Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Účtovanie na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok je na strane D.

Na tomto účte účtujeme o obstarávacích cenách dlhodobého hmotného majetku ako aj o nákladoch súvisiacich s jeho obstaraním. Medzi dlhodobý hmotný majetok patria napríklad samostatne hnuteľné veci, budovy a stavby, ale aj určité pestovateľské celky či ťažné zvieratá atď.

Príklad: Nákup úžitkového automobilu

Spoločnosť sa rozhodla zakúpiť úžitkový automobil za 10 000 Eur, ktorý plánuje neskôr zaradiť do majetku spoločnosti a samozrejme využívať (pre naše účely neriešime problematiku DPH).

Predkontácia bude vyzerať takto:    042 / 321   …   suma 10 000 Eur

Schéma: Obstaranie majetku

Na základe faktúry od dodávateľa spoločnosť zaúčtuje obstaranie automobilu na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 10 000 Eur. Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). Obdržaním faktúry od dodávateľa vzniká spoločnosti aj povinnosť túto faktúru zaplatiť, teda spoločnosti vznikne záväzok voči tomuto dodávateľovi. Preto musíme sumu 10 000 Eur zaúčtovať aj v prospech účtu 321 – Dodávatelia. Účet 321 – Dodávatelia je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sledujeme obstarávaciu cenu dlhodobého majetku len do termínu jeho zaradenia do užívania!

Dlhodobým hmotným majetkom, ktorý sa niekedy nazýva aj investičný, sa obstarávané veci stávajú na základe protokolu o zaradení do užívania. Tento krok si vyžaduje samostatný účtovný zápis a predkontácia bude vyzerať takto:

Predkontácia (zaradenie majetku):   042 / 022   …   suma 10 000 Eur

Schéma: Zaradenie majetku

Na základe protokolu o zaradení do užívania spoločnosť zaúčtuje zaradenie automobilu do užívania na účet 022 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vo výške 10 000 Eur. Účet 022 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). Zaradenie majetku do užívania sa nám prejaví aj na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a to na strane D. Na stranu D tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 10 000 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže cenu obstaranej veci už na tomto účte sledovať nepotrebujeme, keďže sme automobil už zaradili do majetku. Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku teda evidujeme len sumy obstarania, ktoré po zaradení obstaranej veci do majetku musia z tohto účtu “zmiznúť”.

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment