Kalkulácie

Úplné vlastné náklady výkonu môžeme rozdeliť na výrobné a nevýrobné.

Výrobné náklady (nazývané aj vlastné náklady výroby) rozdeľujeme na:

  • priamy materiál
  • priama práca
  • výrobná réžia

Nevýrobné náklady rozdeľujeme na:

  • správne náklady (administratíva), teda správna réžia
  • odbytové náklady (marketing, predaj), teda odbytová réžia

Príklad: Kalkulačný list

Spoločnosť má v pláne vyrobiť 220 ks košieľ a 135 ks nohavíc.

Rozvrhová základňa pri výrobnej réžii je priamy materiál, pri správnej réžii sú to priame mzdy a pri odbytovej réžii takisto priame mzdy. Výška réžijných nákladov za mesiac je pre stredisko výroba 1150 Eur, pre stredisko správa je to 990 Eur a pre sredisko odbyt 830 Eur.

Kalkulovaný zisk je 12% u oboch výrobkoch z úplných vlastných nákladov výkonu.

Technicko-hospodárske normy sú takéto:

KošeľaNohavice
Priamy materiál na výrobu 1ks výrobkulátka 1,6 m2 za 4,5€ za m2
podšívka 1,3 m2 za 3,1€ za m2
gombíky 1,4 €
látka 1,9 m2 za 5,3€ za m2
podšívka 1,7 m2 za 3,1€ za m2
gombíky a zips 2,5 €
Priame mzdyvýroba 1 ks trvá 45 minút a sadzba za hodinu je 4,5 €výroba 1 ks trvá 1 hodinu a 15 minút a sadzba za hodinu je 4,5 €
Ostatné priame náklady35,2% z priamych miezd35,2% z priamych miezd

Cenu na priamy materiál za košeľu vypočítame takto: (1,6 x 4,5) + (1,3 x 3,1) + (1,4) = 12,63

Množstvo látky a podšívky potrebnej na výrobu košele teda vynásobíme cenou za látku a podšívku a nesmieme zabudnúť pripočítať aj cenu za gombíky.

Cenu na priamy materiál za nohavice vypočítame takto: (1,9 x 5,3) + (1,7 x 3,1) + (2,5) = 17,84

Množstvo látky a podšívky potrebnej na výrobu nohavíc teda vynásobíme cenou za látku a podšívku a nesmieme zabudnúť pripočítať aj cenu za gombíky a zips.

Cenu na priame mzdy za košeľu vypočítame takto: 0,75 x 4,5 = 3,38

Keďže výroba trvá 45 min (čo je 75% zo 60-minútovej hodiny), vynásobíme číslom 0,75 cenu za hodinovú prácu na výrobe košele.

Cenu na priame mzdy za nohavice vypočítame takto: 1,25 x 4,5 = 5,63

Keďže výroba trvá 1 hodinu a 15 min (čo je 125% zo 60-minútovej hodiny), vynásobíme číslom 1,25 cenu za hodinovú prácu na výrobe košele.

Cenu za ostatné priame náklady na košeľu vypočítame takto: 3,38 x 0,352 = 1,18

Teda mezmeme 35,2% z priamej mzdy vo výške 3,38 (vypočítanej v predchádzajúcom kroku).

Cenu za ostatné priame náklady na nohavice vypočítame takto: 5,63 x 0,352 = 1,98

Teda mezmeme 35,2% z priamej mzdy vo výške 5,63 (vypočítanej v predchádzajúcom kroku).

Výsledky sú takéto:

v €KošeľaNohavice
Priamy materiál na výrobu 1ks výrobku12,6317,84
Priame mzdy na výrobu 1ks výrobku 3,385,63
Ostatné priame náklady na výrobu 1ks výrobku 1,181,98

Aké budú teda réžijné prirážky pre jednotlivé druhy réžie?

Pomocou réžijnej prirážky určíme nepriame náklady, teda koľko % réžijných nákladov pripadne na každý druh výkonu.

Prirážka pre výrobnú réžiu: 1150 / (12,63 x 220 + 17,84 x 135) = 0,22 resp. 22%

Réžijné náklady na stredisko výroba sú 1 150 €. Rozvrhová základňa pri výrobnej réžii je priamy materiál (vieme zo zadania) a preto cenu za priamy materiál vynásobíme počtom plánovaných výrobkov (zvlášť pre košeľu a zvlášť pre nohavice). Sčítame násobky a výsledkom vydelíme celkové réžijné náklady na stredisko výroba. Réžijné náklady na celý objem výroby sú v prípade strediska výroba 1 150 € a my potrebujeme vedieť, koľko z tohto celku sa vzťahuje na jednotlivý kus výrobku pričom berieme do úvahy aj rozvrhovú základňu (preto priame náklady násobíme počtom výrobkov).

Prirážka pre správnu réžiu: 990/ (3,38 x 220 + 5,63 x 135) = 0,66 resp. 66%

Réžijné náklady na stredisko správa sú 990 €. Rozvrhová základňa pri správnej réžii je priama mzda (vieme zo zadania) a preto cenu za priamu mzdu vynásobíme počtom plánovaných výrobkov (zvlášť pre košeľu a zvlášť pre nohavice). Sčítame násobky a výsledkom vydelíme celkové réžijné náklady na stredisko správa. Réžijné náklady na celý objem správy sú v prípade strediska správa 990€ a my potrebujeme vedieť, koľko z tohto celku sa vzťahuje na jednotlivý kus výrobku pričom berieme do úvahy aj rozvrhovú základňu (preto priamu mzdu násobíme počtom výrobkov).

Prirážka pre odbytovú réžiu: 830/ (3,38 x 220 + 5,63 x 135) = 0,55 resp. 55%

Réžijné náklady na stredisko správa sú 830 €. Rozvrhová základňa pri odbytovej réžii je priama mzda (vieme zo zadania) a preto cenu za priamu mzdu vynásobíme počtom plánovaných výrobkov (zvlášť pre košeľu a zvlášť pre nohavice). Sčítame násobky a výsledkom vydelíme celkové réžijné náklady na stredisko odbyt. Réžijné náklady na celý objem odbytu sú v prípade strediska odbyt 830€ a my potrebujeme vedieť, koľko z tohto celku sa vzťahuje na jednotlivý kus výrobku pričom berieme do úvahy aj rozvrhovú základňu (preto priamu mzdu násobíme počtom výrobkov).

Réžijné prirážky v % budú takéto:

Výrobná réžia22%
Správna réžia66%
Odbytová réžia55%

My však potrebujeme vypočítať aj réžijné prirážky na jednotlivé výrobky. Výpočty budú vyzerať takto:

KošeľaNohavice
Výrobná réžia12,63 x 0,22 = 2,7817,84 x 0,22 = 3,92
Správna réžia3,38 x 0,66 = 2,235,63 x 0,66 = 3,72
Odbytová réžia3,38 x 0,55 = 1,865,63 x 0,55 = 3,10

Vezmeme teda priame náklady podľa rozvrhovej základne pre daný typ réžie podľa zadania ( rozvrhová základňa pri výrobnej réžii je priamy materiál, pri správnej réžii sú to priame mzdy a pri odbytovej réžii takisto priame mzdy) a vynásobíme ich % réžijnej prirážky pre daný typ réžie.

Kalkulačný list by vyzeral teda takto:

Kalkulačný list
PoložkaKošeľaNohavice
1. Priamy materiál12.6317.84
2. Priame mzdy3.385.63
3. Ostatné priame náklady1.181.98
4. Výrobná réžia2.783.92
Vlastné náklady výroby19.9729.37
4. Správna réžia2.233.72
Vlastné náklady výkonu22.2033.09
5. Odbytová réžia1.863.10
Úplné vlastné náklady výkonu24.0636.19
Zisk (12% z úplných vlastných nákladov výkonu)2.894.34
Predajná cena (cena bez DPH)26.9540.53
DPH (20%)5.398.11
Predajná cena s DPH32.3448.64

Výrobné náklady (vlastné náklady výroby) sa teda skladajú z priamych nákladov (priamy materiál, priame mzdy, ostatné priame náklady) a z výrobnej réžie. Nevýrobné náklady tvoria správne a odbytové náklady. Súčet výrobných a nevýrobných nákladov na výrobok nazývame úplné vlastné náklady výkonu. K týmto nákladom keď prirátame zisk, dostaneme predajnú cenu výrobku bez DPH.

Leave a Comment