účtovaní spôsobom B 501 112
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu materiálu pri účtovaní spôsobom B 112 501
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu materiálu na ceste pri účtovaní spôsobom B 501 119
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu tovaru pri účtovaní spôsobom B 504 132
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu tovaru pri účtovaní spôsobom B 132 504
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu tovaru na ceste pri účtovaní spôsobom B 504 139
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu nehnuteľností na predaj pri účtovaní spôsobom B 507 133
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu nehnuteľností na predaj pri účtovaní spôsobom B 133 507
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu nedokončenej výroby pri účtovaní spôsobom B 611 121
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu nedokončenej výroby pri účtovaní spôsobom B 121 611
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu polotovarov vlastnej výroby pri účtovaní spôsobom B 612 122
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu polotovarov vlastnej výroby pri účtovaní spôsobom B 122 612
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu výrobkov pri účtovaní spôsobom B 613 123
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu výrobkov pri účtovaní spôsobom B 123 613
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu zvierat pri účtovaní spôsobom B 614 124
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu zvierat pri účtovaní spôsobom B 124 614
Príjemka Prírastok nedokončenej výroby
účtovanie spôsobom A
121 611
Výdajka Úbytok nedokončenej výroby
účtovanie spôsobom A
611 121
Príjemka Prírastok polotovarov vlastnej výroby
účtovanie spôsobom A
122 612
Výdajka Úbytok polotovarov vlastnej výroby
účtovanie spôsobom A
612 122
Príjemka Prírastok výrobkov
účtovanie spôsobom A
123 613
Výdajka Úbytok výrobkov
účtovanie spôsobom A
613 123
Príjemka Prírastok zvierat
účtovanie spôsobom A
124 614
Výdajka Úbytok zvierat
účtovanie spôsobom A
614 124
Výdajka Výdaj darovaných výrobkov zo skladu
účtovanie spôsobom A
543 123
Výdajka Výdaj darovaných výrobkov zo skladu
účtovanie spôsobom B
543 613
Výdajka Výdaj výrobkov zo skladu na účel reprezentácie
účtovanie spôsobom A
513 123
Výdajka Výdaj výrobkov zo skladu na účel reprezentácie
účtovanie spôsobom B
513 613
Výdajka Prirodzený úbytok nedokončenej výroby
účtovanie spôsobom A
611 121
Výdajka Prirodzený úbytok polotovarov vlastnej výroby
účtovanie spôsobom A
612 122
Výdajka Prirodzený úbytok výrobkov
účtovanie spôsobom A
613 123
Výdajka Prirodzený úbytok zvierat
účtovanie spôsobom A
613 123
Výdajka Manko, alebo škoda na nedokončenej výrobe
účtovanie spôsobom A
549 121
Výdajka Manko, alebo škoda na nedokončenej výrobe
účtovanie spôsobom B
549 611
Výdajka Manko, alebo škoda na polotovaroch vlastnej výroby
účtovanie spôsobom A
549 122
Výdajka Manko, alebo škoda na polotovaroch vlastnej výroby
účtovanie spôsobom B
549 612
Výdajka Manko, alebo škoda na výrobkoch
účtovanie spôsobom A
549 123
Výdajka Manko, alebo škoda na výrobkoch
účtovanie spôsobom B
549 613
Výdajka Manko, alebo škoda na zvieratách
účtovanie spôsobom A
549 124
Výdajka Manko, alebo škoda na zvieratách
účtovanie spôsobom B
549 614
Príjemka Prebytok nedokončenej výroby
účtovanie spôsobom A
121 648
Príjemka Prebytok nedokončenej výroby
účtovanie spôsobom B
611 648
Príjemka Prebytok polotovarov vlastnej výroby
účtovanie spôsobom A
122 648
Príjemka Prebytok polotovarov vlastnej výroby
účtovanie spôsobom B
612 648
Príjemka Prebytok výrobkov
účtovanie spôsobom A
123 648
Príjemka Prebytok výrobkov
účtovanie spôsobom B
613 648
Príjemka Prebytok zvierat
účtovanie spôsobom A
124 648
Príjemka Prebytok zvierat
účtovanie spôsobom B
614 648
IÚD Materiál, za ktorý bola prijatá faktúra a do konca účtovného obdobia nebol dodaný
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
119 111
IÚD Materiál, za ktorý bola prijatá faktúra a do konca účtovného obdobia nebol dodaný
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
119 112
IÚD Materiál, za ktorý bola prijatá faktúra a do konca účtovného obdobia nebol dodaný
účtovanie spôsobom B
119 501
IÚD Tovar, za ktorý bola prijatá faktúra a do konca účtovného obdobia nebol dodaný
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
139 131
IÚD Tovar, za ktorý bola prijatá faktúra a do konca účtovného obdobia nebol dodaný
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
139 132
IÚD Tovar, za ktorý bola prijatá faktúra a do konca účtovného obdobia nebol dodaný
účtovanie spôsobom B
139 504
Príjemka Príjem materiálu, ktorý nebol do konca predchádzajúceho účtovného obdobia dodaný
účtovanie spôsobom A
112 119
Príjemka Príjem tovaru, ktorý nebol do konca predchádzajúceho účtovného obdobia dodaný
účtovanie spôsobom A
132 139
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k materiálu 505 191
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k materiálu z dôvodu neadekvátnosti 191 505
IÚD Zrušenie opravnej položky k materiálu pri jeho vyradení z majetku 191 112
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k tovaru 505 196
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k tovaru z dôvodu neadekvátnosti 196 505
IÚD Zrušenie opravnej položky k tovaru pri jeho vyradení z majetku 196 132
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k nedokončenej výrobe 611 192
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k nedokončenej výrobe z dôvodu neadekvátnosti 192 611
IÚD Zrušenie opravnej položky k nedokončenej výrobe pri jej vyradení z majetku 192 121
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k polotovarom vlastnej výroby 612 193
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k polotovarom vlastnej výroby z dôvodu neadekvátnosti 193 612
IÚD Zrušenie opravnej položky k polotovarom vlastnej výroby pri ich vyradení z majetku 193 122
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k výrobkom 613 194
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k výrobkom z dôvodu neadekvátnosti 194 613
IÚD Zrušenie opravnej položky k výrobkom pri ich vyradení z majetku 194 123
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k zvieratám 614 195
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k zvieratám z dôvodu neadekvátnosti 195 614
IÚD Zrušenie opravnej položky k zvieratám pri ich vyradení z majetku 195 124
PPD Výber peňazí v hotovosti z bankového účtu 211 261
VBÚ Výber peňazí v hotovosti z bankového účtu 261 221
VPD Vklad peňazí v hotovosti na bankový účet 261 211
VBÚ Vklad peňazí v hotovosti na bankový účet 221 261
VBÚ Inkaso pohľadávky (faktúry) od odberateľa na bankový účet 221 311
VBÚ Úhrada záväzku (faktúry) dodávateľovi z bankového účtu 321 221
PPD Inkaso pohľadávky (faktúry) od odberateľa v hotovosti 211 311
VPD Úhrada záväzku (faktúry) dodávateľovi v hotovosti 321 211
VPD Nákup cenín v hotovosti 213 211
PFA Prijatá faktúra za ceniny 213 321
IÚD Spotreba poštových známok 518 213
IÚD Spotreba kolkov 538 213
IÚD Spotreba diaľničných známok 518 213
IÚD Škoda na ceninách 569 213
IÚD Schodok v pokladnici predpísaný k náhrade zamestnancovi 335 211
IÚD Výdaj stravných lístkov zamestnancom (časť hradená zamestnancami) 335 213
IÚD Výdaj stravných lístkov zamestnancom (časť hradená zamestnávateľom v rámci zákona) 527 213
IÚD Výdaj stravných lístkov zamestnancom (časť hradená zamestnávateľom nad rámec zákona) 528 213
IÚD Výdaj stravných lístkov zamestnancom (časť hradená zo sociálneho fondu) 472 213
VBÚ Čerpanie krátkodobého úveru prevodom na bankový účet 221 261
VÚÚ Čerpanie krátkodobého úveru prevodom na bankový účet 261 231
VBÚ Splátka krátkodobého úveru z bankového účtu 261 221
VÚÚ Splátka krátkodobého úveru z bankového účtu 231 261
VÚÚ Čerpanie krátkodobého úveru formou úhrady faktúry dodávateľovi 321 231
IÚD Emisia krátkodobých dlhopisov 375 241
VBÚ Inkaso z emisie krátkodobých dlhopisov 221 375
VBÚ Splatenie emitovaných krátkodobých dlhopisov 241 221
VBÚ Prijatá krátkodobá pôžička od iného subjektu 221 249
IÚD Úrok z prijatej krátkodobej pôžičky od iného subjektu 562 249
VBÚ Splátka prijatej krátkodobej pôžičky od iného subjektu 249 221
IÚD Nákup pohonných látok uhradený debetnou platobnou kartou bez DPH       DPH 20%      Spolu 501            343                x x                  x                 325, 335
VBÚ Platba debetnou platobnou kartou 325, 335 221
IÚD Cestovné náklady  uhradené kreditnou platobnou kartou bez DPH       DPH 20%      Spolu 512            343                x x                  x                 231
VBÚ Úhrada kreditnej platobnej karty z bankového účtu 261 221
VÚÚ Úhrada kreditnej platobnej karty z bankového účtu 231 261
VBÚ Obstaranie krátkodobých cenných papierov uhradené priamo z BÚ 259 221
IÚD Obstaranie krátkodobých cenných papierov účtované na základe zmluvy, vyúčtovania predávajúceho 259 325,379
IÚD Zaúčtovanie obstaraných akcií určených na obchodovanie na príslušný účet 251 259
IÚD Zaúčtovanie obstaraných vlastných akcií na príslušný účet 252 259
IÚD Zaúčtovanie obstaraných dlhopisov na príslušný účet 253 259
IÚD Zaúčtovanie obstaraných vlastných dlhopisov na príslušný účet 255 259
IÚD Zaúčtovanie obstaraných dlhopisov so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti na príslušný účet 256 259
IÚD Zaúčtovanie obstaraných realizovateľných cenných papierov na príslušný účet 257 259
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky ku krátkodobým cenným papierom 565 291
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky ku krátkodobým cenným papierom z dôvodu neadekvátnosti 291 565
IÚD Zrušenie opravnej položky k akciám určeným na obchodovanie pri ich vyradení z majetku 291 251
IÚD Zrušenie opravnej položky k dlhopisom pri ich vyradení z majetku 291 253
IÚD Zrušenie opravnej položky k realizovateľným cenným papierom pri ich vyradení z majetku 291 257
IÚD Započítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov z obchodného styku 321 311
IÚD Krátkodobá nevyfakturovaná dodávka materiálu, účtovanie spôsobom A 111 326
IÚD Krátkodobá nevyfakturovaná dodávka materiálu, účtovanie spôsobom B 501 326
IÚD Krátkodobá nevyfakturovaná dodávka tovaru, účtovanie spôsobom A 131 326
IÚD Krátkodobá nevyfakturovaná dodávka tovaru, účtovanie spôsobom B 504 326
IÚD Krátkodobá nevyfakturovaná dodávka DHM 042 326
IÚD Krátkodobá nevyfakturovaná dodávka služieb 518 326
PFA Prijatá faktúra za dodávku, ktorá bola v predchádzajúcom účtovnom období účtovaná ako krátkodobá nevyfakturovaná dodávka bez DPH       DPH 20%      Spolu 326            343                x x                  x                 321
IÚD Tvorba rezervy na krátkodobú nevyfakturovanú dodávku materiálu, účtovanie spôsobom A 111 323
IÚD Tvorba rezervy na krátkodobú nevyfakturovanú dodávku materiálu, účtovanie spôsobom B 501 323
IÚD Tvorba rezervy na krátkodobú nevyfakturovanú dodávku tovaru, účtovanie spôsobom A 131 323
IÚD Tvorba rezervy na krátkodobú nevyfakturovanú dodávku tovaru, účtovanie spôsobom B 504 323
IÚD Tvorba rezervy na krátkodobú nevyfakturovanú dodávku DHM 042 323
IÚD Tvorba rezervy na krátkodobú nevyfakturovanú dodávku služieb 518 323
IÚD Tvorba rezervy na mzdy za nevyčerpané dovolenky 521 323
IÚD Tvorba rezervy na zdravotné a sociálne poistenie za nevyčerpané dovolenky 524 323
IÚD Mzdy za nevyčerpané dovolenky predchádzajúceho účtovného obdobia 323 331
IÚD Zdravotné a sociálne poistenie za nevyčerpané dovolenky za predchádzajúce účtovné obdobie 323 336
PFA Prijatá faktúra za dodávku, na ktorú bola v predchádzajúcom účtovnom období vytvorená rezerva na krátkodobú nevyfakturovanú dodávku bez DPH       DPH 20%      Spolu 323            343                x x                  x                 321
IÚD Inkaso faktúry od odberateľa krátkodobou zmenkou suma faktúry               zmenkový úrok          menovitá hodnota zm. x                x                312 311                  662               x
VBÚ Inkaso krátkodobej zmenky 221 312
IÚD Eskont krátkodobej zmenky 313 312
VEÚ Poskytnutý krátkodobý eskontný úver eskontný úrok               prevod na bankový účet          celková suma esk. úveru 562            261                x x                  x                 232
IÚD Avízo o splatení eskontovanej krátkodobej zmenky 232 313
IÚD Úhrada faktúry dodávateľovi krátkodobou zmenkou suma faktúry               zmenkový úrok          menovitá hodnota zm. 321            562                x x                  x                 322
VBÚ Úhrada krátkodobej zmenky 322 221
VBÚ Poskytnutie krátkodobého preddavku na dodávku materiálu, tovaru, alebo služieb 314 221
VBÚ Prijatý krátkodobý preddavok od odberateľa 221 324
IÚD DPH z prijatého krátkodobého preddavku 324 343
IÚD DPH z poskytnutého krátkodobého preddavku 343 314
IÚD Zúčtovanie krátkodobého preddavku poskytnutého na nákup materiálu, tovaru, alebo služieb 321 314
IÚD Zúčtovanie prijatého krátkodobého preddavku 324 311
VFA Vystavený dobropis na faktúru za predaný tovar, ktorá nebola zinkasovaná bez DPH       DPH 20%      Spolu 604            343                x x                  x                 311
VFA Vystavený dobropis na faktúru za predané výrobky, ktorá nebola zinkasovaná bez DPH       DPH 20%      Spolu 601            343                x x                  x                 311
VFA Vystavený dobropis na faktúru za poskytnuté služby, ktorá nebola zinkasovaná bez DPH       DPH 20%      Spolu 602            343                x x                  x                 311
VFA Vystavený dobropis na faktúru za predaný tovar, ktorá bola zinkasovaná bez DPH       DPH 20%      Spolu 604            343                x x                  x                 325
VFA Vystavený dobropis na faktúru za predané výrobky, ktorá bola zinkasovaná bez DPH       DPH 20%      Spolu 601            343                x x                  x                 325
VFA Vystavený dobropis na faktúru za poskytnuté služby, ktorá bola zinkasovaná bez DPH       DPH 20%      Spolu 602            343                x x                  x                 325
PFA Prijatý dobropis na faktúru za nakúpený tovar, ktorá nebola uhradená bez DPH       DPH 20%      Spolu x                x                321 131                  343               x
PFA Prijatý dobropis na faktúru za nakúpený materiál, ktorá nebola uhradená bez DPH       DPH 20%      Spolu x                x                321 111                  343               x
PFA Prijatý dobropis na faktúru za prijaté služby, ktorá nebola uhradená bez DPH       DPH 20%      Spolu x                x                321 518                  343               x
PFA Prijatý dobropis na faktúru za nakúpený tovar, ktorá bola uhradená bez DPH       DPH 20%      Spolu x                x                315 131                  343               x
PFA Prijatý dobropis na faktúru za nakúpený materiál, ktorá bola uhradená bez DPH       DPH 20%      Spolu x                x                315 111                  343               x
PFA Prijatý dobropis na faktúru za prijaté služby, ktorá bola uhradená bez DPH       DPH 20%      Spolu x                x                315 518                  343               x
ID Tržby za tovar, platené platobnou kartou, cez registračnú pokladnicu bez DPH       DPH 20%      Spolu x                  x                 315 604            343                x
VBÚ Inkaso tržieb platených platobnou kartou cez registračnú pokladnicu 221 315
IÚD Hrubé mzdy priznané zamestnancom 521 331
IÚD Hrubé mzdy priznané spoločníkom 522 366
IÚD Zdravotné a sociálne poistenie hradené zamestnávateľom 524 336
IÚD Zdravotné a sociálne poistenie hradené zamestnancami zrážkou zo mzdy 331 336
IÚD Zdravotné a sociálne poistenie hradené spoločníkmi zrážkou zo mzdy 366 336
IÚD Daň z príjmov zo závislej činnosti zrazená zamestnancom z miezd 331 342
IÚD Daň z príjmov zo závislej činnosti zrazená spoločníkom z miezd 366 342
IÚD Nárok zamestnancov na daňový bonus 342 331
IÚD Nárok spoločníkov na daňový bonus 342 366
IÚD Nárok zamestnancov na náhradu príjmu pri dočasnej PN od sociálnej poisťovne 336 331
IÚD Nárok spoločníkov na náhradu príjmu pri dočasnej PN od sociálnej poisťovne 336 366
IÚD Iné zrážky z miezd zamestnancov (súdne obstávky, výživné, exekúcie…) 331 379
IÚD Iné zrážky z miezd spoločníkov (súdne obstávky, výživné, exekúcie…) 366 379
VBÚ Vyplatený preddavok zamestnancovi na mzdu 331 221
VPD Vyplatený preddavok zamestnancovi na mzdu 331 211
VBÚ Vyplatený preddavok spoločníkovi na mzdu 366 221
VPD Vyplatený preddavok spoločníkovi na mzdu 366 211
VBÚ Úhrada poistného zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni 336 221
VBÚ Úhrada dane z príjmov zo závislej činnosti 342 221
VBÚ Úhrada iných zrážok z miezd rôznym fyzickým a právnickým osobám 379 221
VBÚ Výplata vyúčtovania mzdy zamestnancom 331 221
VPD Výplata vyúčtovania mzdy zamestnancom 331 211
VBÚ Výplata vyúčtovania mzdy spoločníkom 366 221
VPD Výplata vyúčtovania mzdy spoločníkom 366 211
VBÚ Vyplatený preddavok zamestnancovi na nákup, pracovnú cestu 335 221
VPD Vyplatený preddavok zamestnancovi na nákup, pracovnú cestu 335 211
VBÚ Vyplatený preddavok spoločníkovi na nákup, pracovnú cestu 355 221
VPD Vyplatený preddavok spoločníkovi na nákup, pracovnú cestu 355 211
IÚD Vyúčtovanie nákupu materiálu, PHM a pod. zamestnancom, na ktorý mu bol poskytnutý preddavok bez DPH       DPH 20%      Spolu 501            343                x x                  x                 335
IÚD Vyúčtovanie nákupu materiálu, PHM a pod. spoločníkom, na ktorý mu bol poskytnutý preddavok bez DPH       DPH 20%      Spolu 501            343                x x                  x                 355
IÚD Vyúčtovanie výdavkov na pracovnú cestu zamestnancom, na ktorú mu bol poskytnutý preddavok bez DPH       DPH 20%      Spolu 512            343                x x                  x                 335
IÚD Vyúčtovanie výdavkov na pracovnú cestu spoločníkom, na ktorú mu bol poskytnutý preddavok bez DPH       DPH 20%      Spolu 512            343                x x                  x                 355
IÚD Predpis náhrady manka, škody zodpovednému zamestnancovi 335 648
IÚD Predpis náhrady manka, škody zodpovednému spoločníkovi 355 648
IÚD Vyúčtovanie nákupu materiálu, PHM a pod. zamestnancom, na ktorý mu nebol poskytnutý preddavok bez DPH       DPH 20%      Spolu 501            343                x x                  x                 333
IÚD Vyúčtovanie nákupu materiálu, PHM a pod. spoločníkom, na ktorý mu nebol poskytnutý preddavok bez DPH       DPH 20%      Spolu 501            343                x x                  x                 365
IÚD Vyúčtovanie výdavkov na pracovnú cestu zamestnancom, na ktorú mu nebol poskytnutý preddavok bez DPH       DPH 20%      Spolu 512            343                x x                  x                 333
IÚD Vyúčtovanie výdavkov na pracovnú cestu spoločníkom, na ktorú mu nebol poskytnutý preddavok bez DPH       DPH 20%      Spolu 512            343                x x                  x                 365
VPD Úhrada ostatných záväzkov voči zamestnancovi 333 211
VBÚ Úhrada ostatných záväzkov voči zamestnancovi 333 221
VBÚ Úhrada ostatných záväzkov voči spoločníkovi 365 221
VPD Úhrada ostatných záväzkov voči spoločníkovi 365 211
VBÚ Úhrada preddavku na daň z príjmov 341 221
ID Daňová povinnosť k dani z príjmov na základe priznania k dani z príjmov 591 341
VBÚ Úhrada nedoplatku na daň z príjmov 341 221
VBÚ Inkaso preplatku na dani z príjmov 221 341
IÚD Započítanie preplatku na dani z príjmov s daňovou povinnosťou na DPH 343 341
IÚD Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu EU a súčasne nárok na odpočet tejto dane 343 343
VBÚ Úhrada daňovej povinnosti k DPH správcovi dane 343 221
VBÚ Inkaso nadmerného odpočtu DPH od správcu dane 221 343
IÚD Daňová povinnosť k DPH pri dovoze tovaru z tretej krajiny a súčasne nárok na odpočet tejto dane, účtovanie na základe JCD 343 379
IÚD Clo pri dovoze tovaru z tretej krajiny, účtovanie na základe JCD 131 379
VBÚ Úhrada colného dlhu 379 221
IÚD Daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel 531 345
IÚD Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností 532 345
IÚD Daňová povinnosť k dani za psa 538 345
VBÚ Úhrada ostatných daní a poplatkov 345 221
IÚD Nárok na dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie dlhodobého odpisovaného majetku 346 384
IÚD Nárok na dotáciu zo štátneho rozpočtu na náhradu nákladov na hospodársku činnosť 346 648
IÚD Nárok na dotáciu zo štátneho rozpočtu na náhradu finančných nákladov 346 668
IÚD Nárok na inú dotáciu, než zo štátneho rozpočtu na obstaranie dlhodobého odpisovaného majetku 347 384
IÚD Nárok na inú dotáciu, než zo štátneho rozpočtu na náhradu nákladov na hospodársku činnosť 347 648
IÚD Nárok na inú dotáciu, než zo štátneho rozpočtu na náhradu finančných nákladov 347 668
VBÚ Inkaso dotácie zo štátneho rozpočtu 221 346
VBÚ Inkaso inej dotácie, než zo štátneho rozpočtu 221 347
VBÚ Krátkodobá pôžička poskytnutá dcérskej spoločnosti 351 221
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky poskytnutej dcérskej spoločnosti 221 351
IÚD Úrok z  krátkodobej pôžičky poskytnutej dcérskej spoločnosti 351 662
VBÚ Krátkodobá pôžička poskytnutá materskej spoločnosti 351 221
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky poskytnutej materskej spoločnosti 221 351
IÚD Úrok z  krátkodobej pôžičky poskytnutej materskej spoločnosti 351 662
VBÚ Krátkodobá pôžička poskytnutá spoločnému podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 351 221
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky poskytnutej spoločnému podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 221 351
IÚD Úrok z  krátkodobej pôžičky poskytnutej spoločnému podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 351 662
VBÚ Krátkodobá pôžička poskytnutá spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 351 221
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky poskytnutej spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 221 351
IÚD Úrok z  krátkodobej pôžičky poskytnutej spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 351 662
VBÚ Krátkodobá pôžička prijatá od dcérskej spoločnosti 221 361
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky prijatej od dcérskej spoločnosti 361 221
IÚD Úrok z  krátkodobej pôžičky prijatej od dcérskej spoločnosti 562 361
VBÚ Krátkodobá pôžička prijatá od materskej spoločnosti 221 361
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky prijatej od materskej spoločnosti 361 221
IÚD Úrok z  krátkodobej pôžičky prijatej od materskej spoločnosti 562 361
VBÚ Krátkodobá pôžička prijatá od spoločného podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 221 361
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky prijatej od spoločného podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 361 221
IÚD Úrok z  krátkodobej pôžičky prijatej od spoločného podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 562 361
VBÚ Krátkodobá pôžička prijatá od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 221 361
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky prijatej od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 361 221
IÚD Úrok z  krátkodobej pôžičky prijatej od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 562 361
VBÚ Krátkodobá pôžička poskytnutá spoločníkovi 355 221
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky poskytnutej spoločníkovi 221 355
IÚD Úrok z  krátkodobej pôžičky poskytnutej spoločníkovi 355 662
VBÚ Krátkodobá pôžička prijatá od spoločníka 221 365
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky prijatej od spoločníka 365 221
IÚD Úrok z  krátkodobej pôžičky prijatej od spoločníka 562 365
VBÚ Vyplatenie dividend, podielov spoločníkov na zisku 364 221
VBÚ Inkaso uhradenej straty spoločníkmi 221 354
VBÚ Splatenie upísaného vkladu v obchodnej spoločnosti 367 221
IÚD Splatenie upísaného vkladu v obchodnej spoločnosti formou pozemku 367 031
IÚD Splatenie upísaného vkladu v obchodnej spoločnosti formou nehnuteľnosti 367 081
IÚD Splatenie upísaného vkladu v obchodnej spoločnosti formou SHV a SHV 367 082
IÚD Splatenie upísaného vkladu v obchodnej spoločnosti formou kapitalizácie pohľadávky 367 351
VBÚ Mylná platba na neznámy účet 378 221
VBÚ Mylná platba z neznámeho účtu 221 379
IÚD Predpis náhrady manka, škody zodpovednej osobe inej, ako zamestnanec 378 648
IÚD Pohľadávka voči poisťovni v dôsledku poistnej udalosti 378 648
VBÚ Úhrada nájomného za nasledujúce účtovné obdobie 381 221
VBÚ Úhrada poistného za nasledujúce účtovné obdobie 381 221
VBÚ Úhrada predplatného na nasledujúce účtovné obdobie 381 221
PFA Prijatá faktúra za služby vzťahujúce sa k nasledujúcemu účtovnému obdobiu bez DPH       DPH 20%      Spolu 381            343                x x                  x                 321
IÚD Zaúčtovanie nájomného uhradeného v predchádzajúcom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia 518 381
IÚD Zaúčtovanie poistného uhradeného v predchádzajúcom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia 548 381
IÚD Zaúčtovanie predplatného uhradeného v predchádzajúcom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia 501, 518 381
IÚD Zaúčtovanie služieb uhradených v predchádzajúcom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia 518 381
VBÚ Inkaso nájomného za nasledujúce účtovné obdobie 221 384
VBÚ Inkaso predplatného na nasledujúce účtovné obdobie 221 384
VFA Vystavená faktúra za služby, ktoré budú dodané v nasledujúcom účtovnom období bez DPH       DPH 20%      Spolu x                  x                 311 384            343                x
IÚD Zaúčtovanie nájomného zinkasovaného v predchádzajúcom účtovnom období do výnosov bežného účtovného obdobia 384 602
IÚD Zaúčtovanie predplatného zinkasovaného v predchádzajúcom účtovnom období do výnosov bežného účtovného obdobia 384 602
IÚD Zaúčtovanie služieb zinkasovaných v predchádzajúcom účtovnom období do výnosov bežného účtovného obdobia 384 602
IÚD Rozdiel medzi vyššou predajnou cenou majetku a jeho účtovnou hodnotou, ak sa tento majetok súčasne nadobúda formou finančného prenájmu (spätný leasing) 315 384
IÚD Zaúčtovanie príslušnej časti výnosov budúcich období, ktoré boli účtované pri prijatej dotácii, do výnosov bežného účtovného obdobia 384 648
IÚD Zaúčtovanie príslušnej časti rozdielu medzi vyššou predajnou cenou majetku a jeho účtovnou hodnotou, súčasne nadobudnutého formou finančného prenájmu (spätný leasing), do výnosov bežného účtovného obdobia 384 648
IÚD Zaúčtovanie nájomného za bežné účtovné obdobie, ktoré bude uhradené v nasledujúcom účtovnom období do nákladov bežného účtovného bdobia 518 383
IÚD Zaúčtovanie bankového poplatku za bežné účtovné obdobie, ktoré banka zinkasuje v nasledujúcom účtovnom období do nákladov bežného účtovného bdobia 568 383
IÚD Zaúčtovanie debetného úroku za bežné účtovné obdobie, ktoré banka zinkasuje v nasledujúcom účtovnom období do nákladov bežného účtovného bdobia 562 383
VBÚ Úhrada nájomného za predchádzajúce účtovné obdobie 383 221
VBÚ Bankový poplatok za predchádzajúce účtovné obdobie 383 221
VBÚ Debetný úrok za predchádzajúce účtovné obdobie 383 221
IÚD Zaúčtovanie nájomného za bežné účtovné obdobie, ktoré bude zinkasované v nasledujúcom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia 385 602
IÚD Zaúčtovanie služieb poskytnutých v bežnom účtovnom období, ktoré budú vyfakturované v nasledujúcom účtovnom období,  do výnosov bežného účtovného obdobia 385 602
VBÚ Inkaso nájomného za predchádzajúce účtovné obdobie 221 385
VFA Vystavená faktúra za služby, ktoré boli dodané v predchádzajúcom účtovnom období bez DPH       DPH 20%      Spolu x                  x                 311 385            343                x
IÚD Časové rozlíšenie nákladov, ktoré sa sledujú vo vzťahu k danému účelu 382 655
IÚD Zaúčtovanie nákladov, ktoré sa sledujú vo vzťahu k danému účelu a boli účtované ako komplexné náklady budúcich období do nákladov účtovného obdobia, z ktorým vecne súvisia 555 382
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k pohľadávkam 547 391
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k pohľadávkam z dôvodu neadekvátnosti 391 547
IÚD Zrušenie opravnej položky k pohľadávkam voči odberateľom pri ich vyradení z majetku 391 311
IÚD Zrušenie opravnej položky k ostatným pohľadávkam z obchodného styku pri ich vyradení z majetku 391 315
IÚD Zrušenie opravnej položky k iným pohľadávkam pri ich vyradení z majetku 391 378
IÚD Zrušenie opravnej položky k pohľadávkam v rámci podielovej účasti  pri ich vyradení z majetku 391 351
IÚD Zrušenie opravnej položky k pohľadávkam voči spoločníkom a členom pri ich vyradení z majetku 391 355
IÚD Zrušenie opravnej položky k pohľadávkam voči zamestnancom pri ich vyradení z majetku 391 335
PFA Prijatá faktúra za náklady vzťahujúce sa k inému organizačnému útvaru účtovnej jednotky bez DPH       DPH 20%      Spolu 395            343                x x                  x                 321
VFA Vystavená faktúra za výkony, ktoré uskutočnil iný organizačný útvar účtovnej jednotky bez DPH       DPH 20%      Spolu x                  x                 311 395            343                x
IÚD Vnútorné zúčtovanie nákladov na služby, ktoré uhradil iný organizačný útvar účtovnej jednotky 518 395
IÚD Vnútorné zúčtovanie nákladov na hospodársku činnosť, ktoré uhradil iný organizačný útvar účtovnej jednotky 548 395
IÚD Vnútorné zúčtovanie výnosov za poskytnuté služby, ktoré zinkasoval  iný organizačný útvar účtovnej jednotky 395 602
VBÚ Inkaso z bankového účtu iného organizačného útvaru účtovnej jednotky 221 395
VBÚ Platba na bankový účet iného organizačného útvaru účtovnej jednotky 395 221
IÚD Odpis premlčaných záväzkov voči dodávateľom 321 648
IÚD Odpis premlčaných ostatných záväzkov z obchodného styku 325 648
IÚD Odpis premlčaných záväzkov voči spoločníkom a členom 365 648
IÚD Odpis premlčaných záväzkov v rámci podielovej účasti 361 648
IÚD Odpis premlčaných iných záväzkov 379 648
IÚD Vznik obchodnej spoločnosti – upísanie základného imania zapísaného do obchodného registra 353 411
VBÚ Zinkasovanie upísaného vkladu do základného imania na bankový účet 221 353
IÚD Zinkasovanie upísaného vkladu do základného imania formou DHM 042 353
IÚD Zinkasovanie upísaného vkladu do základného imania formou pohľadávky 315, 378 353
IÚD Zinkasovanie upísaného vkladu do základného imania formou DFM 043 353
IÚD Zinkasovanie upísaného vkladu do základného imania formou DNM 041 353
IÚD Zvýšenie základného imania pred zápisom do obchodného registra 353 419
IÚD Zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra 419 411
IÚD Zníženie základného imania pred zápisom do obchodného registra 419 365
IÚD Zápis zníženia základného imania do obchodného registra 411 419
IÚD Zvýšenie základného imania so vznikom emisného ážia zvýšenie zákl. imania               upísaný vklad          rozdiel – emisné ážio x                353                x 419                  x                 412
IÚD Rozhodnutie spoločníka o vklade do spoločnosti bez zvýšenia základného imania 353 413
IÚD Upísanie vkladu do zákonného rezervného fondu 353 417
IÚD Precenenie pozemku pri zániku účtovnej jednotky bez likvidácie (zlúčením, splynutím, či rozdelením 031 416
IÚD Precenenie nehnuteľností pri zániku účtovnej jednotky bez likvidácie (zlúčením, splynutím, či rozdelením 021 416
IÚD Precenenie SHV a SHV pri zániku účtovnej jednotky bez likvidácie (zlúčením, splynutím, či rozdelením 022 416
IÚD Precenenie  oceniteľných práv pri zániku účtovnej jednotky bez likvidácie (zlúčením, splynutím, či rozdelením 014 416
IÚD Precenenie softvéru pri zániku účtovnej jednotky bez likvidácie (zlúčením, splynutím, či rozdelením 013 416
IÚD Precenenie zásob tovaru pri zániku účtovnej jednotky bez likvidácie (zlúčením, splynutím, či rozdelením 132 416
IÚD Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie – tvorba zákonného rezervného fondu 431 421
IÚD Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie – dividendy, podiely spoločníkov na zisku 431 364
IÚD Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie – zvýšenie základného imania 431 419
IÚD Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie – tvorba štatutárnych fondov 431 423
IÚD Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie – tvorba ostatných fondov 431 427
IÚD Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie – úhrada strát minulých období 431 429
IÚD Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie –  tvorba sociálneho fondu 431 472
IÚD Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie – nerozdelený zisk 431 428
IÚD Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie – odmeny členov orgánov spoločnosti (tantiémy) 431 379
IÚD Usporiadanie účtovnej straty za predchádzajúce účtovné obdobie – z nerozdeleného zisku minulých období 428 431
IÚD Usporiadanie účtovnej straty za predchádzajúce účtovné obdobie – znížením základného imania 419 431
IÚD Usporiadanie účtovnej straty za predchádzajúce účtovné obdobie – úhrada straty vlastníkmi 354 431
IÚD Usporiadanie účtovnej straty za predchádzajúce účtovné obdobie – použitím ostatných kapitálových fondov 413 431
IÚD Usporiadanie účtovnej straty za predchádzajúce účtovné obdobie – použitím emisného ážia 412 431
IÚD Usporiadanie účtovnej straty za predchádzajúce účtovné obdobie – použitím zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov 417 431
IÚD Usporiadanie účtovnej straty za predchádzajúce účtovné obdobie – použitím zákonného rezervného fondu 421 431
IÚD Usporiadanie účtovnej straty za predchádzajúce účtovné obdobie – použitím ostatných fondov 427 431
IÚD Usporiadanie účtovnej straty za predchádzajúce účtovné obdobie – použitím štatutárnych fondov 423 431
IÚD Tvorba dlhodobej rezervy na náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia 548 451
IÚD Tvorba dlhodobej rezervy na rekultiváciu skládok odpadu a monitoring 548 451
IÚD Tvorba dlhodobej rezervy na reklamácie a záručné opravy 548 459
IÚD Tvorba dlhodobej rezervy na odstupné, odchodné, jubilejné, a pod. 528 459
VBÚ Dlhodobá pôžička prijatá od dcérskej spoločnosti 221 471
VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky prijatej od dcérskej spoločnosti 471 221
IÚD Úrok z  dlhodobej pôžičky prijatej od dcérskej spoločnosti 562 471
VBÚ Dlhodobá pôžička prijatá od materskej spoločnosti 221 471
VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky prijatej od materskej spoločnosti 471 221
IÚD Úrok z  dlhodobej pôžičky prijatej od materskej spoločnosti 562 471
VBÚ Dlhodobá pôžička prijatá od spoločného podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 221 471
VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky prijatej od spoločného podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 471 221
IÚD Úrok z  dlhodobej pôžičky prijatej od spoločného podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 562 471
VBÚ Dlhodobá pôžička prijatá od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 221 471
VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky prijatej od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 471 221
IÚD Úrok z  dlhodobej pôžičky prijatej od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 562 471
IÚD Tvorba sociálneho fondu z objemu miezd v zákonom stanovenej výške 527 472
IÚD Tvorba sociálneho fondu nad rámec zákonom stanovenej výšky 528 472
IÚD Príspevok zamestnancom na sociálne, kultúrne účely a pod. zo sociálneho fondu 472 333
IÚD Emisia dlhodobých dlhopisov 375 473
VBÚ Inkaso z emisie dlhodobých dlhopisov 221 375
VBÚ Splatenie emitovaných dlhodobých dlhopisov 473 221
ID DPH pri jednotlivých splátkach finančného prenájmu 343 474
ID Úrok pri jednotlivých splátkach finančného prenájmu 562 474
ID Poistenie pri jednotlivých splátkach finančného prenájmu 548 474
VBÚ Splátka finančného prenájmu 474 221
VBÚ Prijatý dlhodobý preddavok od odberateľa 221 475
IÚD DPH z prijatého dlhodobého preddavku 475 343
IÚD Zúčtovanie prijatého dlhodobého preddavku 475 311
IÚD Dlhodobá nevyfakturovaná dodávka materiálu, účtovanie spôsobom A 111 476
IÚD Dlhodobá nevyfakturovaná dodávka materiálu, účtovanie spôsobom B 501 476
IÚD Dlhodobá nevyfakturovaná dodávka tovaru, účtovanie spôsobom A 131 476
IÚD Dlhodobá nevyfakturovaná dodávka tovaru, účtovanie spôsobom B 504 476
IÚD Dlhodobá nevyfakturovaná dodávka DHM 042 476
IÚD Dlhodobá nevyfakturovaná dodávka služieb 518 476
PFA Prijatá faktúra za dodávku, ktorá bola v predchádzajúcom účtovnom období účtovaná ako dlhodobá nevyfakturovaná dodávka bez DPH       DPH 20%      Spolu 476            343                x x                  x                 321
VBÚ Čerpanie dlhodobého úveru prevodom na bankový účet 221 261
VÚÚ Čerpanie dlhodobého úveru prevodom na bankový účet 261 461
VBÚ Splátka dlhodobého úveru z bankového účtu 261 221
VÚÚ Splátka dlhodobého úveru z bankového účtu 461 261
VÚÚ Čerpanie dlhodobého úveru formou úhrady faktúry dodávateľovi 321 461
IÚD Úhrada faktúry dodávateľovi dlhodobou zmenkou suma faktúry               zmenkový úrok          menovitá hodnota zm. 321            562                x x                  x                 478
VBÚ Úhrada dlhodobej zmenky 478 221
VBÚ Prijatá dlhodobá pôžička od iného subjektu 221 479
IÚD Úrok z prijatej dlhodobej pôžičky od iného subjektu 562 479
VBÚ Splátka prijatej dlhodobej pôžičky od iného subjektu 479 221
IÚD Vznik odloženej daňovej pohľadávky z dočasného kladného rozdielu medzi daňovou a účtovnou hodnotou majetku 481 592
IÚD Zvýšenie odloženej daňovej pohľadávky pri zvýšení dočasného kladného rozdielu medzi daňovou a účtovnou hodnotou majetku 481 592
IÚD Zníženie odloženej daňovej pohľadávky pri znížení dočasného kladného rozdielu medzi daňovou a účtovnou hodnotou majetku 592 481
IÚD Vznik odloženej daňovej pohľadávky z dočasného kladného rozdielu medzi účtovnou a daňovou hodnotou záväzkov 481 592
IÚD Zvýšenie odloženej daňovej pohľadávky pri zvýšení dočasného kladného rozdielu medzi účtovnou a daňovou hodnotou záväzkov 481 592
IÚD Zníženie odloženej daňovej pohľadávky pri znížení dočasného kladného rozdielu medzi účtovnou a daňovou hodnotou záväzkov 592 481
IÚD Vznik odloženého daňového záväzku z dočasného kladného rozdielu medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku 592 481
IÚD Zvýšenie odloženého daňového záväzku pri zvýšení dočasného kladného rozdielu medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku 592 481
IÚD Zníženie odloženého daňového záväzku pri znížení dočasného kladného rozdielu medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku 481 592
IÚD Vznik odloženej daňovej pohľadávky pri vykázaní možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti 481 592
IÚD Zníženie odloženej daňovej pohľadávky pri umorení daňovej straty z minulých období 592 481
IÚD Zníženie odloženej daňovej pohľadávky ak účtovná jednotka stratí možnosť umorenia daňovej straty z minulých období 592 481
IÚD Odložená daňová pohľadávka, ktorá vznikla v predchádzajúcich účtovných obdobiach a účtovná jednotka o nej prvý krát účtuje 481 428, 429
IÚD Odložený daňový záväzok, ktorý vznikol v predchádzajúcich účtovných obdobiach a účtovná jednotka o ňom prvý krát účtuje 428, 429 481
IÚD Vklad DHM do majetku účtovnej jednotky fyzickou osobou z osobného používania 042 491
IÚD Vklad DNM do majetku účtovnej jednotky fyzickou osobou z osobného používania 041 491
IÚD Vklad DFM do majetku účtovnej jednotky fyzickou osobou z osobného používania 043 491
VBÚ Inkaso peňažných prostriedkov od fyzickej osoby – podnikateľa 221 491
PPD Inkaso peňažných prostriedkov od fyzickej osoby – podnikateľa 211 491
VBÚ Výber/prevod peňažných prostriedkov fyzickou osobou – podnikateľom 491 221
PPD Výber peňažných prostriedkov fyzickou osobou – podnikateľom 491 211
IÚD Vysporiadanie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie na účet fyzickej osoby – podnikateľa 431 491
IÚD Vysporiadanie straty za predchádzajúce účtovné obdobie na účet fyzickej osoby – podnikateľa 491 431
PFA Prijatá faktúra za materiál účtovaný priamo do spotreby bez DPH       DPH 20%      Spolu 501            343                x x                  x                 321
VPD Nákup materiálu účtovaného priamo do spotreby bez DPH       DPH 20%      Spolu 501            343                x x                  x                 211
PFA Prijatá faktúra za spotrebovanú vodu (vodné) bez DPH       DPH 20%      Spolu 501, 503            343                x x                  x                 321
PFA Prijatá faktúra za stočné bez DPH       DPH 20%      Spolu 518            343                x x                  x                 321
IÚD Zaúčtovanie zostatkov pohonných látok v nádržiach automobilov na konci účtovného obdobia 381 501
PFA Prijatá faktúra za spotrebovanú elektrickú energiu bez DPH       DPH 20%      Spolu 502            343                x x                  x                 321
PFA Prijatá faktúra za spotrebovaný zemný plyn bez DPH       DPH 20%      Spolu 502            343                x x                  x                 321
PFA Prijatá faktúra za teplo, kúrenie bez DPH       DPH 20%      Spolu 502            343                x x                  x                 321
PFA Prijatá faktúra za servis, opravy a udržiavanie bez DPH       DPH 20%      Spolu 511            343                x x                  x                 321
VPD Náklady na servis, opravy a udržiavanie uhradené v hotovosti bez DPH       DPH 20%      Spolu 511            343                x x                  x                 211
PFA Prijatá faktúra za ubytovanie zamestnancov v rámci pracovnej cesty bez DPH       DPH 20%      Spolu 512            343                x x                  x                 321
PFA Prijatá faktúra za prepravu zamestnancov v rámci pracovnej cesty bez DPH       DPH 20%      Spolu 512            343                x x                  x                 321
VPD Pohostenie, občerstvenie obchodných partnerov bez DPH       DPH 20%      Spolu 513            513                x x                  x                 211
PFA Prijatá faktúra za pohostenie, občerstvenie bez DPH       DPH 20%      Spolu 513            513                x x                  x                 321
PFA Prijatá faktúra za audítorské služby bez DPH       DPH 20%      Spolu 518            343                x x                  x                 321
PFA Prijatá faktúra za účtovné služby bez DPH       DPH 20%      Spolu 518            343                x x                  x                 321
PFA Prijatá faktúra za služby daňového poradcu bez DPH       DPH 20%      Spolu 518            343                x x                  x                 321
PFA Prijatá faktúra za právne poradenstvo bez DPH       DPH 20%      Spolu 518            343                x x                  x                 321
PFA Prijatá faktúra za inzerciu bez DPH       DPH 20%      Spolu 518            343                x x                  x                 321
PFA Prijatá faktúra za prepravu tovaru a výrobkov k odberateľom bez DPH       DPH 20%      Spolu 518            343                x x                  x                 321
PFA Prijatá faktúra za služby v oblasti informačných technológií bez DPH       DPH 20%      Spolu 518            343                x x                  x                 321
PFA Prijatá faktúra za telekomunikačné služby, internet bez DPH       DPH 20%      Spolu 518            343                x x                  x                 321
PFA Prijatá faktúra za ostatné služby bez DPH       DPH 20%      Spolu 518            343                x x                  x                 321
IÚD Odmeny priznané členom orgánov spoločnosti 523 379
IÚD Sociálne a zdravotné poistenie fyzickej osoby – podnikateľa 526 336
VPD Poplatok štátnej správe, miestnej samospráve a pod. 538 211
VBÚ Poskytnutý dar 543 221
IÚD Predpis zmluvných penále od dodávateľa 544 325
IÚD Predpis zmluvnej pokuty od dodávateľa 544 325
IÚD Predpis zmluvných úrokov z omeškania od dodávateľa 544 325
VBÚ Úhrada zmluvnej pokuty, penále, úrokov z omeškania dodávateľovi, na ktoré nebol účtovaný predpis 544 221
VBÚ Úhrada penále, pokuty a úrokov z omeškania dodávateľovi, na ktoré bol účtovaný predpis 325 221
IÚD Predpis nezmluvných penále od dodávateľa 545 325
IÚD Predpis nezmluvnej pokuty od dodávateľa 545 325
IÚD Predpis nezmluvných úrokov z omeškania od dodávateľa 545 325
VBÚ Úhrada nezmluvnej pokuty, penále, úrokov z omeškania dodávateľovi, na ktoré nebol účtovaný predpis 545 221
IÚD Predpis pokuty, penále, úrokov z omeškania orgánu štátnej správy, samosprávy a pod. 545 379
VBÚ Úhrada pokuty, penále, úrokov z omeškania orgánu štátnej správy a samosprávy, na ktoré nebol účtovaný predpis 545 221
IÚD Odpis premlčanej pohľadávky voči odberateľovi, ku ktorej nebola vytvorená opravná položka 546 311
IÚD Odpis premlčanej ostatnej pohľadávky z obchodného styku, ku ktorej nebola vytvorená opravná položka 546 315
IÚD Odpis premlčanej pohľadávky voči zamestnancom, ku ktorej nebola vytvorená opravná položka 546 335
IÚD Odpis premlčanej pohľadávky v rámci podielovej účasti, ku ktorej nebola vytvorená opravná položka 546 351
IÚD Odpis premlčanej pohľadávky voči spoločníkovi, ku ktorej nebola vytvorená opravná položka 546 355
IÚD Odpis premlčanej inej pohľadávky, ku ktorej nebola vytvorená opravná položka 546 378
IÚD Vyradenie postúpenej pohľadávky voči odberateľovi 546 311
IÚD Vyradenie postúpenej pohľadávky z obchodného styku 546 315
IÚD Vyradenie postúpenej inej pohľadávky 546 378
IÚD Poistné predpísané komerčnou poisťovňou 548 379
IÚD Úbytok predaných akcií určených na obchodovanie 561 251
IÚD Úbytok predaných vlastných akcií 561 252
IÚD Úbytok predaných dlhopisov 561 253
IÚD Úbytok predaných vlastných dlhopisov 561 255
IÚD Úbytok predaných realizovateľných cenných papierov 561 257
IÚD Úbytok predaného podielu v dcérskej spoločnosti 561 061
IÚD Úbytok predaného podielu v spoločnosti s podstatným vplyvom 561 062
IÚD Úbytok predaných realizovateľných cenných papierov a podielov 561 063
IÚD Úbytok predaného ostatného DFM 561 069
VBÚ Debetný úrok zinkasovaný bankou 562 221
IÚD Kurzová strata pri inkase odberateľskej faktúry v cudzej mene 563 311
IÚD Kurzová strata pri úhrade dodávateľskej faktúry v cudzej mene 563 321
IÚD Kurzová strata pri prepočte pohľadávok voči odberateľom v cudzej mene na konci účtovného obdobia 563 311
IÚD Kurzová strata pri prepočte záväzkov voči dodávateľom v cudzej mene na konci účtovného obdobia 563 321
IÚD Kurzová strata pri prepočte valutovej pokladnice na konci účtovného obdobia 563 211
IÚD Kurzová strata pri prepočte devízového účtu na konci účtovného obdobia 563 221
IÚD Kurzová strata pri prepočte krátkodobého úveru v cudzej mene na konci účtovného obdobia 563 231
IÚD Kurzová strata pri prepočte dlhodobého úveru v cudzej mene na konci účtovného obdobia 563 461
VBÚ Bankový poplatok 568 221
IÚD Zníženie reálnej hodnoty akcií určených na obchodovanie 564 251
IÚD Zníženie reálnej hodnoty dlhopisov určených na obchodovanie 566 253
IÚD Dodatočný odvod dane z príjmov 595 341
IÚD Nárok na podiel na zisku spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti 596 364
IÚD Nárok na podiel na zisku komplementárov komanditnej spoločnosti 596 364
IÚD Povinnosť úhrady straty spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti 354 596
IÚD Povinnosť úhrady straty komplementármi komanditnej spoločnosti 354 596
VFA Vystavená faktúra za predané výrobky bez DPH       DPH 20%      Spolu x                  x                 311 601            343                x
VFA Vystavená faktúra za poskytnuté služby bez DPH       DPH 20%      Spolu x                  x                 311 602            343                x
VFA Vystavená faktúra za predaný tovar bez DPH       DPH 20%      Spolu x                  x                 311 604            343                x
VFA Vystavená faktúra za služby v rámci zákazkovej výroby bez DPH       DPH 20%      Spolu x                  x                 311 606            343                x
VFA Vystavená faktúra za predanú nehnuteľnosť, ktorá bola určená na predaj bez DPH       DPH 20%      Spolu x                  x                 311 607            343                x
PPD Tržba v hotovosti za predané výrobky bez DPH       DPH 20%      Spolu x                  x                 211 601            343                x
PPD Tržba v hotovosti za poskytnuté služby bez DPH       DPH 20%      Spolu x                  x                 211 602            343                x
PPD Tržba v hotovosti za predaný tovar bez DPH       DPH 20%      Spolu x                  x                 211 604            343                x
IÚD Aktivácia nákladov na vlastnú prepravu pri obstaraní tovaru 131 622
IÚD Aktivácia nákladov na vlastnú prepravu pri obstaraní materiálu 111 622
IÚD Aktivácia nákladov na vlastnú prepravu pri obstaraní DHM 042 622
VFA Vystavená faktúra za predaný DHM bez DPH       DPH 20%      Spolu x                  x                 315 641            343                x
VFA Vystavená faktúra za predaný DNM bez DPH       DPH 20%      Spolu x                  x                 315 641            343                x
VFA Vystavená faktúra za predaný materiál bez DPH       DPH 20%      Spolu x                  x                 315 642            343                x
PPD Tržba za materiál prijatá v hotovosti bez DPH       DPH 20%      Spolu x                  x                 211 642            343                x
IÚD Predpis zmluvných penále odberateľovi 315 644
IÚD Predpis zmluvnej pokuty odberateľovi 315 644
IÚD Predpis zmluvných úrokov z omeškania odberateľovi 315 644
VBÚ Inkaso zmluvnej pokuty, penále, úrokov z omeškania od odberateľa, na ktoré nebol účtovaný predpis 221 644
VBÚ Inkaso penále, pokuty a úrokov z omeškania od odberateľa, na ktoré bol účtovaný predpis 221 315
IÚD Predpis nezmluvných penále odberateľovi 315 645
IÚD Predpis nezmluvnej pokuty odberateľovi 315 645
IÚD Predpis nezmluvných úrokov z omeškania odberateľovi 315 645
VBÚ Inkaso nezmluvnej pokuty, penále, úrokov z omeškania od odberateľa, na ktoré nebol účtovaný predpis 221 645
IÚD Výnos z postúpenej pohľadávky 315 646
VBÚ Inkaso pohľadávky, ktorá bola v minulosti odpísaná 221 646
IÚD Tržba z predaja DFM účtovaná na základe zmluvy, vyúčtovania 315,378 661
VBÚ Tržba z predaja DFM zinkasovaná priamo na bankový účet 221 661
IÚD Tržba z predaja krátkodobého finančného majetku účtovaná na základe zmluvy, vyúčtovania 315,378 661
VBÚ Tržba z predaja krátkodobého finančného majetku zinkasovaná priamo na bankový účet 221 661
VBÚ Kreditný úrok 221 662
IÚD Kurzový zisk pri inkase odberateľskej faktúry v cudzej mene 311 663
IÚD Kurzový zisk pri úhrade dodávateľskej faktúry v cudzej mene 321 663
IÚD Kurzový zisk pri prepočte pohľadávok voči odberateľom v cudzej mene na konci účtovného obdobia 311 663
IÚD Kurzový zisk pri prepočte záväzkov voči dodávateľom v cudzej mene na konci účtovného obdobia 321 663
IÚD Kurzový zisk pri prepočte valutovej pokladnice na konci účtovného obdobia 211 663
IÚD Kurzový zisk pri prepočte devízového účtu na konci účtovného obdobia 221 663
IÚD Kurzový zisk pri prepočte krátkodobého úveru v cudzej mene na konci účtovného obdobia 231 663
IÚD Kurzový zisk pri prepočte dlhodobého úveru v cudzej mene na konci účtovného obdobia 461 663
IÚD Zvýšenie reálnej hodnoty akcií určených na obchodovanie 251 664
IÚD Zvýšenie reálnej hodnoty dlhopisov určených na obchodovanie 253 666
IÚD Nárok na dividendy, podiely na zisku od dcérskej spoločnosti 351 665
IÚD Nárok na dividendy, podiely na zisku od spoločnému podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 351 665
IÚD Nárok na dividendy, podiely na zisku od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 351 665
IÚD Nárok na dividendy z krátkodobých akcií 378 666
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 012 – Aktivované náklady na vývoj 012 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 013 – Softvér 013 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 014 – Oceniteľné práva 014 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 015 – Goodwill (kladný) 015 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 015 – Goodwill (záporný 701 015
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 019 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 021 – Stavby 021 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov 025 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá 026 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 031 – Pozemky 031 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 032 – Umelecké diela a zbierky 032 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 041 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 042 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku 043 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 051 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 052 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 053 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 061 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 062 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely 063 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 066 – Pôžičky účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti 066 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 067 – Ostatné pôžičky 067 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok 069 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj 701 072
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 073 – Oprávky k softvéru 701 073
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 074 – Oprávky k oceniteľným právam 701 074
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 075– Oprávky ku goodwillu (kladnému) 701 075
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 075– Oprávky ku goodwillu (zápornému) 075 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku 701 079
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 081 – Oprávky k stavbám 701 081
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí 701 082
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov 701 085
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 086 – Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám 701 086
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku 701 091
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku 701 092
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku 701 093
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku 701 094
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok 701 095
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku 701 096
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku (aktívny zostatok) 097 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (aktívny zostatok) 098 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku (pasívny zostatok) 701 097
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (pasívny zostatok) 701 098
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 111 – Obstaranie materiálu 111 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 112 – Materiál na sklade 112 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 119 – Materiál na ceste 119 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 121 – Nedokončená výroba 121 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 122 – Polotovary vlastnej výroby 122 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 123 – Výrobky 123 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 124 – Zvieratá 124 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 131 – Obstaranie tovaru 131 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach 132 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 133 – Nehnuteľnosť na predaj 133 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 139 – Tovar na ceste 139 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 191 – Opravné položky k materiálu 701 191
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe 701 192
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby 701 193
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 194 – Opravné položky k výrobkom 701 194
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 195 – Opravné položky k zvieratám 701 195
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 196 – Opravné položky k tovaru 701 196
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 211 – Pokladnica 211 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 213 – Ceniny 213 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 221 – Bankové účty (aktívny zostatok) 221 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 221 – Bankové účty (kontokorent) 701 221
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 231 – Krátkodobé bankové úvery 701 231
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 232 – Eskontné úvery 701 232
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy 701 241
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci 701 249
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie 251 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 252 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie 253 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 255 – Vlastné dlhopisy 255 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti 256 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere 257 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku 259 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 261 – Peniaze na ceste (aktívny zostatok) 261 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 261 – Peniaze na ceste (pasívny zostatok) 701 261
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku 701 291
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 311 – Odberatelia 311 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 312 – Zmenky na inkaso 312 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere 313 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 314 – Poskytnuté preddavky 314 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 315 – Ostatné pohľadávky 315 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 316 – Čistá hodnota zákazky (aktívny zostatok) 316 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 316 – Čistá hodnota zákazky (pasívny zostatok) 701 316
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 321 – Dodávatelia 701 321
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 322 – Zmenky na úhradu 701 322
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 323 – Krátkodobé rezervy 701 323
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 324 – Prijaté preddavky 701 324
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 325 – Ostatné záväzky 701 325
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 326 – Nevyfakturované dodávky 701 326
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 331 – Zamestnanci 701 331
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom 701 333
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 335 – Pohľadávky voči zamestnancom 335 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (pohľadávka) 336 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (záväzok) 701 336
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 341 – Daň z príjmov (pohľadávka) 341 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 341 – Daň z príjmov (záväzok) 701 341
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 342 – Ostatné priame dane (pohľadávka) 342 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 342 – Ostatné priame dane (záväzok) 701 342
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty (pohľadávka) 343 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty  (záväzok) 701 343
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 345 – Ostatné dane a poplatky (pohľadávka) 345 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 345 – Ostatné dane a poplatky  (záväzok) 701 345
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu (pohľadávka) 346 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu  (záväzok) 701 346
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 347 – Ostatné dotácie (pohľadávka) 347 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 347 – Ostatné dotácie (záväzok) 701 347
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 351 – Pohľadávky v rámci podielovej účasti 351 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie 353 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty 354 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom 355 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 358 – Pohľadávky voči účastníkom združenia 358 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 361 – Záväzky v rámci podielovej účasti 701 361
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku 701 364
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom 701 365
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti 701 366
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 701 367
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 368 – Záväzky voči účastníkom združenia 701 368
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 371 – Pohľadávky z predaja podniku 371 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 372 – Záväzky z kúpy podniku 701 372
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (pohľadávka) 373 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (záväzok) 701 373
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu 374 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov 375 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 376 – Nakúpené opcie 701 376
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 377 – Predané opcie 377 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 378 – Iné pohľadávky 378 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 379 – Iné záväzky 701 379
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 381 – Náklady budúcich období 381 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 382 – Komplexné náklady budúcich období 382 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 383 – Výdavky budúcich období 701 383
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 384 – Výnosy budúcich období 701 384
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 385 – Príjmy budúcich období 385 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam 701 391
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 398 – Spojovací účet pri združení (pohľadávka) 398 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 398 – Spojovací účet pri združení (záväzok) 701 398
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 411 – Základné imanie 701 411
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 412 – Emisné ážio 701 412
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy 701 413
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (kladný zostatok) 701 414
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (záporný zostatok) 414 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (kladný zostatok) 701 415
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (záporný zostatok) 415 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov 701 417
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov 701 418
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 419 – Zmeny základného imania (zvýšenie) 701 419
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 419 – Zmeny základného imania (zníženie) 419 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 421 – Zákonný rezervný fond 701 421
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 422 – Nedeliteľný fond 701 422
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 423 – Štatutárne fondy 701 423
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 427 – Ostatné fondy 701 427
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov 701 428
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 429 – Neuhradená strata minulých rokov 429 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (zisk) 701 431
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (strata) 431 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 451 – Rezervy zákonné 701 451
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 459 – Ostatné rezervy 701 459
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 461 – Bankové úvery 701 461
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 471 – Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti 701 471
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu 701 472
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 473 – Vydané dlhopisy 701 473
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 474 – Záväzky z nájmu 701 474
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 475 – Dlhodobé prijaté preddavky 701 475
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky 701 476
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 478 – Dlhodobé zmenky na úhradu 701 478
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 479 – Ostatné dlhodobé záväzky 701 479
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (pohľadávka) 481 701
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (záväzok) 701 481
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa (kladný zostatok) 701 491
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa (záporný zostatok) 491 701
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 012 – Aktivované náklady na vývoj 702 012
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 013 – Softvér 702 013
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 014 – Oceniteľné práva 702 014
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 015 – Goodwill (kladný) 702 015
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 015 – Goodwill (záporný 015 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 702 019
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 021 – Stavby 702 021
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 702 022
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov 702 025
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá 702 026
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok 702 029
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 031 – Pozemky 702 031
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 032 – Umelecké diela a zbierky 702 032
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 702 041
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 702 042
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku 702 043
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 702 051
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 702 052
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 702 053
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 702 061
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 702 062
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely 702 063
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 702 065
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 066 – Pôžičky účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti 702 066
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 067 – Ostatné pôžičky 702 067
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok 702 069
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj 072 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 073 – Oprávky k softvéru 073 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 074 – Oprávky k oceniteľným právam 074 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 075– Oprávky ku goodwillu (kladnému) 075 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 075– Oprávky ku goodwillu (zápornému) 702 075
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku 079 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 081 – Oprávky k stavbám 081 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí 082 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov 085 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 086 – Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám 086 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku 091 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku 092 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku 093 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku 094 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok 095 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku 096 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku (aktívny zostatok) 702 097
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (aktívny zostatok) 702 098
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku (pasívny zostatok) 097 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (pasívny zostatok) 098 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 111 – Obstaranie materiálu 702 111
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 112 – Materiál na sklade 702 112
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 119 – Materiál na ceste 702 119
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 121 – Nedokončená výroba 702 121
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 122 – Polotovary vlastnej výroby 702 122
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 123 – Výrobky 702 123
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 124 – Zvieratá 702 124
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 131 – Obstaranie tovaru 702 131
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach 702 132
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 133 – Nehnuteľnosť na predaj 702 133
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 139 – Tovar na ceste 702 139
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 191 – Opravné položky k materiálu 191 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe 192 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby 193 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 194 – Opravné položky k výrobkom 194 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 195 – Opravné položky k zvieratám 195 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 196 – Opravné položky k tovaru 196 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 211 – Pokladnica 702 211
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 213 – Ceniny 702 213
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 221 – Bankové účty (aktívny zostatok) 702 221
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 221 – Bankové účty (kontokorent) 221 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 231 – Krátkodobé bankové úvery 231 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 232 – Eskontné úvery 232 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy 241 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci 249 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie 702 251
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 702 252
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie 702 253
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 255 – Vlastné dlhopisy 702 255
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti 702 256
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere 702 257
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku 702 259
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 261 – Peniaze na ceste (aktívny zostatok) 702 261
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 261 – Peniaze na ceste (pasívny zostatok) 261 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku 291 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 311 – Odberatelia 702 311
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 312 – Zmenky na inkaso 702 312
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere 702 313
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 314 – Poskytnuté preddavky 702 314
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 315 – Ostatné pohľadávky 702 315
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 316 – Čistá hodnota zákazky (aktívny zostatok) 702 316
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 316 – Čistá hodnota zákazky (pasívny zostatok) 316 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 321 – Dodávatelia 321 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 322 – Zmenky na úhradu 322 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 323 – Krátkodobé rezervy 323 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 324 – Prijaté preddavky 324 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 325 – Ostatné záväzky 325 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 326 – Nevyfakturované dodávky 326 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 331 – Zamestnanci 331 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom 333 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 335 – Pohľadávky voči zamestnancom 702 335
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (pohľadávka) 702 336
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (záväzok) 336 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 341 – Daň z príjmov (pohľadávka) 702 341
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 341 – Daň z príjmov (záväzok) 341 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 342 – Ostatné priame dane (pohľadávka) 702 342
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 342 – Ostatné priame dane (záväzok) 342 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty (pohľadávka) 702 343
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty  (záväzok) 343 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 345 – Ostatné dane a poplatky (pohľadávka) 702 345
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 345 – Ostatné dane a poplatky  (záväzok) 345 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu (pohľadávka) 702 346
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu  (záväzok) 346 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 347 – Ostatné dotácie (pohľadávka) 702 347
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 347 – Ostatné dotácie (záväzok) 347 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 351 – Pohľadávky v rámci podielovej účasti 702 351
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie 702 353
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty 702 354
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom 702 355
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 358 – Pohľadávky voči účastníkom združenia 702 358
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 361 – Záväzky v rámci podielovej účasti 361 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku 364 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom 365 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti 366 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 367 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 368 – Záväzky voči účastníkom združenia 368 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 371 – Pohľadávky z predaja podniku 702 371
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 372 – Záväzky z kúpy podniku 372 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (pohľadávka) 702 373
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (záväzok) 373 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu 702 374
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov 702 375
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 376 – Nakúpené opcie 376 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 377 – Predané opcie 702 377
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 378 – Iné pohľadávky 702 378
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 379 – Iné záväzky 379 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 381 – Náklady budúcich období 702 381
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 382 – Komplexné náklady budúcich období 702 382
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 383 – Výdavky budúcich období 383 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 384 – Výnosy budúcich období 384 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 385 – Príjmy budúcich období 702 385
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam 391 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 398 – Spojovací účet pri združení (pohľadávka) 702 398
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 398 – Spojovací účet pri združení (záväzok) 398 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 411 – Základné imanie 411 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 412 – Emisné ážio 412 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy 413 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (kladný zostatok) 414 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (záporný zostatok) 702 414
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (kladný zostatok) 415 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (záporný zostatok) 702 415
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov 417 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov 418 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 419 – Zmeny základného imania (zvýšenie) 419 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 419 – Zmeny základného imania (zníženie) 702 419
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 421 – Zákonný rezervný fond 421 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 422 – Nedeliteľný fond 422 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 423 – Štatutárne fondy 423 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 427 – Ostatné fondy 427 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov 428 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 429 – Neuhradená strata minulých rokov 702 429
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní x x
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 451 – Rezervy zákonné 451 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 459 – Ostatné rezervy 459 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 461 – Bankové úvery 461 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 471 – Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti 471 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu 472 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 473 – Vydané dlhopisy 473 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 474 – Záväzky z nájmu 474 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 475 – Dlhodobé prijaté preddavky 475 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky 476 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 478 – Dlhodobé zmenky na úhradu 478 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 479 – Ostatné dlhodobé záväzky 479 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (pohľadávka) 702 481
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (záväzok) 481 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa (kladný zostatok) 491 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa (záporný zostatok) 702 491
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 501 – Spotreba materiálu 710 501
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 502 – Spotreba energie 710 502
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 710 503
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 504 – Predaný tovar 710 504
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám (kladný stav) 710 505
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám (záporný stav) 505 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 507 – Predaná nehnuteľnosť 710 507
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 511 – Opravy a udržiavanie 710 511
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 512 – Cestovné 710 512
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 513 – Náklady na reprezentáciu 710 513
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 518 – Ostatné služby 710 518
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 521 – Mzdové náklady 710 521
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti 710 522
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 523 – Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 710 523
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 524 – Zákonné sociálne poistenie 710 524
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 525 – Ostatné sociálne poistenie 710 525
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa 710 526
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 527 – Zákonné sociálne náklady 710 527
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 528 – Ostatné sociálne náklady 710 528
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 531 – Daň z motorových vozidiel 710 531
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 532 – Daň z nehnuteľnosti 710 532
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 538 – Ostatné dane a poplatky 710 538
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 710 541
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 542 – Predaný materiál 710 542
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 543 – Dary 710 543
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 710 544
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 710 545
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 546 – Odpis pohľadávky 710 546
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (kladný stav) 710 547
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (záporný stav) 547 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť 710 548
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 549 – Manká a škody 710 549
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 710 551
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (kladný stav) 710 553
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (záporný stav) 553 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 710 555
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 557 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku 710 557
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 561 – Predané cenné papiere a podiely 710 561
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 562 – Úroky 710 562
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 563 – Kurzové straty 710 563
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 564 – Náklady na precenenie cenných papierov 710 564
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (kladný stav) 710 565
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (záporný stav) 565 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 566 – Náklady na krátkodobý finančný majetok 710 566
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 567 – Náklady na derivátové operácie 710 567
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 568 – Ostatné finančné náklady 710 568
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 569 – Manká a škody na finančnom majetku 710 569
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 591 – Splatná daň z príjmov 710 591
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 592 – Odložená daň z príjmov (kladný stav) 710 592
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 592 – Odložená daň z príjmov (záporný stav) 592 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 595 – Dodatočné odvody dane z príjmov 710 595
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 596 – Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (kladný stav) 710 596
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 596 – Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (záporný stav) 596 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 601 – Tržby za vlastné výrobky 601 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 602 – Tržby z predaja služieb 602 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 604 – Tržby za tovar 604 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 606 – Výnosy zo zákazky 606 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 607 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby (kladný stav) 611 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby (záporný stav) 710 611
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 612 – Zmena stavu polotovarov (kladný stav) 612 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 612 – Zmena stavu polotovarov (záporný stav) 710 612
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 613 – Zmena stavu výrobkov (kladný stav) 613 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 613 – Zmena stavu výrobkov (záporný stav) 710 613
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 614 – Zmena stavu zvierat (kladný stav) 614 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 614 – Zmena stavu zvierat (záporný stav) 710 614
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 621 – Aktivácia materiálu a tovaru 621 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb 622 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 623 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 624 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 641 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 642 – Tržby z predaja materiálu 642 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 644 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 645 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok 646 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 648 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 655 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku 657 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov 661 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 662 – Úroky 662 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 663 – Kurzové zisky 663 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 664 – Výnosy z precenenia cenných papierov 664 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku 665 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku 666 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 667 – Výnosy z derivátových operácií 667 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 668 – Ostatné finančné výnosy 668 710
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 702 – Konečný účet súvahový a účtu 710 – Účet ziskov a strát (zisk) 710 702
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 702 – Konečný účet súvahový a účtu 710 – Účet ziskov a strát (strata) 702 710

Leave a Comment