Účet 321 – Dodávatelia

Účtovanie na účte 321 – Dodávatelia

Účet 321 – Dodávatelia je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane D.

Na tomto účte účtujeme o záväzkoch voči dodávateľom, od ktorých si spoločnosť zakúpila tovar či službu.

Príklad 1: Nákup tovaru od dodávateľa

Spoločnosť obdržala od dodávateľa (výrobcu šošoviek) faktúru vo výške 110 Eur za nákup okuliarových šošoviek. Pri zaúčtovaní dodávateľskej faktúry bude predkontácia v prípade účtovania o zásobách spôsobom B vyzerať takto:
504 / 321   … suma 110 Eur

Na základe obdržanej dodávateľskej faktúry, spoločnosť zaúčtuje na účet 321 – Dodávatelia sumu 110 Eur, ktorá predstavuje záväzok spoločnosti voči dodávateľovi, od ktorého si spoločnosť zakúpila okuliarové šošovky. Spoločnosť si zakúpila tovar a teda vznikol jej aj záväzok za tento tovar zaplatiť. Účet 321 – Dodávatelia je pasívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). Nákup tovaru predstavuje pre spoločnosť aj náklad. A preto sumu 110 Eur zaúčtujeme aj na účet 504 – Predaný tovar (predpokladáme, že spoločnosť daný tovar predá svojmu zákazníkovi). Účet 504 – Predaný tovar je nákladový účet a všetky prírastky na nákladovom účte účtujeme na stranu MD toho účtu (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Úhrada dodávateľskej faktúry za tovar z bankové účtu spoločnosti

Spoločnosť zaplatila za nákup šošoviek sumu 110 Eur z bankové účtu spoločnosti.
Predkontácia bude vyzerať takto:        321 / 221   … suma 110 Eur

Na základe výpisu z bankového účtu zaúčtujeme úhradu dodávateľskej faktúry za nákup šošoviek vo výške 110 Eur na stranu D účtu 221 – Bankové účty. Účet 221 je aktívny účet a preto sa úbytok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). A teda pri úhrade dodávateľskej faktúry účtujeme zároveň aj na stranu MD účtu 321 – Dodávatelia, keďže úhradou faktúry dodávateľovi sa spoločnosti, ktorá faktúru dostala, znižuje záväzok voči tomuto dodávateľovi vo výške 110 Eur. Účet 321 je pasívny účet a všetky úbytky na pasívnom účte zaznamenávame na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Ako účtovať úhradu dodávateľskej faktúry za prijatú službu od dodávateľa môžete zistiť v článku Účet 221 – Bankové účty.

Príklad 3: Úhrada dodávateľskej faktúry za tovar v hotovosti

Spoločnosť zaplatila za nákup šošoviek sumu 110 Eur v hotovosti z pokladnice.
Predkontácia bude vyzerať takto:        321 / 211   … suma 110 Eur

Na základe výdavkového pokladničného dokladu zaúčtujeme úhradu dodávateľskej faktúry za nákup šošoviek vo výške 110 Eur na stranu D účtu 211 – Pokladnica. Účet 211 – Pokladnica je aktívny účet a preto sa úbytok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). A teda pri úhrade dodávateľskej faktúry účtujeme zároveň aj na stranu MD účtu 321 – Dodávatelia, keďže úhradou faktúry dodávateľovi sa spoločnosti, ktorá faktúru dostala, znižuje záväzok voči tomuto dodávateľovi vo výške 110 Eur. Účet 321 je pasívny účet a všetky úbytky na pasívnom účte zaznamenávame na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

IÚD Zúčtovanie preddavku na kúpu DNM 321 051
IÚD Zúčtovanie preddavku na kúpu DHM 321 052
VBÚ Úhrada záväzku (faktúry) dodávateľovi z bankového účtu 321 221
VPD Úhrada záväzku (faktúry) dodávateľovi v hotovosti 321 211
VÚÚ Čerpanie krátkodobého úveru formou úhrady faktúry dodávateľovi 321 231
IÚD Započítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov z obchodného styku 321 311
IÚD Úhrada faktúry dodávateľovi krátkodobou zmenkou suma faktúry zmenkový úrok menovitá hodnota zm. 321 562 x x x 322
IÚD Zúčtovanie krátkodobého preddavku poskytnutého na nákup materiálu, tovaru, alebo služieb 321 314
PFA Prijatý dobropis na faktúru za nakúpený tovar, ktorá nebola uhradená bez DPH DPH 20% Spolu x x 321 131 343 x
PFA Prijatý dobropis na faktúru za nakúpený materiál, ktorá nebola uhradená bez DPH DPH 20% Spolu x x 321 111 343 x
PFA Prijatý dobropis na faktúru za prijaté služby, ktorá nebola uhradená bez DPH DPH 20% Spolu x x 321 518 343 x
IÚD Odpis premlčaných záväzkov voči dodávateľom 321 648
VÚÚ Čerpanie dlhodobého úveru formou úhrady faktúry dodávateľovi 321 461
IÚD Úhrada faktúry dodávateľovi dlhodobou zmenkou suma faktúry zmenkový úrok menovitá hodnota zm. 321 562 x x x 478
IÚD Kurzový zisk pri úhrade dodávateľskej faktúry v cudzej mene 321 663
IÚD Kurzový zisk pri prepočte záväzkov voči dodávateľom v cudzej mene na konci účtovného obdobia 321 663
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 321 – Dodávatelia 321 702

Účtovanie na strane D:

PFA Prijatá faktúra za DNM – tuzemská bez DPH DPH 20% Spolu 041 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za DHM – tuzemská bez DPH DPH 20% Spolu 042 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za materiál
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
bez DPH DPH 20% Spolu 111 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za materiál
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
bez DPH DPH 20% Spolu 112 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za materiál
účtovanie spôsobom B
bez DPH DPH 20% Spolu 501 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za tovar
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
bez DPH DPH 20% Spolu 131 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za tovar
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
bez DPH DPH 20% Spolu 132 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za tovar
účtovanie spôsobom B
bez DPH DPH 20% Spolu 504 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za nehnuteľnosť určenú na predaj
účtovanie spôsobom A
bez DPH DPH 20% Spolu 133 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za nehnuteľnosť určenú na predaj
účtovanie spôsobom B
bez DPH DPH 20% Spolu 507 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za ceniny 213 321
PFA Prijatá faktúra za dodávku, ktorá bola v predchádzajúcom účtovnom období účtovaná ako krátkodobá nevyfakturovaná dodávka bez DPH DPH 20% Spolu 326 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za dodávku, na ktorú bola v predchádzajúcom účtovnom období vytvorená rezerva na krátkodobú nevyfakturovanú dodávku bez DPH DPH 20% Spolu 323 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za služby vzťahujúce sa k nasledujúcemu účtovnému obdobiu bez DPH DPH 20% Spolu 381 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za náklady vzťahujúce sa k inému organizačnému útvaru účtovnej jednotky bez DPH DPH 20% Spolu 395 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za dodávku, ktorá bola v predchádzajúcom účtovnom období účtovaná ako dlhodobá nevyfakturovaná dodávka bez DPH DPH 20% Spolu 476 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za materiál účtovaný priamo do spotreby bez DPH DPH 20% Spolu 501 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za spotrebovanú vodu (vodné) bez DPH DPH 20% Spolu 501, 503 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za stočné bez DPH DPH 20% Spolu 518 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za spotrebovanú elektrickú energiu bez DPH DPH 20% Spolu 502 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za spotrebovaný zemný plyn bez DPH DPH 20% Spolu 502 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za teplo, kúrenie bez DPH DPH 20% Spolu 502 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za servis, opravy a udržiavanie bez DPH DPH 20% Spolu 511 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za ubytovanie zamestnancov v rámci pracovnej cesty bez DPH DPH 20% Spolu 512 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za prepravu zamestnancov v rámci pracovnej cesty bez DPH DPH 20% Spolu 512 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za pohostenie, občerstvenie bez DPH DPH 20% Spolu 513 513 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za audítorské služby bez DPH DPH 20% Spolu 518 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za účtovné služby bez DPH DPH 20% Spolu 518 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za služby daňového poradcu bez DPH DPH 20% Spolu 518 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za právne poradenstvo bez DPH DPH 20% Spolu 518 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za inzerciu bez DPH DPH 20% Spolu 518 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za prepravu tovaru a výrobkov k odberateľom bez DPH DPH 20% Spolu 518 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za služby v oblasti informačných technológií bez DPH DPH 20% Spolu 518 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za telekomunikačné služby, internet bez DPH DPH 20% Spolu 518 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za ostatné služby bez DPH DPH 20% Spolu 518 343 x x x 321
IÚD Kurzová strata pri úhrade dodávateľskej faktúry v cudzej mene 563 321
IÚD Kurzová strata pri prepočte záväzkov voči dodávateľom v cudzej mene na konci účtovného obdobia 563 321
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 321 – Dodávatelia 701 321

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment