Účet 112 – Materiál na sklade

Ako účtovať na účte 112 – Materiál na sklade?

Účet 112 – Materiál na sklade je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD.

Na tomto účte účtujeme pri spôsobe A účtovania zásob nakúpený a prevzatý materiál na sklad ocenený v obstarávacích cenách a materiál vlastnej výroby ocenený vo vlastných nákladoch. Pri spôsobe B účtovania zásob sa tu účtuje len pri uzavieraní účtovných kníh.

112 - Materiál na sklad

Príklad 1: Prevzatie obstaraného materiálu na sklad – spôsob A

Na účet 111 – Obstaranie materiálu sme zaúčtovali obstarávaciu cenu materiálu a na základe príjemky na sklad môžeme materiál prevziať na sklad.

Predkontácia bude vyzerať takto:     112 / 111    suma : 50 000 Eur

Účtovanie obstarania obežného a neobežného majetku spoločnosti. Praktické príklady a predkontácie.

Prevzatie materiálu na sklad účtujeme ako prírastok na strane MD na účte 112 – Materiál na sklade. Je to aktívny účet a prírastok na takomto účte účtujeme práve na stranu MD. Zároveň však musíme obstarávaciu cenu zaúčtovať aj na stranu D na účte 111 – Obstaranie materiálu. Na účte 111 – Obstaranie materiálu na konci účtovného obdobia musí byť nulový zostatok.

Keďže sme obstaranie materiálu účtovali na strane MD na tomto účte, po prevzatí materiálu na sklad musíme obstarávaciu cenu zaúčtovať na opačnú stranu, teda D, aby sme účet „vynulovali“. V našom prípade spoločnosť obstarala ešte iný materiál, ktorý nesúvisí s výrobnou linkou (ten vysporiada neskôr).

Príklad 2: Spotreba materiálu na výrobu výrobnej linky – spôsob A

Spoločnosť pri výrobe výrobnej linky spotrebovala všetok nakúpený materiál. Na základe výdajky zo skladu teda účtujeme takto:   501 / 112   suma: 50 000 Eur

Účtovanie obstarania obežného a neobežného majetku spoločnosti. Praktické príklady a predkontácie.

Na základe výdajky zo skladu spoločnosť zaúčtuje na účet 501 – Spotreba materiálu náklad na spotrebovaný materiál na výrobu výrobnej linky vo výške hodnoty na výdajke a to 50 000 Eur. Účet 501 – Spotreba materiálu je nákladový účet a všetky prírastky na nákladovom účte účtujeme na stranu MD toho účtu (viď základné pravidlá účtovania).

Výdajom materiálu zo skladu nám logicky ubudne daný materiál aj na sklade. Musíme teda účtovať úbytok na strane D na účte 112 – Materiál na sklade vo výške 50 000 Eur. Účet 112 – Materiál na sklade je aktívny účet a preto úbytok na tomto účet zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
PFA Prijatá faktúra za materiál
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
bez DPH

DPH 20%

Spolu

112

343

 

x

x

x

 

321

VPD Nákup materiálu v hotovosti
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
bez DPH

DPH 20%

Spolu

112

343

 

x

x

x

 

211

IÚD Aktivácia nákladov na výrobu materiálu, spôsob A, bez použitia kalkulačných účtov 112 621
Príjemka Prijatie materiálu na sklad
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
112 111
Príjemka Prebytok materiálu na sklade
účtovanie spôsobom A
112 648
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu materiálu pri účtovaní spôsobom B 112 501
Príjemka Príjem materiálu, ktorý nebol do konca predchádzajúceho účtovného obdobia dodaný
účtovanie spôsobom A
112 119
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 112 – Materiál na sklade 112 701

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
Výdajka Výdaj materiálu zo skladu do spotreby
účtovanie spôsobom A
501 112
Výdajka Výdaj predaného materiálu zo skladu
účtovanie spôsobom A
542 112
Výdajka Výdaj darovaného materiálu zo skladu
účtovanie spôsobom A
543 112
Výdajka Manko, alebo škoda na materiáli
účtovanie spôsobom A
549 112
Výdajka Prirodzený úbytok materiálu
účtovanie spôsobom A
501 112
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu materiálu pri účtovaní spôsobom B 501 112
IÚD Materiál, za ktorý bola prijatá faktúra a do konca účtovného obdobia nebol dodaný
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
119 112
IÚD Zrušenie opravnej položky k materiálu pri jeho vyradení z majetku 191 112
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 112 – Materiál na sklade 702 112

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment