Účet 021 – Stavby

Ako účtovať na účte 021 – Stavby?

Účet 021 – stavby je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný zostatok na strane MD.

Na tomto účte účtujeme budovy, stavby, byty a nebytové priestory bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu.

021 - Stavby

Príklad 1: Zaradenie stavby do majetku spoločnosti

Spoločnosť zakúpila budovu a obstarala ju za sumu 200 000 Eur. Teraz chce obstaranú nehnuteľnosť zaradiť do majetku spoločnosti.
Predkontácia bude vyzerať takto:  021/041   suma 200 000 Eur

021 - Stavby. Zaradenie majetku

Na základe protokolu o zaradení do užívania spoločnosť zaúčtuje zaradenie stavby do užívania na účet 021 – Stavby vo výške 200 000 Eur. Účet 021 – Stavby je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). Zaradenie majetku do užívania sa nám prejaví aj na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a to na strane D. Na stranu D tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 200 000 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže cenu obstaranej veci už na tomto účte sledovať nepotrebujeme, keďže sme stavbu už zaradili do majetku.

Účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku teda evidujeme len sumy obstarania, ktoré po zaradení obstaranej veci do majetku musia z tohto účtu “zmiznúť”.

Ako účtovať obstaranie dlhodobého hmotného majetku, nájdete v článku Účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku.

Príklad 2: Vyradenie stavy z majetku spoločnosti

Spoločnosť sa rozhodla budovu po rokoch predať (budova je už odpísaná do 100% obstarávacej ceny). Po predaji musí spoločnosť budovy z majetku samozrejme vyradiť.
Predkontácia bude vyzerať takto:    081/021    suma:   200 000 Eur

021 - Stavby

Na základe protokolu o vyradení majetku spoločnosť zaúčtuje na stranu D účtu 021 – Stavby úbytok vo výške 200 000 Eur. Účet 021 – Stavby je účet aktív všetky úbytky na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Vyradenie majetku z užívania sa nám prejaví aj na účte 081 – Oprávky k stavbám a to na strane MD. Na stranu MD tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 200 000 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže už nás v podstate naakumulované odpisy tohto majetku ani nezaujímajú, keďže sme ho z užívania vyradili. Účet 081 – Oprávky k stavbám je účet pasív a preto všetky úbytky na tomto účte účtujeme na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania).

Obstarávacia suma budovy musia “zmiznúť” z týchto účtov, keďže už ho v majetku spoločnosť nebude evidovať. Nebudeme teda obstarávaciu cenu budovy na účte dlhodobého majetku a ani na účte oprávok.

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment