Účet 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky

Ako účtovať na účte 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky?

Účet 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme položky neúčtované ako obvyklé záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, napríklad nevyfakturované dodávky, poskytnuté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná presnú výšku záväzku.

476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky

Príklad 1: Dlhodobá nevyfakturovaná dodávka služieb

Spoločnosti bola dodaná služba v hodnote 3 000 Eur od dodávateľa, avšak ešte neobdržala faktúru za dodávku tejto služby. Doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto: 518 / 476

476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky

Spoločnosti vznikol v čase dodania služby náklad vo výške 3 000 Eur. Preto účtujeme sumu 3 000 Eur na stranu MD na účte 518 – Ostatné služby. Účet 518 – Ostatné služby je nákladový účet a vznik nákladu účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Pri dodávke služieb vznikol spoločnosti aj záväzok za túto službu zaplatiť. Zatiaľ však dodávka služieb nebola fakturovaná a preto nemôžeme použiť účet 321 – Dodávatelia (tam účtujeme na základe faktúry). Preto zatiaľ účtujeme sumu 3 000 Eur na stranu D na účet 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky ako prírastok na tento účet (teda vznik istého druhu záväzku). Dobla splatnosti je dlhšia ako jeden rok, preto ide o dlhodobú nevyfakturovanú dodávku. Účet 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky je účet pasív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Obdržanie faktúry za dodávku služby

Spoločnosť nasledujúce účtovné obdobie obdržala faktúru za dodanú službu vo výške 3600 Eur (z čoho 600 Eur bola DPH). Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto: 476343 / 321    suma: 3 600 Eur

Spoločnosť obdržala faktúru vo výške 3 600 Eur, na základe ktorej účtujeme na strane D na účet 321 – Dodávatelia sumu 3 600 Eur (celú fakturovanú sumu, ktorú musí spoločnosť dodávateľovi zaplatiť). Účet 321 – Dodávatelia je účet pasív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Teraz, keď už máme faktúru na dodanú službu, môžeme zrušiť informáciu o dlhodobej nevyfakturovanej dodávke na účte 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky. Preto účtujeme sumu 3 000 Eur (základ dane) na stranu MD na účte 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky ako úbytok na tomto účte. Účet 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky je účet pasív a úbytky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Nesmieme zabudnúť na DPH vo výške 600 Eur. V tomto prípade účtujeme sumu 600 Eur na stranu MD na účet 343 – Daň z pridanej hodnoty. Dosiahneme tak, že súčet na strane MD (3000+600) sa rovná strane D (3600).

Účtovanie na strane MD:

Účtovanie na strane D:

476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie

Leave a Comment