Účty pasív

Ktoré účty patria medzi účty pasív?

Účty účtovej osnovy sa rozdeľujú na:

Ako účtovať na účtoch pasív sa dozviete v článku Základné pravidlá a pojmy v podvojnom účtovníctve. Príklady predkontácií v praxi nájdete tu!

Medzi účty pasív patria:

072         Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

073         Oprávky k softwaru

074         Oprávky k oceniteľným právam

079         Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

081         Oprávky k stavbám

082         Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí

085         Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

086         Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám

089         Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

091         Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

092         Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

093         Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku

094         Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

095         Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok

096         Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

191         Opravné položky k materiálu

192         Opravné položky k nedokončenej výrobe

193         Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby

194         Opravné položky k výrobkom

195         Opravné položky k zvieratám

196         Opravné položky k tovaru

231         Krátkodobé bankové úvery

232         Eskontné úvery

241         Vydané krátkodobé dlhopisy

249         Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

291         Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

321         Dodávatelia

322         Zmenky na úhradu

323         Krátkodobé rezervy

324         Prijaté preddavky

325         Ostatné záväzky

326         Nevyfakturované dodávky

331         Zamestnanci

333         Ostatné záväzky voči zamestnancom

361         Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci
podielovej účasti

364         Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku

365         Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom

366         Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti

367         Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

368         Záväzky voči účastníkom združenia

372         Záväzky z kúpy podniku

377         Predané opcie

379         Iné záväzky

383         Výdavky budúcich období

384         Výnosy budúcich období

391         Opravné položky k pohľadávkam

411         Základné imanie

412         Emisné ážio

413         Ostatné kapitálové fondy

416         Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

417         Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov

418         Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov

421         Zákonný rezervný fond

422         Nedeliteľný fond

423         Štatutárne fondy

427         Ostatné fondy

428         Nerozdelený zisk minulých rokov

429         Neuhradená strata minulých rokov

451         Rezervy zákonné

459         Ostatné rezervy

461         Bankové úvery

471         Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným
jednotkám v rámci podielovej účasti

472         Záväzky zo sociálneho fondu

473         Vydané dlhopisy

474         Záväzky z nájmu

475         Dlhodobé prijaté preddavky

476         Dlhodobé nevyfakturované dodávky

478         Dlhodobé zmenky na úhradu

479         Ostatné dlhodobé záväzky

Leave a Comment