Účet 343 – Daň z pridanej hodnoty

Ako účtovať na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty?

Účet 343 – Daň z pridanej hodnoty je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.

 Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom zostatku nájdete tu).

Konečný zostatok na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok daného účtu.

Na tomto účte účtujeme o dani z pridanej hodnoty, ktorá predstavuje nepriamu daň.

Príklad 1: Faktúra za predané výrobky – platiteľ DPH

Spoločnosť vystavila zákazníkovi faktúru vo výške 3000 Eur za predané výrobky, kde základ dane predstavuje 2500 Eur a DPH sa rovná 500 Eur. Predajom výrobkov teda spoločnosti vznikol výnos a zároveň aj pohľadávka voči odberateľovi, ktorý za výrobky zaplatí.
Predkontácia na základe vystavenej faktúry bude vyzerať takto:

Účtovanie DPH. Účet 343

Vystavením faktúry na odberateľa spoločnosti vzniká pohľadávka. Spoločnosť očakáva, že odberateľ samozrejme zaplatí celú fakturovanú sumu teda 3000 Eur. Preto účtujeme na stranu MD na účte 311 – Odberatelia sumu 3000 Eur, keďže spoločnosti vznikol pohľadávka. Účet 311 – Odberatelia je aktívny účet a prírastok na takomto účte účtujeme vždy na stranu MD daného účtu.

DPH v tomto prípade predstavuje 500 Eur a základ dane 2500 Eur.

Výšku základu dane zaúčtujeme ako výnos. V našom prípade teda účtujeme na stranu D na účte 601 – Tržby za vlastné výrobky sumu 2500 Eur, keďže spoločnosti vznikol výnos a vznik výnosu účtujeme vždy na stranu D daného účtu.

DPH účtujeme na stranu D na účet 343 – Daň z pridanej hodnoty a to vo výške 500 Eur.

V podvojnom účtovníctve musíme vždy dodržať pravidlo, že ľavá strana sa rovná pravej (viď Základné pravidlá a pojmy v podvojnom účtovníctve).

V našom prípade to aj platí. Suma na ľavej strane sa rovná súčtu súm na pravej strane (3000=3000).

Pohyby na účte budú vyzerať takto:

Na účet 311 – Odberatelia sme zaúčtovali vznik pohľadávky na stranu MD. Na účte 601 – Tržby za vlastné výrobky sme zaúčtovali vznik výnosu na strane D. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sme zaúčtovali DPH na strane D. Zase platí, že suma na ľavej strane účtov (3000) sa rovná súčtu súm na pravej strane účtov (2500+500).

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Príklad 2: Dodávateľská faktúra za nákup materiálu – platiteľ DPH

Spoločnosť obdržala faktúru od dodávateľa za nákup materiálu vo výške 1200 Eur , kde základ dane predstavuje 1000 Eur a DPH sa rovná 200 Eur. Nákupom materiálu teda spoločnosti vznikol záväzok, že za tento materiál zaplatí. Kúpou materiálu si spoločnosť tento materiál obstarala, preto musíme evidovať aj obstaranie materiálu.
Predkontácia na základe vystavenej faktúry bude vyzerať takto:

Obdržaním faktúry od dodávateľa spoločnosti vzniká záväzok, že túto faktúru zaplatí. Zaplatí samozrejme celú fakturovanú sumu, teda 1200 Eur. Preto účtujeme na stranu D na účte 321 – Dodávatelia sumu 1200 Eur, keďže spoločnosti vznikol záväzok. Účet 321 – Dodávatelia je pasívny účet a prírastok na takomto účte účtujeme vždy na stranu D daného účtu.

DPH v tomto prípade predstavuje 200 Eur a základ dane 1000 Eur.

Výšku základu dane zaúčtujeme ako obstaranie materiálu. V našom prípade teda účtujeme na stranu MD na účte 111 – Obstaranie materiálu sumu 1000 Eur. Účet 111 – Obstaranie materiálu je aktívny účet a prírastky na takýto účet účtujeme vždy na stranu MD.

DPH účtujeme na stranu MD na účet 343 – Daň z pridanej hodnoty a to vo výške 200 Eur.

V podvojnom účtovníctve musíme vždy dodržať pravidlo, že ľavá strana sa rovná pravej (viď Základné pravidlá a pojmy v podvojnom účtovníctve).

V našom prípade to aj platí. Suma na ľavej strane sa rovná súčtu súm na pravej strane (1200=1200).

Pohyby na účte budú vyzerať takto:

Na účet 111 – Obstaranie materiálu sme zaúčtovali obstaranie materiálu na stranu MD. Na účte 321 – Dodávatelia sme zaúčtovali vznik záväzku na strane D. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sme zaúčtovali DPH na strane MD. Zase platí, že účet súm na ľavej strane (1000+200) účtov sa rovná súčtu súm na pravej strane účtov (1200).

Pohyby na účte 434 – Daň z pridanej hodnoty by celkovo vyzerali takto:

Konečný zostatok by sa v tomto prípade nachádzal na strane MD.

Končený zostatok v našom prípade predstavuje 300 Eur (500-200=300). Aby sme dodržali zásadu, že súčet súm na ľavej strane sa rovná súčtu súm na pravej strane, evidujeme tento konečný zostatok na strane MD. Súčet súm na ľavej strane (200+300) sa ozaj rovná sume na pravej strane (500).

Účtovanie na strane MD:

PFA Prijatá faktúra za DNM – tuzemská bez DPH DPH 20% Spolu 041 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za DHM – tuzemská bez DPH DPH 20% Spolu 042 343 x x x 321
IÚD Odpočet DPH z preddavku na DNM 343 051
IÚD Odpočet DPH z preddavku na DHM 343 052
PFA Prijatá faktúra za materiál
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
bez DPH DPH 20% Spolu 111 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za materiál
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
bez DPH DPH 20% Spolu 112 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za materiál
účtovanie spôsobom B
bez DPH DPH 20% Spolu 501 343 x x x 321
VPD Nákup materiálu v hotovosti
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
bez DPH DPH 20% Spolu 111 343 x x x 211
VPD Nákup materiálu v hotovosti
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
bez DPH DPH 20% Spolu 112 343 x x x 211
VPD Nákup materiálu v hotovosti
účtovanie spôsobom B
bez DPH DPH 20% Spolu 501 343 x x x 211
PFA Prijatá faktúra za tovar
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
bez DPH DPH 20% Spolu 131 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za tovar
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
bez DPH DPH 20% Spolu 132 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za tovar
účtovanie spôsobom B
bez DPH DPH 20% Spolu 504 343 x x x 321
VPD Nákup tovaru v hotovosti
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
bez DPH DPH 20% Spolu 131 343 x x x 211
VPD Nákup tovaru v hotovosti
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
bez DPH DPH 20% Spolu 132 343 x x x 211
VPD Nákup tovaru v hotovosti
účtovanie spôsobom B
bez DPH DPH 20% Spolu 504 343 x x x 211
PFA Prijatá faktúra za nehnuteľnosť určenú na predaj
účtovanie spôsobom A
bez DPH DPH 20% Spolu 133 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za nehnuteľnosť určenú na predaj
účtovanie spôsobom B
bez DPH DPH 20% Spolu 507 343 x x x 321
IÚD Nákup pohonných látok uhradený debetnou platobnou kartou bez DPH DPH 20% Spolu 501 343 x x x 325, 335
IÚD Cestovné náklady uhradené kreditnou platobnou kartou bez DPH DPH 20% Spolu 512 343 x x x 231
PFA Prijatá faktúra za dodávku, ktorá bola v predchádzajúcom účtovnom období účtovaná ako krátkodobá nevyfakturovaná dodávka bez DPH DPH 20% Spolu 326 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za dodávku, na ktorú bola v predchádzajúcom účtovnom období vytvorená rezerva na krátkodobú nevyfakturovanú dodávku bez DPH DPH 20% Spolu 323 343 x x x 321
IÚD DPH z poskytnutého krátkodobého preddavku 343 314
VFA Vystavený dobropis na faktúru za predaný tovar, ktorá nebola zinkasovaná bez DPH DPH 20% Spolu 604 343 x x x 311
VFA Vystavený dobropis na faktúru za predané výrobky, ktorá nebola zinkasovaná bez DPH DPH 20% Spolu 601 343 x x x 311
VFA Vystavený dobropis na faktúru za poskytnuté služby, ktorá nebola zinkasovaná bez DPH DPH 20% Spolu 602 343 x x x 311
VFA Vystavený dobropis na faktúru za predaný tovar, ktorá bola zinkasovaná bez DPH DPH 20% Spolu 604 343 x x x 325
VFA Vystavený dobropis na faktúru za predané výrobky, ktorá bola zinkasovaná bez DPH DPH 20% Spolu 601 343 x x x 325
VFA Vystavený dobropis na faktúru za poskytnuté služby, ktorá bola zinkasovaná bez DPH DPH 20% Spolu 602 343 x x x 325
IÚD Vyúčtovanie nákupu materiálu, PHM a pod. zamestnancom, na ktorý mu bol poskytnutý preddavok bez DPH DPH 20% Spolu 501 343 x x x 335
IÚD Vyúčtovanie nákupu materiálu, PHM a pod. spoločníkom, na ktorý mu bol poskytnutý preddavok bez DPH DPH 20% Spolu 501 343 x x x 355
IÚD Vyúčtovanie výdavkov na pracovnú cestu zamestnancom, na ktorú mu bol poskytnutý preddavok bez DPH DPH 20% Spolu 512 343 x x x 335
IÚD Vyúčtovanie výdavkov na pracovnú cestu spoločníkom, na ktorú mu bol poskytnutý preddavok bez DPH DPH 20% Spolu 512 343 x x x 355
IÚD Vyúčtovanie nákupu materiálu, PHM a pod. zamestnancom, na ktorý mu nebol poskytnutý preddavok bez DPH DPH 20% Spolu 501 343 x x x 333
IÚD Vyúčtovanie nákupu materiálu, PHM a pod. spoločníkom, na ktorý mu nebol poskytnutý preddavok bez DPH DPH 20% Spolu 501 343 x x x 365
IÚD Vyúčtovanie výdavkov na pracovnú cestu zamestnancom, na ktorú mu nebol poskytnutý preddavok bez DPH DPH 20% Spolu 512 343 x x x 333
IÚD Vyúčtovanie výdavkov na pracovnú cestu spoločníkom, na ktorú mu nebol poskytnutý preddavok bez DPH DPH 20% Spolu 512 343 x x x 365
IÚD Započítanie preplatku na dani z príjmov s daňovou povinnosťou na DPH 343 341
IÚD Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu EU a súčasne nárok na odpočet tejto dane 343 343
VBÚ Úhrada daňovej povinnosti k DPH správcovi dane 343 221
IÚD Daňová povinnosť k DPH pri dovoze tovaru z tretej krajiny a súčasne nárok na odpočet tejto dane, účtovanie na základe JCD 343 379
PFA Prijatá faktúra za služby vzťahujúce sa k nasledujúcemu účtovnému obdobiu bez DPH DPH 20% Spolu 381 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za náklady vzťahujúce sa k inému organizačnému útvaru účtovnej jednotky bez DPH DPH 20% Spolu 395 343 x x x 321
ID DPH pri jednotlivých splátkach finančného prenájmu 343 474
PFA Prijatá faktúra za dodávku, ktorá bola v predchádzajúcom účtovnom období účtovaná ako dlhodobá nevyfakturovaná dodávka bez DPH DPH 20% Spolu 476 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za materiál účtovaný priamo do spotreby bez DPH DPH 20% Spolu 501 343 x x x 321
VPD Nákup materiálu účtovaného priamo do spotreby bez DPH DPH 20% Spolu 501 343 x x x 211
PFA Prijatá faktúra za spotrebovanú vodu (vodné) bez DPH DPH 20% Spolu 501, 503 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za stočné bez DPH DPH 20% Spolu 518 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za spotrebovanú elektrickú energiu bez DPH DPH 20% Spolu 502 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za spotrebovaný zemný plyn bez DPH DPH 20% Spolu 502 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za teplo, kúrenie bez DPH DPH 20% Spolu 502 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za servis, opravy a udržiavanie bez DPH DPH 20% Spolu 511 343 x x x 321
VPD Náklady na servis, opravy a udržiavanie uhradené v hotovosti bez DPH DPH 20% Spolu 511 343 x x x 211
PFA Prijatá faktúra za ubytovanie zamestnancov v rámci pracovnej cesty bez DPH DPH 20% Spolu 512 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za prepravu zamestnancov v rámci pracovnej cesty bez DPH DPH 20% Spolu 512 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za audítorské služby bez DPH DPH 20% Spolu 518 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za účtovné služby bez DPH DPH 20% Spolu 518 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za služby daňového poradcu bez DPH DPH 20% Spolu 518 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za právne poradenstvo bez DPH DPH 20% Spolu 518 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za inzerciu bez DPH DPH 20% Spolu 518 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za prepravu tovaru a výrobkov k odberateľom bez DPH DPH 20% Spolu 518 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za služby v oblasti informačných technológií bez DPH DPH 20% Spolu 518 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za telekomunikačné služby, internet bez DPH DPH 20% Spolu 518 343 x x x 321
PFA Prijatá faktúra za ostatné služby bez DPH DPH 20% Spolu 518 343 x x x 321
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty (pohľadávka) 343 701
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty (záväzok) 343 702

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD DPH z prijatého krátkodobého preddavku 324 343
PFA Prijatý dobropis na faktúru za nakúpený tovar, ktorá nebola uhradená bez DPH DPH 20% Spolu x x 321 131 343 x
PFA 30 bez DPH DPH 20% Spolu x x 321 111 343 x
PFA Prijatý dobropis na faktúru za prijaté služby, ktorá nebola uhradená bez DPH DPH 20% Spolu x x 321 518 343 x
PFA Prijatý dobropis na faktúru za nakúpený tovar, ktorá bola uhradená bez DPH DPH 20% Spolu x x 315 131 343 x
PFA Prijatý dobropis na faktúru za nakúpený materiál, ktorá bola uhradená bez DPH DPH 20% Spolu x x 315 111 343 x
PFA Prijatý dobropis na faktúru za prijaté služby, ktorá bola uhradená bez DPH DPH 20% Spolu x x 315 518 343 x
ID Tržby za tovar, platené platobnou kartou, cez registračnú pokladnicu bez DPH DPH 20% Spolu x x 315 604 343 x
IÚD Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu EU a súčasne nárok na odpočet tejto dane 343 343
VBÚ Inkaso nadmerného odpočtu DPH od správcu dane 221 343
VFA Vystavená faktúra za služby, ktoré budú dodané v nasledujúcom účtovnom období bez DPH DPH 20% Spolu x x 311 384 343 x
VFA Vystavená faktúra za služby, ktoré boli dodané v predchádzajúcom účtovnom období bez DPH DPH 20% Spolu x x 311 385 343 x
VFA Vystavená faktúra za výkony, ktoré uskutočnil iný organizačný útvar účtovnej jednotky bez DPH DPH 20% Spolu x x 311 395 343 x
IÚD DPH z prijatého dlhodobého preddavku 475 343
VFA Vystavená faktúra za predané výrobky bez DPH DPH 20% Spolu x x 311 601 343 x
VFA Vystavená faktúra za poskytnuté služby bez DPH DPH 20% Spolu x x 311 602 343 x
VFA Vystavená faktúra za predaný tovar bez DPH DPH 20% Spolu x x 311 604 343 x
VFA Vystavená faktúra za služby v rámci zákazkovej výroby bez DPH DPH 20% Spolu x x 311 606 343 x
VFA Vystavená faktúra za predanú nehnuteľnosť, ktorá bola určená na predaj bez DPH DPH 20% Spolu x x 311 607 343 x
PPD Tržba v hotovosti za predané výrobky bez DPH DPH 20% Spolu x x 211 601 343 x
PPD Tržba v hotovosti za poskytnuté služby bez DPH DPH 20% Spolu x x 211 602 343 x
PPD Tržba v hotovosti za predaný tovar bez DPH DPH 20% Spolu x x 211 604 343 x
VFA Vystavená faktúra za predaný DHM bez DPH DPH 20% Spolu x x 315 641 343 x
VFA Vystavená faktúra za predaný DNM bez DPH DPH 20% Spolu x x 315 641 343 x
VFA Vystavená faktúra za predaný materiál bez DPH DPH 20% Spolu x x 315 642 343 x
PPD Tržba za materiál prijatá v hotovosti bez DPH DPH 20% Spolu x x 211 642 343 x
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty (záväzok) 701 343
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty (pohľadávka) 702 343

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment