Účet 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Ako účtovať na účte 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok?

Účet 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD.

Na tomto účte účtujeme  zaplatené zálohy na dlhodobý finančný majetok majetok (ktorý evidujeme na účtoch skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok).

053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Príklad 1: Úhrada zálohy na nákup cenných papierov

Spoločnosť sa rozhodla kúpiť cenné papiere v hodnote 15 000 Eur a na nákup poskytla zálohu vo výške 5 000.
Predkontácia bude vyzerať takto:       053 / 221     suma: 5 000 Eur

053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť poskytla na nákup cenných papierov zálohu vo výške 5 000 Eur. Poskytnutú zálohu na nákup cenných papierov účtujeme na stranu MD  na účet 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok. Je to účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD na príslušnom účte aktív.

Keďže spoločnosť zálohu aj reálne zaplatila zo svojho bankového účtu, účtujeme na stranu D na účte 221 – Bankové účty sumu 5 000 Eur ako úbytok na tomto účte. Účet 221 – Bankové účty je aktívny účet a úbytky na takomto účte evidujeme práve na stranu D.

Príklad 2: Zúčtovanie poskytnutej zálohy na nákup cenných papierov

Obstaranie finančného majetku

Spoločnosť si nakúpila na burze cenných papierov akcie inej spoločnosti v hodnote 15000 Eur, pričom získala v tejto spoločnosti väčšinový podiel na hlasovacích právach. Burzové poplatky predstavovali 180 Eur.
Predkontácia budú vyzerať takto: 043/379     suma: 15 180 Eur

Predkontácia budú vyzerať takto: 043/379     suma: 15 180 Eur

043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku

Spoločnosť nakúpila na burze akcie a preto musíme zaúčtovať obstaranie dlhodobého finančného majetku na stranu MD  na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku vo výške 15180 Eur. Účet 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu MD.

Obstarávacia cena sa rovná celkovým nákladom, ktoré súvisia s obstaraním. V prípade finančného majetku je to nákupná cena vrátanie poplatkov na burze či provízií maklérom alebo poradcom. Teda v našom prípade je obstarávacia cena rovná cene za akcie (15000 Eur) plus burzové poplatky (180 Eur).

Nákupom akcií vzniká spoločnosti aj záväzok za tieto akcie a burzové poplatky aj zaplatiť. Preto účtujeme sumu 15180 Eur aj na stranu D na účte 379 – Iné záväzky ako vznik záväzku. Účet 379 – Iné záväzky je je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D.

Zúčtovanie poskytnutého preddavku

Predkontácia bude vyzerať takto: 379 / 053        suma: 5 000 Eur

053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Zúčtovanie preddavku v podstate znamená, že v účtovníctve zaevidujeme, že poskytnutá záloha bola uhradená práve na zaplatenie časti záväzku, ktorý spoločnosti vznikol v súvislosti s nákupom cenných papierov. Pri zúčtovaní preddavku na nákup cenných papierov, musíme sumu zálohy “dostať preč” z účtu, na ktorom evidujeme poskytnutú zálohu, teda z účtu 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok. Zároveň však chceme zaevidovať, že preddavok bol použitý na zaplatenie časti záväzku.

Na účet 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok teda účtujeme sumu 5 000 Eur na stranu D ako úbytok na tomto účte. Preddavok sme “minuli” na zaplatenie časti záväzku. Účet 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok je účet aktív a úbytok na takomto účte evidujeme práve na stranu D.

Keďže sme už časť záväzku uhradili vo forme preddavku, musíme zaevidovať zníženie tohto záväzku. Preto účtujeme sumu 5 000 Eur na stranu MD na účte 379 – Iné záväzky ako úbytok na tomto účte. Účet 379 – Iné záväzky je účet pasív a úbytok na takomto účte evidujeme práve na stranu MD.

Zaplatenie zvyšnej sumy za nákup cenných papierov

Po zúčtovaní preddavku vidíme, že konečný zostatok na účte 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok je nula. Avšak na účte 379 – Iné záväzky je konečný zostatok 10 180 Eur, keďže spoločnosť doteraz uhradila len preddavok a zvyšok záväzku z obstarania cenných papierov nie.

053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Musíme teda zaúčtovať ešte platbu zvyšnej sumy za nákup. Spoločnosť uhradila zvyšok sumy z bankového účtu.
Predkontácia bude vyzerať takto:    379 / 221     suma: 10 180 Eur

379 - Iné záväzky

Na základe výpisu z bankového účtu účtujeme sumu 10 180 Eur na stranu D na účte 221 – Bankové účty ako úbytok na tomto účte. Účet 221 – Bankové účty je účet aktív a úbytok na takomto účte evidujeme práve na stranu D.

Úhradou zvyšnej sumy za cenné papiere sa spoločnosti znižuje záväzok a preto sumu 10 180 Eur účtujeme na stranu MD na účte 379 – Iné záväzky. Účet 379 – Iné záväzky je účet pasív a úbytok na takomto účte evidujeme práve na stranu MD.

A teda konečný zostatok na účte 379 – Iné záväzky je už teraz takisto nula.

379 - Iné záväzky

Ako účtujeme obstaranie dlhodobého finančného majetku a jeho zaradenie do užívania nájdete v článku Účet 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
VBÚ Úhrada preddavku na kúpu DFM 053 221
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 053 701

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zúčtovanie preddavku na kúpu DFM 325, 379 053
IÚD Zrušenie opravnej položky k preddavku na DFM pri jeho odpise – vyradení z majetku 095 053
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 702 053

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment