Účet 131 – Obstaranie tovaru

Ako účtovať na účte 131 – Obstaranie tovaru?

Účet 131 – Obstaranie tovaru je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok je na strane D.

Na tomto účte účtujeme o obstaraní tovaru, teda všetkého čo spoločnosť nakupuje za účelom ďalšieho predaja.

Príklad 1: Nákup tovaru na faktúru

Spoločnosť, ktorá prevádzkuje bufet, nakúpila nápoje v hodnote 300 Eur (50 Eur je DPH).
Predkontácia bude vyzerať takto:  Nákup tovaru predkontácia

Obstaranie zásob Spôsob A

Spoločnosť nakúpila nápoje za 300 Eur, z čoho 50 Eur tvorí DPH a 250 Eur tvorí základ dane.
Nákupom spoločnosť tovar obstarala a preto účtujeme výšku základu dane na stranu MD na účte 131 – Obstaranie tovaru ako prírastok na tento účet. Účet 131 – Obstaranie tovaru je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Nákupom vznikol spoločnosti aj záväzok za tento tovar dodávateľovi zaplatiť. Musíme teda celu sumu 300 Eur zaúčtovať na stranu D na účte 321 – Dodávatelia ako vznik záväzku. Účet 321 – Dodávatelia je účet pasív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Ostáva nám ešte zaúčtovať DPH. Aby sme zachovali pravidlo, že ľavá strana sa musí rovnať pravej strane, logicky účtujeme DPH vo výške 50 Eur na stranu MD na účet 343 – Daň z pridanej hodnoty.

Príklad 2: Príjem nakúpeného tovaru na sklad

Spoločnosť prijala na sklad nakúpený tovar v obstarávacej cene 250 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:       132 / 131      suma: 250 Eur

Spoločnosť zaúčtujem príjem tovaru na sklad v obstarávacej cene 250 Eur na stranu MD na účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach. Účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Zároveň však musíme sumu 250 Eur “dostať preč” z účtu 131 – Obstaranie tovaru. Preto účtujeme sumu 250 Eur aj na stranu D na účte 131 – Obstaranie tovaru ako úbytok na tomto účte. Účet 131 – Obstaranie tovaru je takisto účet aktív a úbytky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
PFA Prijatá faktúra za tovar
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
bez DPH

DPH 20%

Spolu

131

343

 

x

x

x

 

321

VPD Nákup tovaru v hotovosti
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
bez DPH

DPH 20%

Spolu

131

 

343

x

x

 

x

211

IÚD Aktivácia nákladov na výrobu tovaru, spôsob A, s použitím kalkulačných účtov 131 621
IÚD Krátkodobá nevyfakturovaná dodávka tovaru, účtovanie spôsobom A 131 326
IÚD Tvorba rezervy na krátkodobú nevyfakturovanú dodávku tovaru, účtovanie spôsobom A 131 323
IÚD Clo pri dovoze tovaru z tretej krajiny, účtovanie na základe JCD 131 379
IÚD Dlhodobá nevyfakturovaná dodávka tovaru, účtovanie spôsobom A 131 476
IÚD Aktivácia nákladov na vlastnú prepravu pri obstaraní tovaru 131 622
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 131 – Obstaranie tovaru 131 701

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
Príjemka Prijatie tovaru na sklad
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
132 131
IÚD Tovar, za ktorý bola prijatá faktúra a do konca účtovného obdobia nebol dodaný
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
139 131
PFA Prijatý dobropis na faktúru za nakúpený tovar, ktorá nebola uhradená bez DPH

DPH 20%

Spolu

x

x

321

131

343

x

PFA Prijatý dobropis na faktúru za nakúpený tovar, ktorá bola uhradená bez DPH

DPH 20%

Spolu

x

x

315

131

343

x

IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 131 – Obstaranie tovaru 702 131

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment