Účet 032 – Umelecké diela a zbierky

Ako účtovať na účte 032 – Umelecké diela a zbierky?

Účet 032 – Umelecké diela a zbierky je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme výtvarné diela (obraz, sochu, fotografiu či unikátnu umeleckú stavbu), zbierky (teda súbory predmetov zobrazujúcich historický alebo technicky vývoj a rôzne hnuteľné kultúrne pamiatky) ako aj predmety z drahých kovov (zo zlata, striebra či diamantov).

Pozor ! Pri umeleckých dielach, zbierkach, predmetov z drahých kovov ako aj pri pozemkoch je treba brať do úvahy skutočnosť, či spoločnosť má v záujme tento majetok nejakým spôsobom užívať, alebo si ho zadovážila len z dôvodu, že má voľné peňažné prostriedky a chce si ich uložiť vo forme takéhoto majetku.

Vtedy totiž neúčtujeme na účet 032 – Umelecké diela a zbierky, ale na účet 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok. Teda investícia do kúpy napríklad zbierky obrazov bude účtovaná ako vznik dlhodobého finančného majetku na účte 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok na strane MD (predkontácia 069/221).

032 – Umelecké diela a zbierky

Príklad: Zaradenie zbierky obrazov do majetku spoločnosti

Ako účtovať obstaranie majetku, nájdete tu!

Po obstaraní však potrebujeme majetok aj zaradiť majetku spoločnosti (hovoríme “do užívania”). V našom prípade ideme zaradiť do užívania zbierku obrazov, ktoré boli ocenené na 50 000 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto: 032 / 042   suma: 50 000 Eur

032 – Umelecké diela a zbierky

Na základe protokolu o zaradení do užívania spoločnosť zaúčtuje zaradeniez bierku obrazov do používania na stranu MD účet 032 – Umelecké diela a zbierky vo výške 50 000 Eur. Účet 032 – Umelecké diela a zbierky je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Zaradenie majetku do užívania sa nám prejaví aj na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a to na strane D. Na stranu D tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 50 000 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže cenu obstaranej zbierky obrazov už na tomto účte sledovať nepotrebujeme, keďže sme ho už zaradili do majetku spoločnosti (vidíme, že konečný zostatok na účte 032 – Umelecké diela a zbierky je 50 000 Eur). Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku teda evidujeme len sumy obstarania, ktoré po zaradení “obstaranej veci” do majetku musia z tohto účtu “zmiznúť”. Vidíme, že konečný zostatok (KZ) na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku je nula.

Ako účtovať vyradenie majetku, nájdete tu!

Účtovanie na strane MD:

IÚD Zaradenie umeleckých diel a zbierok do používania 032 042
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 032 – Umelecké diela a zbierky 032 701

Účtovanie na strane D:

c Zaúčtovanie konečného stavu účtu 032 – Umelecké diela a zbierky 702 032

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment