Účet 119 – Materiál na ceste

Ako účtovať na účte 119 – Materiál na ceste?

Účet 119 – Materiál na ceste je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme dodaný materiál, ktorý účtovná jednotka ešte neprevzala.

Na konci roka (resp. konci účtovného obdobia) môže nastať situácia, že materiál, ktorý spoločnosť obstarala, ešte nie je doručený do spoločnosti (teda fyzicky nedorazil). V takom prípade využívame účet 119 – Materiál na ceste.

V skupine 11 – Materiál máme len tieto tri účty, na ktorých účtujeme o materiáli:

111 – Obstaranie materiálu
112 – Materiál na sklade
119 – Materiál na ceste

Kalkulačný účet 111 –  Obstaranie materiálu nemôže mať konečný zostatok na konci účtovného obdobia, takže tam obstaraný ale nedodaný materiál evidovať v čase zostavenia účtovnej závierky nemôžme. Bolo by samozrejme nelogické, ak by sme ho evidovali na účte 112 – Materiál na sklad, keďže zatiaľ žiaden materiál do skladu nedorazil. Preto bol vytvorený účet 119 – Materiál na ceste.

119 - Materiál na ceste

Príklad 1: Nedodanie materiálu do konca účtovného obdobia – spôsob A

Spoločnosť účtuje zásoby spôsobom A. Viac o spôsobe účtovania A a B nájdete tu.

Spoločnosť obstarala materiál, za ktorý obdržala od dodávateľa faktúru a zaúčtovala obstaranie materiálu cez predkontáciu 111/321. Účtovala teda prírastok na účet 111 – Obstaranie materiálu a prírastok na účet 321 – Dodávatelia. Avšak na konci účtovného obdobia musí byť konečný zostatok na účte 111 – Obstaranie materiálu nula. Materiál však nemôžeme zaúčtovať na účet 112 – Materiál na sklade, keďže fyzicky ešte nebol dodaný (spoločnosť ho jednoducho nedostala). Na to, aby sme dostali obstarávaciu sumu z účtu 111 – Obstaranie materiálu použijeme účet 119 – Materiál na ceste. Obstarávacia cena zaúčtovaná na účet 111 – Obstaranie materiálu bola 300 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:    119 / 111    suma: 300 Eur

119 - Materiál na ceste

Na stranu MD na účet 119 – Materiál na ceste účtujeme sumu 300 Eur ako prírastok na účet aktív, ktorý sa v prípade účtu aktív účtuje vždy na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Na stranu D na účet 111 – Obstaranie materiálu  účtujeme sumu 300 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže obstarávaciu cenu materiálu sme dočasne preložili na účet 119 – Materiál na ceste. Účet 111 – Obstaranie materiálu je účet aktív a úbytok na takomto účte účtujeme vždy na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

V tomto prípade sme teda účtovali Na ťarchu účtu 119 – Materiál na ceste a V prospech účtu 111 – Obstaranie materiálu.

Príklad 2: Nedodanie materiálu do konca účtovného obdobia – spôsob B

Spoločnosť účtuje zásoby spôsobom B. Viac o spôsobe účtovania A a B nájdete tu.

Spoločnosť obstarala materiál, za ktorý obdržala od dodávateľa faktúru a zaúčtovala obstaranie materiálu cez predkontáciu 501/321. Účtovala teda vznik nákladu na účte 501 – Spotreba materiálu a prírastok na účet 321 – Dodávatelia. Materiál však fyzicky ešte nebol dodaný (spoločnosť ho jednoducho nedostala) a preto obstarávacia cena materiálu nemôže “ostať” zaúčtovaná v nákladoch na účte 501 – Spotreba materiálu. Na to, aby sme dostali obstarávaciu sumu z účtu 501 – Spotreba materiálu použijeme účet 119 – Materiál na ceste. Obstarávacia cena zaúčtovaná na účet 501 – Spotreba materiálu bola 300 Eur.

Predkontácia bude vyzerať takto:    119 / 501  suma: 300 Eur

119 - Materiál na ceste

Na stranu MD na účte 119 – Materiál na ceste účtujeme presunutie obstarávacej ceny materiálu ako prírastok na účet. Účet 119 – Materiál na ceste je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme vždy na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Na druhej strane zase účtujeme na stranu D na účte 501 – Spotreba materiálu úbytok na tomto účte. Účet 501 – Spotreba materiálu je účet nákladov a úbytok na takomto účte, účtujeme vždy na stranu D. Na obrázku vidíme, že celkové náklady na spotrebu materiálu sa znížili o 300 Eur, keďže spoločnosť ešte tento materiál ešte neobdržala. To, že materiál obstarala však stále eviduje na účte 119 – Materiál na ceste, kde sa bude nachádzať až do času, kedy bude reálne dodaný.

Príklad 3: Príjem materiálu, ktorý nebol do konca predchádzajúceho obdobia prijatý – spôsob A

Spoločnosť účtuje zásoby spôsobom A. Viac o spôsobe účtovania A a B nájdete tu.

Nasledujúce účtovné obdobie, keď spoločnosť obstaraný materiál aj príjme fyzicky na sklad, musíme zaúčtovať túto skutočnosť predkontáciou:    112 / 119     suma: 300 Eur

119 - Materiál na ceste

Po prijatí materiálu na sklad účtujeme na základe príjemky prírastok na účet 112 – Materiál na sklade na stranu MD vo výške 300 Eur. Účet 112 – Materiál na sklade je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Zároveň však musíme odúčtovať z účtu 119 – Materiál na ceste sumu 300 Eur, keďže materiál “už na žiadnej ceste” nie je, ale bol fyzicky prijatý na sklad. Účtujeme preto sumu 300 Eur na stranu D na účte 119 – Materiál na ceste ako úbytok na tomto účte. Účet 119 – Materiál na ceste je účet aktív a úbytky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Obstarávaciu sumu materiálu sme teda presunuli z účtu 119 – Materiál na ceste na účet 112 – Materiál na sklade.

Príklad 4: Zaúčtovanie začiatočného stavu materiáli na ceste – spôsob B

Spoločnosť účtuje zásoby spôsobom B. Viac o spôsobe účtovania A a B nájdete tu.

V predchádzajúcom účtovnom období spoločnosť “prehodila” obstarávaciu cenu materiálu, ktorý reálne nebol prijatý na sklad, z účtu 501 – Spotreba materiálu na účet 119 – Materiál na ceste. Na začiatku ďalšieho účtovného obdobia sa táto obstarávacia cena účtuje späť na účet 501 – Spotreba materiálu. V prípade, že materiál bude prijatý, ostane obstarávacia cena na tomto nákladovom účte. Ak materiál zase nebude prijatý na sklad, zase sa využije účet 119 – Materiál na ceste.

Predkontácia na začiatku roka bude vyzerať takto:   501 / 119     suma: 300 Eur

119 - Materiál na ceste

Na stranu MD na účte 501 – Spotreba materiálu účtujeme vznik nákladu, ktorý sa účtuje vždy na stranu MD na príslušnom nákladovom účte (viď základné pravidlá účtovania). Teda predpokladáme, že toto účtovné obdobie už materiál bude dodaný a aj spotrebovaný.

Na stranu D na účte 119 – Materiál na ceste účtujeme úbytok na tomto účte, keďže obstarávaciu cenu materiálu sme presunuli do nákladov. Účet 119 – Materiál na ceste je účet aktív a úbytky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Očakávame, že materiál bude dodaný a jeho obstarávacia cena bude predstavovať  náklad. Ak nie, na konci roka použijeme zase účet 119 – Materiál na ceste a obstarávaciu cenu “presunieme” z účtu 501 – Spotreba materiálu späť na účet 119 – Materiál na ceste.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Materiál, za ktorý bola prijatá faktúra a do konca účtovného obdobia nebol dodaný
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
119 111
IÚD Materiál, za ktorý bola prijatá faktúra a do konca účtovného obdobia nebol dodaný
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
119 112
IÚD Materiál, za ktorý bola prijatá faktúra a do konca účtovného obdobia nebol dodaný
účtovanie spôsobom B
119 501
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 119 – Materiál na ceste 119 701

Účtovanie na strane D:

IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu materiálu na ceste pri účtovaní spôsobom B 501 119
Príjemka Príjem materiálu, ktorý nebol do konca predchádzajúceho účtovného obdobia dodaný
účtovanie spôsobom A
112 119
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 119 – Materiál na ceste 702 119

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment