Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Účtovanie na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok je na strane D.

Na tomto účte účtujeme o obstarávacích cenách dlhodobého hmotného majetku ako aj o nákladoch súvisiacich s jeho obstaraním. Medzi dlhodobý hmotný majetok patria napríklad samostatne hnuteľné veci, budovy a stavby, ale aj určité pestovateľské celky či ťažné zvieratá atď.

Príklad: Nákup úžitkového automobilu

Spoločnosť sa rozhodla zakúpiť úžitkový automobil za 10 000 Eur, ktorý plánuje neskôr zaradiť do majetku spoločnosti a samozrejme využívať (pre naše účely neriešime problematiku DPH).

Predkontácia bude vyzerať takto:    042 / 321   …   suma 10 000 Eur

Schéma: Obstaranie majetku

Na základe faktúry od dodávateľa spoločnosť zaúčtuje obstaranie automobilu na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 10 000 Eur. Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). Obdržaním faktúry od dodávateľa vzniká spoločnosti aj povinnosť túto faktúru zaplatiť, teda spoločnosti vznikne záväzok voči tomuto dodávateľovi. Preto musíme sumu 10 000 Eur zaúčtovať aj V prospech účtu 321 – Dodávatelia. Účet 321 – Dodávatelia je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sledujeme obstarávaciu cenu dlhodobého majetku len do termínu jeho zaradenia do užívania!

Dlhodobým hmotným majetkom, ktorý sa niekedy nazýva aj investičný, sa obstarávané veci stávajú na základe protokolu o zaradení do užívania. Tento krok si vyžaduje samostatný účtovný zápis a predkontácia bude vyzerať takto:

Predkontácia (zaradenie majetku):   042 / 022   …   suma 10 000 Eur

Schéma: Zaradenie majetku

Na základe protokolu o zaradení do užívania spoločnosť zaúčtuje zaradenie automobilu do užívania na účet 022 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vo výške 10 000 Eur. Účet 022 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). Zaradenie majetku do užívania sa nám prejaví aj na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a to na strane D. Na stranu D tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 10 000 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže cenu obstaranej veci už na tomto účte sledovať nepotrebujeme, keďže sme automobil už zaradili do majetku. Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku teda evidujeme len sumy obstarania, ktoré po zaradení obstaranej veci do majetku musia z tohto účtu “zmiznúť”.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Aktivácia nákladov na DHM obstaraný vlastnou činnosťou 042 624
PFA Prijatá faktúra za DHM – tuzemská bez DPH

DPH 20%

Spolu

042

343

 

x

x

x

 

321

IÚD Obstaranie DHM prostredníctvom finančného prenájmu 042 474
IÚD Krátkodobá nevyfakturovaná dodávka DHM 042 326
IÚD Tvorba rezervy na krátkodobú nevyfakturovanú dodávku DHM 042 323
IÚD Zinkasovanie upísaného vkladu do základného imania formou DHM 042 353
IÚD Dlhodobá nevyfakturovaná dodávka DHM 042 476
IÚD Vklad DHM do majetku účtovnej jednotky fyzickou osobou z osobného používania 042 491
IÚD Aktivácia nákladov na vlastnú prepravu pri obstaraní DHM 042 622
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 042 701

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zaradenie stavieb do používania 021 042
IÚD Zaradenie SHV a SHV do používania 022 042
IÚD Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do používania 025 042
IÚD Zaradenie základného stáda a ťažných zvierat do používania 026 042
IÚD Zaradenie ostatného DHM do používania 029 042
IÚD Zaradenie pozemkov do používania 031 042
IÚD Zaradenie umeleckých diel a zbierok do používania 032 042
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 702 042

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment