Účet 413 – Ostatné kapitálové fondy

Ako účtovať na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy? Účet 413 – Ostatné kapitálové fondy je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane … Read more

Účet 421 – Zákonný rezervný fond

Ako účtovať na účte 421 – Zákonný rezervný fond? Účet 421 – Zákonný rezervný fond je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane … Read more

Účtovanie úhrady straty

Ako účtovať  výsledoko hospodárenia v prípade, že spoločnosť dosiahla stratu? Ako účtovať úhradu straty? Podrobné informácie o tom, ako účtovať stratu z bežného účtovného obdobia a z minulého účtovného obdobia, nájdete v článku Zaúčtovanie straty z bežného účtovného obdobia a Zaúčtovanie straty bežného obdobia a straty z minulého účtovného obdobia. Ako účtovať rozdelenie výsledku hospodárenia … Read more

Účet 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov

Ako účtovať na účte 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov? Účet 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov je výnosový účet a preto všetky prírastky (vznik výnosov) na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky (zníženie výnosov) na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na … Read more

Účet 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere

Ako účtovať na účte 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere? Účet 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane … Read more

Účet 256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

Ako účtovať na účte 256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti? Účet 256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane … Read more

Účet 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku

Ako účtovať na účte 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku? Účet 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Na tento účet účtujeme obstaranie krátkodobého finančného majetku, ktorý evidujem na účtoch skupiny 25 – Krátkodobý … Read more

Účet 255 – Vlastné dlhopisy

Ako účtovať na účte 255 – Vlastné dlhopisy? Účet 255 – Vlastné dlhopisy je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá účtovania). … Read more

Účtovanie rozdelenia výsledku hospodárenia – rozdelenie zisku

Ako účtovať rozdelenie výsledku hospodárenia v prípade, že spoločnosť dosiahla zisk? Podrobné informácie o tom, ako účtovať prevod nerozdeleného zisku do budúcich účtovných období, nájdete v článku Zaúčtovanie zisku z minulého účtovného obdobia. Ako účtovať úhradu straty, nájdete tu! Zaúčtovaie zisku na začiatku nasledujúceho obdobia Na začiatku ďalšieho roka, pri otváraní účtov, účtujeme zisk z … Read more

Účet 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Ako účtovať na účte 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely? Účet 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde … Read more