Účet 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Ako účtovať na účte 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok?

Účet 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme o dlhodobom hmotnom majetku, ktorý nezaraďujeme do ostatných účtov dlhodobého majetku (napr. otvárky nových lomov, pieskovísk a hlinísk, skládok odpadu, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie ostatného dlhodobého majetku).

029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Príklad: Zriadenie skládky odpadu

Spoločnosť sa rozhodla zriadiť skládku odpadu. Skládka odpadu patrí do skupiny ostatný dlhodobý majetok. Obstarávacia cena v tomto prípade bola vyčíslená na 3000 Eur a obstaranie už bolo zaúčtované. Teraz musíme tento majetok zaradiť do užívania.
Predkontácia bude vyzerať takto: 029 / 042     suma: 3000 Eur

029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Na základe protokolu o zaradení do užívania spoločnosť zaúčtuje zaradenie skládky odpadu do užívania na účet 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok vo výške 3000 Eur. Účet 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). Zaradenie majetku do užívania sa nám prejaví aj na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a to na strane D.

Na stranu D tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 3 000 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže cenu obstaranej “veci” už na tomto účte sledovať nepotrebujeme, keďže majetok už zaradili do majetku. Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku teda evidujeme len sumy obstarania, ktoré po zaradení obstaranej “veci” do majetku musia z tohto účtu “zmiznúť”.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zaradenie ostatného DHM do používania 029 042
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 701

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Vyradenie odpísaného ostatného DHM z používania 089 029
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok 702 029

Príklady ďalších predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment