Finančný prenájom (leasing)

Zákon o dani z príjmov rieši finančný prenájom (v § 2 písm. s) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Obstaranie hmotného majetku prostredníctvom finančného prenájmu je možné na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pričom vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na obstarávateľa. Teda nemusím … Read more

Finančná analýza podniku

V tomto článku sa budeme venovať finančnej analýze na mikroúrovni, teda budeme hovoriť o finančnej analýze situácie v organizácii/podniku pre účely riadenia financii v podniku. V rámci finančnej analýzy podniku porovnávame, hodnotíme a popisujeme spoločnosť na základe informácií o danej spoločnosti uvedených v účtovnej závierke, výročnej správe, ale aj na základe interných údajov z účtovných … Read more

Kalkulácie

Úplné vlastné náklady výkonu môžeme rozdeliť na výrobné a nevýrobné. Výrobné náklady (nazývané aj vlastné náklady výroby) rozdeľujeme na: Nevýrobné náklady rozdeľujeme na: Príklad: Kalkulačný list Spoločnosť má v pláne vyrobiť 220 ks košieľ a 135 ks nohavíc. Rozvrhová základňa pri výrobnej réžii je priamy materiál, pri správnej réžii sú to priame mzdy a pri … Read more

Vlastné imanie

Vlastné imanie delíme na položky, ktoré vznikajú pri založení spoločnosti (investície spoločníkov do podnikateľskej činnosti) a položky, ktoré vznikajú počas doby existencie spoločnosti (položky vytvorené vlastbou činnosťou resp. získané prostredníctvom darov, či dodatočnými vkladmi do imania spoločnosti). Položky, ktoré vznikajú pri založení spoločnosti: základné imanie emisné ážio zákonný rezevrný fond z kapitálových vkladov nedeliteľný fond … Read more

Účet 623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

Ako účtovať na účte 623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku? Účet 623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá … Read more

Účet 622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb

Účet 622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa … Read more

Účet 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky

Ako účtovať na účte 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky? Účet 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane … Read more

Účet 657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Ako účtovať na účte 657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku? Účet 657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku je výnosový účet a preto všetky prírastky (vznik výnosov) na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky (zníženie výnosov) na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav … Read more

Dotácie zo štátneho rozpočtu – nezisková organizácia

Ako účtovať priznanie a použitie dotácie v prípade neziskovej organizácie? Predkontácie v súvislosti s dotáciami zo štátneho rozpočtu sú takéto (viac informácií nájdete v príkladoch nižšie): Popis MD D Vznik nároku na dotáciu zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov bežného účtovného obdobia 346 691 Vznik nároku na dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie dlhodobého majetku … Read more