Účet 095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok

Ako účtovať na účte 095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok?

Účet 095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D.

Na tomto účte účtujeme tvorbu a zúčtovanie opravnej položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok majetku, ktoré evidujeme na účtoch skupiny 05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok. Tvorbu opravnej položke účtujeme v prípade dočasného zníženia ocenenia takéhoto majetku.

095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok

Príklad 1: Zníženie ocenenia poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok v účtovníctve

Spoločnosť ku koncu roka zaznamenala zníženie ocenenia poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok o 1500 Eur, ktoré eviduje na účte 05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok.

Zníženie znamená, že ich obstarávacia cena je väčšia ako reálna hodnota podľa § 27 zákona o účtovníctve. Pokles ocenenia týchto preddavkov musíme zaznamenať v účtovníctve.

Predkontácia bude vyzerať takto:    553 / 095    suma: 1500 Eur

095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok

Tvorba opravnej položky sa účtuje Na ťarchu účtu 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku,  teda sumu 1500 Eur zaúčtujeme na stranu MD na účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku ako vznik nákladu. Ide o nákladový účet a prírastok na takýto účet evidujeme vždy na stranu MD.

Tvorbu opravnej položky vo výške 1500 Eur zaúčtujeme na stranu D na účte 095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok. Účet 095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D.

Príklad 2: Zrušenie opravnej položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok

Neskôr však spoločnosť zistila, že zníženie ocenenia poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok už nie je opodstatnené a preto musí zaúčtovať zrušenie predtým vytvorenej opravnej položky.
Predkontácia bude vyzerať takto:     095/ 553       suma: 1500 Eur

095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok

Zrušenie opravnej položky teda účtujeme opačným zápisom ako jej tvorbu. Sumu 1500 Eur zaevidujeme na stranu D na účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku ako zníženie nákladu a na stranu MD na účte 095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok.

V prípade účtu 095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok vidíme, že konečný zostatok v minulom príklade na tomto účte predstavoval 1500 Eur. V tomto príklade sme na stranu MD zaúčtovali sumu 1500 Eur ako zrušenie opravnej položky a tak bude konečný zostatok na tomto účte nula. Ako vyčísľovať konečný stav a konečný zostatok nájdete tu.

Na nákladovom účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku sme zaúčtovali zníženie nákladu a tak teda konečný stav na tomto účte po zrušení opravnej položky bude nula.

Účtovanie na strane MD:

IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k preddavkom na dlhodobý majetok z dôvodu neadekvátnosti 095 553
IÚD Zrušenie opravnej položky k preddavku na DNM pri jeho odpise – vyradení z majetku 095 051
IÚD Zrušenie opravnej položky k preddavku na DHM pri jeho odpise – vyradení z majetku 095 052
IÚD Zrušenie opravnej položky k preddavku na DFM pri jeho odpise – vyradení z majetku 095 053
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok 095 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k preddavkom na dlhodobý majetok 553 095
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok 701 095

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment