Účet 343 – Daň z pridanej hodnoty

Ako účtovať na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty?

Účet 343 – Daň z pridanej hodnoty je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.

 Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom zostatku nájdete tu).

Konečný zostatok na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný zostatok daného účtu.

Na tomto účte účtujeme o dani z pridanej hodnoty, ktorá predstavuje nepriamu daň.

Príklad 1: Faktúra za predané výrobky – platiteľ DPH

Spoločnosť vystavila zákazníkovi faktúru vo výške 3000 Eur za predané výrobky, kde základ dane predstavuje 2500 Eur a DPH sa rovná 500 Eur. Predajom výrobkov teda spoločnosti vznikol výnos a zároveň aj pohľadávka voči odberateľovi, ktorý za výrobky zaplatí.
Predkontácia na základe vystavenej faktúry bude vyzerať takto:

Účtovanie DPH. Účet 343

Vystavením faktúry na odberateľa spoločnosti vzniká pohľadávka. Spoločnosť očakáva, že odberateľ samozrejme zaplatí celú fakturovanú sumu teda 3000 Eur. Preto účtujeme na stranu MD na účte 311 – Odberatelia sumu 3000 Eur, keďže spoločnosti vznikol pohľadávka. Účet 311 – Odberatelia je aktívny účet a prírastok na takomto účte účtujeme vždy na stranu MD daného účtu.

DPH v tomto prípade predstavuje 500 Eur a základ dane 2500 Eur.

Výšku základu dane zaúčtujeme ako výnos. V našom prípade teda účtujeme na stranu D na účte 601 – Tržby za vlastné výrobky sumu 2500 Eur, keďže spoločnosti vznikol výnos a vznik výnosu účtujeme vždy na stranu D daného účtu.

DPH účtujeme na stranu D na účet 343 – Daň z pridanej hodnoty a to vo výške 500 Eur.

V podvojnom účtovníctve musíme vždy dodržať pravidlo, že ľavá strana sa rovná pravej (viď Základné pravidlá a pojmy v podvojnom účtovníctve).

V našom prípade to aj platí. Suma na ľavej strane sa rovná súčtu súm na pravej strane (3000=3000).

Pohyby na účte budú vyzerať takto:

Na účet 311 – Odberatelia sme zaúčtovali vznik pohľadávky na stranu MD. Na účte 601 – Tržby za vlastné výrobky sme zaúčtovali vznik výnosu na strane D. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sme zaúčtovali DPH na strane D. Zase platí, že suma na ľavej strane účtov (3000) sa rovná súčtu súm na pravej strane účtov (2500+500).

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Príklad 2: Dodávateľská faktúra za nákup materiálu – platiteľ DPH

Spoločnosť obdržala faktúru od dodávateľa za nákup materiálu vo výške 1200 Eur , kde základ dane predstavuje 1000 Eur a DPH sa rovná 200 Eur. Nákupom materiálu teda spoločnosti vznikol záväzok, že za tento materiál zaplatí. Kúpou materiálu si spoločnosť tento materiál obstarala, preto musíme evidovať aj obstaranie materiálu.
Predkontácia na základe vystavenej faktúry bude vyzerať takto:

Obdržaním faktúry od dodávateľa spoločnosti vzniká záväzok, že túto faktúru zaplatí. Zaplatí samozrejme celú fakturovanú sumu, teda 1200 Eur. Preto účtujeme na stranu D na účte 321 – Dodávatelia sumu 1200 Eur, keďže spoločnosti vznikol záväzok. Účet 321 – Dodávatelia je pasívny účet a prírastok na takomto účte účtujeme vždy na stranu D daného účtu.

DPH v tomto prípade predstavuje 200 Eur a základ dane 1000 Eur.

Výšku základu dane zaúčtujeme ako obstaranie materiálu. V našom prípade teda účtujeme na stranu MD na účte 111 – Obstaranie materiálu sumu 1000 Eur. Účet 111 – Obstaranie materiálu je aktívny účet a prírastky na takýto účet účtujeme vždy na stranu MD.

DPH účtujeme na stranu MD na účet 343 – Daň z pridanej hodnoty a to vo výške 200 Eur.

V podvojnom účtovníctve musíme vždy dodržať pravidlo, že ľavá strana sa rovná pravej (viď Základné pravidlá a pojmy v podvojnom účtovníctve).

V našom prípade to aj platí. Suma na ľavej strane sa rovná súčtu súm na pravej strane (1200=1200).

Pohyby na účte budú vyzerať takto:

Na účet 111 – Obstaranie materiálu sme zaúčtovali obstaranie materiálu na stranu MD. Na účte 321 – Dodávatelia sme zaúčtovali vznik záväzku na strane D. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sme zaúčtovali DPH na strane MD. Zase platí, že účet súm na ľavej strane (1000+200) účtov sa rovná súčtu súm na pravej strane účtov (1200).

Pohyby na účte 434 – Daň z pridanej hodnoty by celkovo vyzerali takto:

Konečný zostatok by sa v tomto prípade nachádzal na strane MD.

Končený zostatok v našom prípade predstavuje 300 Eur (500-200=300). Aby sme dodržali zásadu, že súčet súm na ľavej strane sa rovná súčtu súm na pravej strane, evidujeme tento konečný zostatok na strane MD. Súčet súm na ľavej strane (200+300) sa ozaj rovná sume na pravej strane (500).

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment