Aktívny a pasívny zostatok na účte účtovej osnovy

Účet s premenlivým zostatok môže mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal, teda môže mať aktívny alebo pasívny zostatok.

Konečný zostatok na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok daného účtu.

V nasledujúcich príkladoch si ukážeme ako a kde vyčísľovať aktívny a pasívny zostatok na účte. Použijeme na to účet 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku, avšak rovnaké pravidlá platia pre všetky účty s premenlivým zostatkom, ktorých zoznam nájdete tu.

Príklad 1 : Odpis a zrušenie opravnej položky k nadobudnutému majetku s aktívnym zostatkom pri jej odpísaní

Spoločnosť eviduje vo svojom účtovníctve opravnú položku k nadobudnutému majetku, pričom táto opravná položka mala aktívny zostatok (teda hodnota zaúčtovaná na strane MD je väčšia ako hodnota zaúčtovaná na strane D) vyčíslený na strane D vo výške 3 000 Eur. Spoločnosť sa rozhodla túto opravnú položku odpísať predkontáciou 557/098. Následne musí opravnú položky zrušiť (vyradiť). Predkontácia bude vyzerať takto:    098/097    suma: 3000 Eur

Aby sme však pochopili, prečo takto účtujeme, ukážeme si pohyby na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku, ktoré boli v spoločnosti vykonané ešte pred rozhodnutím o zaúčtovaní zrušenia tejto opravnej položky.

097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku

Podľa pohybov na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku vidíme, že na stranu MD bola zaúčtovaná suma 4000 Eur a na stranu D suma 1000 Eur.  Tento účet má v tomto prípade aktívny zostatok, pretože hodnota zaúčtovaná na strane MD je väčšia ako hodnota zaúčtovaná na strane D (na jednoduchšie pochopenie si to môžeme predstaviť tak, že na strane MD nám toho zostalo, a teda zostalo viac ako na opačnej strane, kým na strane D nám “chýba” a to tých 3000 Eur, aby sme sa dostali na hodnotu 4000 Eur, ktorá je na strane MD).

Preto hovoríme, že zostatok je aktívny. Konečný zostatok (KZ) však (zostatok pri uzatváraní účtu) však musíme vyčísliť na stranu D, aby sme zachovali pravidlo, že strana MD sa rovná strane D (4000 = 1000 + 3000). Aj napriek tomu, že ide o aktívny zostatok (teda zostatok na tej istej strane ako sú aktíva v súvahe), vyčísľujeme ho na strane D (teda na ľavej strane, resp. na tej strane, na ktorej sa nachádzajú pasíva v súvahe), čo vidíme vyznačené na obrázku modrou farbou.

Aktívny zostatok

Konečný zostatok z účtu 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku, ktorý sme vyčíslili na strane D na účte 097 sme “prehodili” na účet 702 – Konečný účet súvahový na opačnú stranu, teda na stranu MD. Na obrázku vidíme aj zostatky iných účtov, ktoré boli prevedené na účet 702 – Konečný účet súvahový.

Prevod na účet 702 – Konečný účet súvahový

Ak by sme teraz zostavovali účtovnú závierku v riadku 20 (Opravná položka k nadobudnutému majetku) by sme videli toto:

097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku v súvahe

Konečný zostatok účtu 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku, ktorý už evidujeme na strane MD na účte 702 – Konečný účet súvahový (už sme ho tam prehodili), sa prenesie do ďalšieho účtovného obdobia, kde bude predstavovať Začiatočný zostatok na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku. Kým sa tam však dostane, musí ešte “prejsť” cez účet 701 – Začiatočný účet súvahový.

Najskôr si teda musíme na základe účtu 702 – Konečný účet súvahový zostaviť účet 701 – Začiatočný účet súvahový.  Tento krok na začiatku účtovného obdobia bude vyzerať takto:

701 – Začiatočný účet súvahový

Na obrázku vidíme, že suma 3 000 Eur sa dostala zo strany MD na účte 702 – Konečný účet súvahový na stranu D na účte 701 – Začiatočný účet súvahový.

Pri otváraní jednotlivých účtov zase sumu 3 000 Eur presunieme na opačnú stranu ako je momentálne na účte 701 – Začiatočný účet súvahový.

Otvorenie účtov na začiatku roka

Sumu 3000 Eur sme teda preniesli zo strany D z účtu 701 – Začiatočný účet súvahový na stranu MD na účet 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku. Vidíme teda teraz, že Začiatočný zostatok na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku je 3000 Eur. Dosiahli sme teda, že konečný zostatok na strane MD na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku vo výške 3000 Eur z minulého obdobia, tvorí v nasledujúcom účtovnom období Začiatočný zostatok na tomto účte.

Ak by sme v tomto roku nechceli opravnú položku odpísať a vyradiť, na konci účtovného obdobia by sme opakovali kroky:

  1. vyčíslenie konečného zostatku vo výške 3000 Eur na strane D na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku
  2. prevedenie konečného zostatku zo strany D z účtu 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku na stranu MD na účet 702 – Konečný účet súvahový
  3. prevedenie zostatku zo strany MD z účtu 702 – Konečný účet súvahový na stranu D na účet 701 – Začiatočný účet súvahový (na začiatku ďalšieho účtovného obdobia)
  4. prevedenie zostatku zo strany D z účtu 701 – Začiatočný účet súvahový na stranu MD na účet 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku (kde bude suma 3000 Eur zase začiatočným zostatkom)

Ak však chceme opravnú položku už odpísať a následne vyradiť, vrátime sa k predkontácii 557/098 a 098/097, o ktorých sme hovorili na začiatku príkladu.

Teraz sme v situácii, kedy máme Začiatočný zostatok na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku vo výške 3000 Eur na strane MD. 


Keď chceme opravnú položku odpísať, predkontácia bude vyzerať takto: 557098    suma: 3 000 Eur

Logika je tu podobná ako pri bežných odpisoch v prípade dlhodobého majetku. Odpis stavby by sme účtovali 551/081, teda účtovali by sme o náklade a aj o oprávke. V prípade odpisu opravnej položky tiež potrebujeme účtovať o náklade a o oprávke. Náklad účtujeme na stranu MD na účte 557 a oprávku na stranu D na účet 098, keďže ide o účet pasív (viď základné pravidlá účtovania). Keď už máme vytvorenú oprávku, môžeme ísť účtovať vyradenie opravnej položky, teda jej zrušenie.

Aby sme dosiahli, že opravnú položku už nebudeme v účtovníctve evidovať, teda zrušíme ju (“vyradíme ju”), musíme sumu 3000 Eur zaúčtovať na stranu D na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku ako pri účtovaní úbytku na účtoch aktív (viď pravidlá účtov aktív), keďže išlo o opravnú položku s aktívnym zostatkom. Vidíme, že ak na strane MD je zaúčtovaná suma 3000 Eur a my nechceme mať žiaden konečný zostatok na účte 097, museli sme sumu 3000 Eur zaúčtovať na stranu D. Strana MD (3000) sa rovná strane D (3000) a teda ani na jednej strane nemusíme vyčísľovať žiaden konečný zostatok na účte 097. Zároveň však musíme účtovať aj zrušenie oprávky na účte 098, keďže už ani oprávku nepotrebujeme v účtovníctve evidovať (keďže nebudeme evidovať ani opravnú položku, ku ktorej bola táto oprávka vytvorená).

Je to podobné ako keby sme účtovali vyradenie majetku, napríklad stavby na účet 021. Vyradenie by sme účtovali 081/021, teda na strane MD na účte oprávok k stavbám 081 by sme účtovali úbytok na účte pasív a na strane D na účte 021, kde evidujeme stavbu, by sme zase účtovali úbytok na účte aktív.

V prípade opravnej položky a jej vyradenie účtujeme podobne. Účtujeme na strane MD na účte 098 oprávok k opravnej položke úbytok na účte pasív a na strane D na účte 097 účtujeme úbytok opravnej položky s aktívnym zostatkom (teda tiež akokeby na účte aktív).

Dosiahli sme, že na účte 098 ani 097 už neevidujeme žiaden zostatok.

V súvahe v riadku 20 (Opravná položka k nadobudnutému majetku) už nebudeme vykazovať teda zostatok z účtu 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku a ani zostatok z účtu 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku. Zápisom 098/097 sme opravnú položky zrušili, “vyradili” z účtovníctva.

Príklad 2 : Odpis a zrušenie opravnej položky k nadobudnutému majetku s pasívnym zostatkom pri jej odpísaní

Spoločnosť eviduje vo svojom účtovníctve opravnú položku k nadobudnutému majetku, pričom táto opravná položka má pasívny zostatok (teda hodnota zaúčtovaná na strane D je väčšia ako hodnota zaúčtovaná na strane MD) vyčíslený na strane MD vo výške 3000 Eur. Teraz sa však rozhodla túto opravnú položku odpísať a následne vyradiť, teda zrušiť. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.

Predkontácia odpisu takejto opravnej položky bude vyzerať takto: 098/657 suma: 3 000 Eur

Odpis pasív neexistuje a preto je vcelku ťažké si to predstaviť. Musíme mať na pamäti, že ide čiste o technickú záležitosť a využívame pri tom len logiku účtovania na účtoch pasív (viď základné pravidlá účtovania).

Aby sme však pochopili, prečo takto účtujeme, ukážeme si pohyby na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku, ktoré boli v spoločnosti vykonané ešte pred rozhodnutím o zaúčtovaní odpísania a zrušenia tejto opravnej položky (viď obrázok).

Pasívny zostatok na účte

Podľa pohybov na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku vidíme, že na stranu MD bola zaúčtovaná suma 1000 Eur a na stranu D suma 4000 Eur. Tento účet má v tomto prípade pasívny zostatok, pretože hodnota zaúčtovaná na strane D je väčšia ako hodnota zaúčtovaná na strane MD (na jednoduchšie pochopenie si to môžeme predstaviť tak, že na strane D nám toho zostalo, a teda zostalo viac ako na opačnej strane, kým na strane MD nám “chýba” a to tých 3000 Eur, aby sme sa dostali na hodnotu 4000 Eur, ktorá je na strane D).

Preto hovoríme, že zostatok je pasívny. Konečný zostatok (KZ) však (zostatok pri uzatváraní účtu) však musíme vyčísliť na stranu MD, aby sme zachovali pravidlo, že strana MD sa rovná strane D (1000 + 3000 = 4000). Aj napriek tomu, že ide o pasívny zostatok (teda zostatok na tej istej strane ako sú pasíva v súvahe), vyčísľujeme ho na strane MD (teda na pravej strane, resp. na tej strane, na ktorej sa nachádzajú aktíva v súvahe), čo vidíme vyznačené na obrázku modrou farbou.

Pasívny zostatok na účte

Konečný zostatok z účtu 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku, ktorý sme vyčíslili na strane MD na účte 097 sme “prehodili” na účet 702 – Konečný účet súvahový na opačnú stranu, teda na stranu D. Na obrázku vidíme aj zostatky iných účtov, ktoré boli prevedené na účet 702 – Konečný účet súvahový.

Prevod pasívneho zostatku na účet 702

Ak by sme teraz zostavovali účtovnú závierku v riadku 20 (Opravná položka k nadobudnutému majetku) by sme videli toto:

Pasívny zostatok účtu v súvahe

Konečný zostatok účtu 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku, ktorý už evidujeme na strane D na účte 702 – Konečný účet súvahový (už sme ho tam prehodili), sa prenesie do ďalšieho účtovného obdobia, kde bude predstavovať Začiatočný zostatok na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku. Kým sa tam však dostane, musí ešte “prejsť” cez účet 701 – Začiatočný účet súvahový.

Najskôr si teda musíme na základe účtu 702 – Konečný účet súvahový zostaviť účet 701 – Začiatočný účet súvahový.  Tento krok na začiatku účtovného obdobia bude vyzerať takto:

Pasívny zostatok na účte na 701

Na obrázku vidíme, že suma 3 000 Eur sa dostala zo strany D na účte 702 – Konečný účet súvahový na stranu MD na účte 701 – Začiatočný účet súvahový.

Pri otváraní jednotlivých účtov zase sumu 3 000 Eur presunieme na opačnú stranu ako je momentálne na účte 701 – Začiatočný účet súvahový.

Pasívny zostatok na účte

Sumu 3000 Eur sme teda preniesli zo strany MD z účtu 701 – Začiatočný účet súvahový na stranu D na účet 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku. Vidíme teda teraz, že Začiatočný zostatok na strane D na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku je 3000 Eur. Dosiahli sme teda, že konečný zostatok na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku vo výške 3000 Eur z minulého obdobia tvorí v nasledujúcom účtovnom období Začiatočný zostatok na tomto účte.

Ak by sme v tomto roku nechceli opravnú položku odpísať, na konci účtovného obdobia by sme opakovali kroky:

  1. vyčíslenie konečného zostatku vo výške 3000 Eur na strane MD na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku
  2. prevedenie konečného zostatku zo strany MD z účtu 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku na stranu D na účet 702 – Konečný účet súvahový
  3. prevedenie zostatku zo strany D z účtu 702 – Konečný účet súvahový na stranu MD na účet 701 – Začiatočný účet súvahový (na začiatku ďalšieho účtovného obdobia)
  4. prevedenie zostatku zo strany MD z účtu 701 – Začiatočný účet súvahový na stranu D na účet 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku (kde bude suma 3000 Eur zase začiatočným zostatkom)

Ak však chceme opravnú položku už odpísať a zrušiť a tak vrátime sa k predkontácii 098/657, o ktorej sme hovorili na začiatku príkladu.

Teraz sme v situácii, kedy máme Začiatočný zostatok na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku vo výške 3000 Eur vyčíslený na strane D. 


Keď chceme opravnú položku s pasívnym zostatok odpísať, predkontácia bude vyzerať takto: 098 / 657    suma: 3 000 Eur

Bežne sú oprávky účty pasív a ich tvorba sa účtuje na stranu D na účet oprávok a na stranu MD na nákladovom účte ako napríklad v prípade stavieb 551/081. Teraz však máme oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku, pričom aj účet 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku aj účet 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku sú účty s premenlivým zostatok.

V prípade ak je opravná položka k nadobudnutému majetku s pasívnym zostatok, účtujeme odpis opačne ako pri účtoch s aktívnym zostatkom. Ak pri účtoch s aktívnym zostatkom využívame nákladový účet, pri účtoch s pasívnym zostatok využijeme výnosový účet a to účet 657.

Oprávky k pasívam neexistujú. Vieme, ale že oprávky k aktívam sa tvoria na strane D na príslušnom účte oprávok. Ak máme účet s pasívnym zostatkom a potrebujeme k nemu vytvoriť oprávku, musíme účtovať opačne ako by sme účtovali pri tvorbe oprávok k účtom aktívnym. K účtom aktívnym by sme opravnú položku účtovali na stranu D na príslušný účet oprávok a teda v prípade účtou s pasívnym zostatkom ako je teraz účet 097 budeme tvorbu oprávky účtovať na stranu MD na účte 098.

Preto bude odpis oprávky k nadobudnutému majetku s pasívny zostatkom vyzerať tak ako sme videli na obrázku vyššie.

Vyradenie takejto opravnej položky účtujeme zápisom 097/098.

Aby sme dosiahli, že opravnú položku s pasívnym zostatom a ani oprávku k takejto opravnej položke už nebudeme v účtovníctve evidovať (vyradíme ju), musíme sumu 3000 Eur zaúčtovať na stranu MD na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku ako pri účtovaní úbytku na účtoch pasív (viď pravidlá účtov pasív), keďže išlo o opravnú položku s pasívnym zostatkom. Vidíme, že ak na strane D je zaúčtovaná suma 3000 Eur a my nechceme mať žiaden konečný zostatok na účte 097, musíme sumu 3000 Eur zaúčtovať na stranu MD.

Ak vyradíme opravnú položku k nadobudnutému majetku s pasívnym zostatok, nepotrebujeme v účtovníctve evidovať ani k nej vytvorenú oprávku. Preto pri vyradení účtujeme aj na účet 098 a to na stranu D.

Dosiahli sme, že na účte 097 ani 098 nie je žiaden konenčý zostatok.

V súvahe v riadku 20 (Opravná položka k nadobudnutému majetku) už nebudeme vykazovať teda zostatok z účtu 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku a ani zostatok z účtu 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku.

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment