Účet 094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

Ako účtovať na účte 094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku?

Účet 094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá účtovania).

Na tomto účte účtujeme tvorbu a zúčtovanie opravnej položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku. Tvorbu opravnej položke účtujeme v prípade dočasného zníženia ocenenia takéhoto majetku.

Náklady, ktoré takto vznikajú pri obstarávaní dlhodobého hmotného majetku kúpu (či už jednorazovo alebo postupne) od začiatku obstarávania až po zaradenie majetku do používania sa označujú ako nedokončené hmotné investície, teda nedokončený hmotný majetok.

Nedokončené hmotné investície sú teda všetky náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku vedené na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku od začiatku obstarávania do termínu jeho zaradenia do používania.

094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

Príklad 1: Zníženie ocenenia nedokončeného dlhodobého hmotného majetku v účtovníctve

Spoločnosť ku koncu roka zaznamenala zníženie ocenenia obstarávaného dlhodobého hmotného majetku o 1500 Eur, ktorý eviduje na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Zníženie znamená, že ich obstarávacia cena je väčšia ako reálna hodnota podľa § 27 zákona o účtovníctve. Pokles ocenenia tohto obstarávaného dlhodobého hmotného majetku musíme zaznamenať v účtovníctve.

Predkontácia bude vyzerať takto:    553 / 094    suma: 1500 Eur

094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

Tvorba opravnej položky sa účtuje Na ťarchu účtu 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku,  teda sumu 1500 Eur zaúčtujeme na stranu MD na účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku ako vznik nákladu. Ide o nákladový účet a prírastok na takýto účet evidujeme vždy na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Tvorbu opravnej položky vo výške 1500 Eur zaúčtujeme na stranu D na účte 094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku. Účet 094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Zrušenie opravnej položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

Neskôr však spoločnosť zistila, že zníženie ocenenia obstarávaného dlhodobého hmotného majetku už nie je opodstatnené a preto musí zaúčtovať zrušenie predtým vytvorenej opravnej položky.
Predkontácia bude vyzerať takto:     094/ 553       suma: 1500 Eur

094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

Zrušenie opravnej položky teda účtujeme opačným zápisom ako jej tvorbu. Sumu 1500 Eur zaevidujeme na stranu D na účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku ako zníženie nákladu a na stranu MD na účte 094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku.

V prípade účtu 094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku vidíme, že konečný zostatok v minulom príklade na tomto účte predstavoval 1500 Eur. V tomto príklade sme na stranu MD zaúčtovali sumu 1500 Eur ako zrušenie opravnej položky a tak bude konečný zostatok na tomto účte nula. Ako vyčísľovať konečný stav a konečný zostatok nájdete tu.

Na nákladovom účte 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku sme zaúčtovali zníženie nákladu a tak teda konečný stav na tomto účte po zrušení opravnej položky bude nula.

Účtovanie na strane MD:

IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k nedokončenému DHM z dôvodu neadekvátnosti 094 553
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku 094 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k nedokončenému DHM 553 094
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku 701 094

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment