Účet 192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe

Ako účtovať na účte 192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe?

Účet 192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá účtovania). Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte sa účtuje tvorba a zúčtovanie opravnej položky nedokončenej výrobe.

192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe

Opravné položky k zásobám tvoríme, ak je ich úžitková hodnota (posudzuje sa pri inventarizácii) nižšia ako ich ocenenie v účtovníctve. Opravnú položku k nedokončenej výrobe tvoríme, ak ho pri inventarizácii ocením nižšou hodnotou, ako máme uvedené v účtovníctve (teda akou sme ho ocenili v minulosti).  Opravnú položku vytvoríme v prípade, že sa jedná o zníženie hodnoty tohto majetku, ktoré nemá trvalý charakter. Ak by zníženie hodnoty nedokončenej výrobe malo trvalý charakter, museli by sme účtovať Na ťarchu účtu zmeny vnútroorganizačných zásob.

Príklad 1: Vytvorenie opravnej položky k nedokončenej výrobe

Spoločnosť pri inventarizácií precenila hodnotu nedokončenej výroby a zistila, že aktuálna hodnota ich ocenenia je o 300 Eur nižšia ako bola ocenená v minulosti. Túto zmenu musíme zaznamenať v účtovníctve.
Predkontácia bude vyzerať takto:   611 / 192    suma:   300 Eur

192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe

Tvorbu opravnej položky vo výške 300 Eur zaúčtujeme na stranu D na účte 192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe. Účet 192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D.

Tvorbou opravnej položky k nedokončenej výrobe zaevidujeme v podstate zmenu stavu nedokončenej výroby a preto sumu 300 Eur zaúčtujeme na stranu MD na účte 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby ako zníženie výnosu. Účet 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby je výnosový účet a zníženie výnosu účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Zrušenie opravnej položky k nedokončenej výrobe

Ak zistíme, že dočasné zníženie hodnoty nedokončenej výroby už nie je opodstatnené, musíme predtým vytvorenú opravnú položku zrušiť.
Predkontácia bude vyzerať takto:    192 / 611   suma:   300 Eur

192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe

Zrušenie opravnej položky k nedokončenej výrobe účtujeme opačným zápisom ako jej tvorbu. Sumu 300 Eur zaevidujeme na stranu MD na účte 192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe a na stranu D na účte 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby.

Príklad 3: Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení nedokončenej výroby z majetku spoločnosti

V tomto prípade dochádza k zrušeniu opravnej položky z dôvodu vyradenia nedokončenej výroby z majetku spoločnosti.
Predkontácia bude vyzerať takto:   192 / 121    suma:   300 Eur

121 – Nedokončená výroba

Na stranu MD na účte 192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe účtujeme sumu 300 Eur ako zrušenie vytvorenej opravnej položky. Ide o účet pasív a preto úbytky na tomto účte evidujeme na stranu MD.

Vyradením nedokončenej výroby z majetku spoločnosti musíme sumu 300 Eur zaúčtovať aj na stranu D na účte 121 – Nedokončená výroba. Je to účet aktív a úbytky na takomto účte evidujeme práve na stranu D. Teda tieto nedokončenú výrobu už evidovať v účtovníctve nebudeme.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k nedokončenej výrobe z dôvodu neadekvátnosti 192 611
IÚD Zrušenie opravnej položky k nedokončenej výrobe pri jej vyradení z majetku 192 121
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe 192 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k nedokončenej výrobe 611 192
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe 701 192

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment