Účet 221 – Bankové účty

Ako účtovať na účte 221 – Bankové účty?

Účet 221 – Bankové účty je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD.
Na tomto účte účtujeme o peniazoch, ktoré do spoločnosti prišli (napríklad od odberateľov) na bankový účet ako aj o tých, ktoré zo spoločnosti odišli (napríklad pri zaplatení záväzkov dodávateľom) z bankového účtu.

Príklad 1: Príjem peňažných prostriedkov na účet za predaný tovar

Na základe výpisu z bankového účtu zaúčtujeme príjem peňazí od odberateľa, ktorému sme predali kancelársku stoličku. Tomuto odberateľovi bola predtým vystavená odberateľská faktúra za kancelársku stoličku vo výške 150 Eur. Pri prijatí peňažných prostriedkov na účet bude predkontácia vyzerať takto:    221 / 311   …     suma 150 Eur

Na základe výpisu z bankového účtu zaúčtujeme príjem peňazí od odberateľa vo výške 150 Eur na stranu MD účtu 221 – Bankové účty. Účet 221 je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). A teda pri prijatí platby od odberateľa účtujeme zároveň aj na stranu D účtu 311 – Odberatelia, keďže úhradou faktúry od odberateľa sa spoločnosti, ktorá faktúru vystavila, znižuje pohľadávka od tohto odberateľa vo výške 150 Eur. Účet 311 je takisto aktívny účet a všetky úbytky na aktívnom účte zaznamenávame na stranu D.

Príklad 2: Príjem peňažných prostriedkov na účet za poskytnutú službu

Na základe výpisu z bankového účtu zaúčtujeme príjem peňazí od odberateľa, ktorému dodali službu a to marketingové poradenstvo. Tomuto odberateľovi bola predtým vystavená odberateľská faktúra poradenstvo vo výške 250 Eur. Pri prijatí peňažných prostriedkov na účet bude predkontácia vyzerať takto:    221 / 311   …     suma 250 Eur

Na základe výpisu z bankového účtu zaúčtujeme príjem peňazí od odberateľa za dodanú službu vo výške 250 Eur na stranu MD účtu 221 – Bankové účty. Účet 221 je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). A teda pri prijatí platby od odberateľa účtujeme zároveň aj na stranu D účtu 311 – Odberatelia, keďže úhradou faktúry od odberateľa sa spoločnosti, ktorá faktúru vystavila, znižuje pohľadávka od tohto odberateľa vo výške 250 Eur. Účet 311 je takisto aktívny účet a všetky úbytky na aktívnom účte zaznamenávame na stranu D.

Vidíme, že predkontácia v prípade účtovania príjmu peňazí od odberateľa (221 / 311) bola rovnaká v prípade prijatia peňazí za predaný tovar ako aj za poskytnutú službu.

Príklad 3: Úhrada dodávateľskej faktúry za nakúpený tovar

Na základe výpisu z bankového účtu zaúčtujeme úhradu faktúry od dodávateľa, od ktorého sme si zakúpili kancelársky papier v sume 110 Eur. Pri úhrade peňažných prostriedkov dodávateľovi z bankového účtu bude predkontácia vyzerať takto:    321 / 221  …     suma 110 Eur

Na základe výpisu z bankového účtu zaúčtujeme úhradu dodávateľskej faktúry za nákup kancelárskeho papiera vo výške 110 Eur na stranu D účtu 221 – Bankové účty. Účet 221 je aktívny účet a preto sa úbytok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). A teda pri úhrade dodávateľskej faktúry účtujeme zároveň aj na stranu MD účtu 321 – Dodávatelia, keďže úhradou faktúry dodávateľovi sa spoločnosti, ktorá faktúru dostala, znižuje záväzok voči tomuto dodávateľovi vo výške 110 Eur. Účet 321 je pasívny účet a všetky úbytky na pasívnom účte zaznamenávame na stranu MD.

Príklad 4: Úhrada dodávateľskej faktúry za prijatú službu od dodávateľa

Na základe výpisu z bankového účtu zaúčtujeme úhradu faktúry od dodávateľa, ktorý nám poskytol službu (prenájom priestorov) v sume 1500 Eur. Pri úhrade peňažných prostriedkov dodávateľovi z bankového účtu bude predkontácia aj v prípade platby za službu vyzerať takto:    321 / 221  …     suma 1500 Eur

Na základe výpisu z bankového účtu zaúčtujeme úhradu dodávateľskej faktúry za prenájom priestorov vo výške 1500 Eur na stranu D účtu 221 – Bankové účty. Účet 221 je aktívny účet a preto sa úbytok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). A teda aj pri úhrade dodávateľskej faktúry za službu (prenájom priestorov) účtujeme zároveň aj na stranu MD účtu 321 – Dodávatelia, keďže úhradou faktúry dodávateľovi sa spoločnosti, ktorá faktúru dostala, znižuje záväzok voči tomuto dodávateľovi vo výške 1500 Eur. Účet 321 je pasívny účet a všetky úbytky na pasívnom účte zaznamenávame na stranu MD.

Vidíme, že predkontácia v prípade účtovania úhrady faktúry od dodávateľa (321/221) bola rovnaká v prípade zaplatenia faktúry za nakúpený tovar ako aj prijatú službu.

Príklad 5: Prijaté úroky od banky

Na základe výpisu z bankového účtu zaúčtujeme príjem peňazí na účet, ktoré sme získali na základe úročenia peňažných prostriedkov na sporiacom účte spoločnosti. Získaný úrok predstavuje pre spoločnosť finančný výnos, ktorý účtujeme na účet 662 – Úroky. Predkontácia bude vyzerať takto:    221 / 662 …  suma 15 Eur

Na základe výpisu z bankového účtu zaúčtujeme príjem peňazí vo výške 15 Eur na stranu MD účtu 221 – Bankové účty. Účet 221 je aktívny účet a preto prírastok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). A teda aj pri prijatí úroku na účet účtujeme zároveň aj na stranu D výnosového účtu 662 – Úroky, keďže spoločnosť zarobila na úrokoch  sumu 15 Eur na základe úročenia peňažných prostriedkov na sporiacom účte. Účet 662 je výnosový účet a všetky prírastky na výnosovom účte zaznamenávame na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 6: Úhrada poplatku za vedenie účtu

Na základe výpisu z bankového účtu zaúčtujeme úhradu poplatku za vedenie účtu v banke vo výške 9 Eur. Tento poplatok predstavuje pre spoločnosť finančný náklad, ktorý účtujeme na účet 568 – Ostatné finančné náklady. Predkontácia bude vyzerať takto:    568 / 221   … suma 9 Eur

Na základe výpisu z bankového účtu zaúčtujeme úhradu poplatku za vedenie účtu v banke vo výške 9 Eur na stranu D účtu 221 – Bankové účty. Účet 221 je aktívny účet a preto sa úbytok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). A teda aj pri úhrade tohto poplatku účtujeme zároveň aj na stranu MD účtu 568 – Ostatné finančné náklady. Účet 568 – Ostatné finančné náklady je nákladový účet a všetky prírastky na nákladovom účte zaznamenávame na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky poskytnutej dcérskej spoločnosti 221 066
VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky poskytnutej materskej spoločnosti 221 066
VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky poskytnutej spoločnému podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 221 066
VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky poskytnutej spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 221 066
VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky poskytnutej účtovnej jednotke inej, než v rámci podielovej účasti 221 067
VBÚ Vklad peňazí v hotovosti na bankový účet 221 261
VBÚ Inkaso pohľadávky (faktúry) od odberateľa na bankový účet 221 311
VBÚ Čerpanie krátkodobého úveru prevodom na bankový účet 221 261
VBÚ Inkaso z emisie krátkodobých dlhopisov 221 375
VBÚ Prijatá krátkodobá pôžička od iného subjektu 221 249
VBÚ Inkaso krátkodobej zmenky v deň splatnosti 221 312
VBÚ Prijatý krátkodobý preddavok od odberateľa 221 324
VBÚ Inkaso tržieb platených platobnou kartou cez registračnú pokladnicu 221 315
VBÚ Inkaso preplatku na dani z príjmov 221 341
VBÚ Inkaso nadmerného odpočtu DPH od správcu dane 221 343
VBÚ Inkaso dotácie zo štátneho rozpočtu 221 346
VBÚ Inkaso inej dotácie, než zo štátneho rozpočtu 221 347
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky poskytnutej dcérskej spoločnosti 221 351
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky poskytnutej materskej spoločnosti 221 351
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky poskytnutej spoločnému podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 221 351
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky poskytnutej spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 221 351
VBÚ Krátkodobá pôžička prijatá od dcérskej spoločnosti 221 361
VBÚ Krátkodobá pôžička prijatá od materskej spoločnosti 221 361
VBÚ Krátkodobá pôžička prijatá od spoločného podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 221 361
VBÚ Krátkodobá pôžička prijatá od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 221 361
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky poskytnutej spoločníkovi 221 355
VBÚ Krátkodobá pôžička prijatá od spoločníka 221 365
VBÚ Inkaso uhradenej straty spoločníkmi 221 354
VBÚ Mylná platba z neznámeho účtu 221 379
VBÚ Inkaso nájomného za nasledujúce účtovné obdobie 221 384
VBÚ Inkaso predplatného na nasledujúce účtovné obdobie 221 384
VBÚ Inkaso nájomného za predchádzajúce účtovné obdobie 221 385
VBÚ Inkaso z bankového účtu iného organizačného útvaru účtovnej jednotky 221 395
VBÚ Zinkasovanie upísaného vkladu do základného imania na bankový účet 221 353
VBÚ Dlhodobá pôžička prijatá od dcérskej spoločnosti 221 471
VBÚ Dlhodobá pôžička prijatá od materskej spoločnosti 221 471
VBÚ Dlhodobá pôžička prijatá od spoločného podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 221 471
VBÚ Dlhodobá pôžička prijatá od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 221 471
VBÚ Inkaso z emisie dlhodobých dlhopisov 221 375
VBÚ Prijatý dlhodobý preddavok od odberateľa 221 475
VBÚ Čerpanie dlhodobého úveru prevodom na bankový účet 221 261
VBÚ Prijatá dlhodobá pôžička od iného subjektu 221 479
VBÚ Inkaso peňažných prostriedkov od fyzickej osoby – podnikateľa 221 491
VBÚ Inkaso zmluvnej pokuty, penále, úrokov z omeškania od odberateľa, na ktoré nebol účtovaný predpis 221 644
VBÚ Inkaso penále, pokuty a úrokov z omeškania od odberateľa, na ktoré bol účtovaný predpis 221 315
VBÚ Inkaso nezmluvnej pokuty, penále, úrokov z omeškania od odberateľa, na ktoré nebol účtovaný predpis 221 645
VBÚ Inkaso pohľadávky, ktorá bola v minulosti odpísaná 221 646
VBÚ Tržba z predaja DFM zinkasovaná priamo na bankový účet 221 661
VBÚ Tržba z predaja krátkodobého finančného majetku zinkasovaná priamo na bankový účet 221 661
VBÚ Kreditný úrok 221 662
IÚD Kurzový zisk pri prepočte devízového účtu na konci účtovného obdobia 221 663
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 221 – Bankové účty (aktívny zostatok) 221 701
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 221 – Bankové účty (kontokorent) 221 702

Účtovanie na strane D:

VBÚ Úhrada preddavku na kúpu DNM 051 221
VBÚ Úhrada preddavku na kúpu DHM 052 221
VBÚ Úhrada preddavku na kúpu DFM 053 221
VBÚ Obstaranie DFM uhradené priamo z BÚ 043 221
VBÚ Dlhodobá pôžička poskytnutá dcérskej spoločnosti 066 221
VBÚ Dlhodobá pôžička poskytnutá materskej spoločnosti 066 221
VBÚ Dlhodobá pôžička poskytnutá spoločnému podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 066 221
VBÚ Dlhodobá pôžička poskytnutá spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 066 221
VBÚ Dlhodobá pôžička poskytnutá účtovnej jednotke inej, než v rámci podielovej účasti 067 221
VBÚ Výber peňazí v hotovosti z bankového účtu 261 221
VBÚ Úhrada záväzku (faktúry) dodávateľovi z bankového účtu 321 221
VBÚ Splátka krátkodobého úveru z bankového účtu 261 221
VBÚ Splatenie emitovaných krátkodobých dlhopisov 241 221
VBÚ Splátka prijatej krátkodobej pôžičky od iného subjektu 249 221
VBÚ Platba debetnou platobnou kartou 325, 335 221
VBÚ Úhrada kreditnej platobnej karty z bankového účtu 261 221
VBÚ Obstaranie krátkodobých cenných papierov uhradené priamo z BÚ 259 221
VBÚ Úhrada krátkodobej zmenky 322 221
VBÚ Poskytnutie krátkodobého preddavku na dodávku materiálu, tovaru, alebo služieb 314 221
VBÚ Vyplatený preddavok zamestnancovi na mzdu 331 221
VBÚ Vyplatený preddavok spoločníkovi na mzdu 366 221
VBÚ Úhrada poistného zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni 336 221
VBÚ Úhrada dane z príjmov zo závislej činnosti 342 221
VBÚ Úhrada iných zrážok z miezd rôznym fyzickým a právnickým osobám 379 221
VBÚ Výplata vyúčtovania mzdy zamestnancom 331 221
VBÚ Výplata vyúčtovania mzdy spoločníkom 366 221
VBÚ Vyplatený preddavok zamestnancovi na nákup, pracovnú cestu 335 221
VBÚ Vyplatený preddavok spoločníkovi na nákup, pracovnú cestu 355 221
VBÚ Úhrada ostatných záväzkov voči zamestnancovi 333 221
VBÚ Úhrada ostatných záväzkov voči spoločníkovi 365 221
VBÚ Úhrada preddavku na daň z príjmov 341 221
VBÚ Úhrada nedoplatku na daň z príjmov 341 221
VBÚ Úhrada daňovej povinnosti k DPH správcovi dane 343 221
VBÚ Úhrada colného dlhu 379 221
VBÚ Úhrada ostatných daní a poplatkov 345 221
VBÚ Krátkodobá pôžička poskytnutá dcérskej spoločnosti 351 221
VBÚ Krátkodobá pôžička poskytnutá materskej spoločnosti 351 221
VBÚ Krátkodobá pôžička poskytnutá spoločnému podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 351 221
VBÚ Krátkodobá pôžička poskytnutá spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 351 221
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky prijatej od dcérskej spoločnosti 361 221
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky prijatej od materskej spoločnosti 361 221
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky prijatej od spoločného podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 361 221
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky prijatej od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 361 221
VBÚ Krátkodobá pôžička poskytnutá spoločníkovi 355 221
VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky prijatej od spoločníka 365 221
VBÚ Vyplatenie dividend, podielov spoločníkov na zisku 364 221
VBÚ Splatenie upísaného vkladu v obchodnej spoločnosti 367 221
VBÚ Mylná platba na neznámy účet 378 221
VBÚ Úhrada nájomného za nasledujúce účtovné obdobie 381 221
VBÚ Úhrada poistného za nasledujúce účtovné obdobie 381 221
VBÚ Úhrada predplatného na nasledujúce účtovné obdobie 381 221
VBÚ Úhrada nájomného za predchádzajúce účtovné obdobie 383 221
VBÚ Bankový poplatok za predchádzajúce účtovné obdobie 383 221
VBÚ Debetný úrok za predchádzajúce účtovné obdobie 383 221
VBÚ Platba na bankový účet iného organizačného útvaru účtovnej jednotky 395 221
VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky prijatej od dcérskej spoločnosti 471 221
VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky prijatej od materskej spoločnosti 471 221
VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky prijatej od spoločného podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 471 221
VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky prijatej od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 471 221
VBÚ Splatenie emitovaných dlhodobých dlhopisov 473 221
VBÚ Splátka finančného prenájmu 474 221
VBÚ Splátka dlhodobého úveru z bankového účtu 261 221
VBÚ Úhrada dlhodobej zmenky 478 221
VBÚ Splátka prijatej dlhodobej pôžičky od iného subjektu 479 221
VBÚ Výber/prevod peňažných prostriedkov fyzickou osobou – podnikateľom 491 221
VBÚ Poskytnutý dar 543 221
VBÚ Úhrada zmluvnej pokuty, penále, úrokov z omeškania dodávateľovi, na ktoré nebol účtovaný predpis 544 221
VBÚ Úhrada penále, pokuty a úrokov z omeškania dodávateľovi, na ktoré bol účtovaný predpis 325 221
VBÚ Úhrada nezmluvnej pokuty, penále, úrokov z omeškania dodávateľovi, na ktoré nebol účtovaný predpis 545 221
VBÚ Úhrada pokuty, penále, úrokov z omeškania orgánu štátnej správy a samosprávy, na ktoré nebol účtovaný predpis 545 221
VBÚ Debetný úrok zinkasovaný bankou 562 221
IÚD Kurzová strata pri prepočte devízového účtu na konci účtovného obdobia 563 221
VBÚ Bankový poplatok 568 221
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 221 – Bankové účty (kontokorent) 701 221
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 221 – Bankové účty (aktívny zostatok) 702 221

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment