Účtovanie úhrady straty

Ako účtovať  výsledoko hospodárenia v prípade, že spoločnosť dosiahla stratu? Ako účtovať úhradu straty? Podrobné informácie o tom, ako účtovať stratu z bežného účtovného obdobia a z minulého účtovného obdobia, nájdete v článku Zaúčtovanie straty z bežného účtovného obdobia a Zaúčtovanie straty bežného obdobia a straty z minulého účtovného obdobia. Ako účtovať rozdelenie výsledku hospodárenia … Read more

Účtovanie rozdelenia výsledku hospodárenia – rozdelenie zisku

Ako účtovať rozdelenie výsledku hospodárenia v prípade, že spoločnosť dosiahla zisk? Podrobné informácie o tom, ako účtovať prevod nerozdeleného zisku do budúcich účtovných období, nájdete v článku Zaúčtovanie zisku z minulého účtovného obdobia. Ako účtovať úhradu straty, nájdete tu! Zaúčtovaie zisku na začiatku nasledujúceho obdobia Na začiatku ďalšieho roka, pri otváraní účtov, účtujeme zisk z … Read more

Čo je to kalkulačný účet?

V účtovníctve sa môžete stretnúť s pojmom kalkulačný účet. Čo si pod týmto pojmom máme predstaviť? Kalkulačný účet je účet, na ktorom zisťujeme obstarávaciu cenu majetku, teda účtujeme na ňom jednotlivé súčasti ceny a náklady súvisiace s obstarávaním tohto majetku. Medzi kalkulačný účet patrí účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, 042 – Obstaranie dlhodobého … Read more

Oprávky verzus Opravné položky?

Viete aký je rozdiel medzi oprávkami a opravnými položkami? V účtovníctve sa často používajú termíny ako oprávky a opravné položky a niekedy sa stáva, že tieto dva pojmy bývajú zamenené, resp. že čitateľovi nie je úplne jasný rozdiel medzi nimi. Oprávky Dlhodobý hmotný ako aj dlhodobý nehmotný majetok sa počas používania “opotrebováva” a tak je … Read more

Ako účtovať odpisovanie dlhodobého majetku?

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa počas používania “opotrebováva” a tak je potrebné postupne znižovať jeho hodnotu, čím vlastne vyjadríme dané opotrebovanie resp. zníženie hodnoty tohto majetku. Pozor musí ísť o majetok, ktorý sa odpisuje, keďže účtová osnova obsahuje aj účtovú skupinu 03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný (ktorý účtujeme na účtoch 031 – … Read more

Ako účtovať zaradenie majetku do užívania?

Ako účtovať obstaranie majetku nájdete tu. Pri účtovaní zaradenia majetku do užívania účtujeme na účtoch príslušného majetku a zároveň aj na účtoch, cez ktoré sme tento majetok obstarali. Majetok účtujeme na týchto účtoch v rámci nasledujúcich účtových tried: 01 – Dlhodobý nehmotný majetok 012 – Aktivované náklady na vývoj 013 – Softvér 014 – Oceniteľné práva 015 – Goodwill … Read more

Aktívny a pasívny zostatok na účte účtovej osnovy

Účet s premenlivým zostatok môže mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal, teda môže mať aktívny alebo pasívny zostatok. Konečný zostatok na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný zostatok daného účtu. V nasledujúcich príkladoch si ukážeme ako a kde vyčísľovať aktívny a pasívny zostatok na … Read more

Príklady na zúčtovacie vzťahy – dodávatelia a odberatelia

Ako účtovať na účtoch aktív, pasív, nákladov a výnosov, nájdete tu! Jednoduché príklady ako účtovať v súvislosti s dodávateľmi a odberateľmi: Krok č. Popis Suma MD D 1 Preddavok poskytnutý dodávateľovi 200 314 221 2 Vystavenie faktúry pre odberateľa ABC s.r.o. za predaný tovar a) výnos z predaja tovaru 250 604 b) DPH (20%) z … Read more

Zúčtovacie vzťahy v súvahe

V účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy sa nachádzajú účty aktív, účty pasív a aj účty s premenlivým zostatkom. Zoznam všetkých účtov z tejto triedy nájdete tu. Účtovanie zúčtovacích vzťahov v rôznych účtovných skupinách Keďže na účtoch účtovej skupiny 3 – Zúčtovacie vzťahy účtujeme krátkodobé aj dlhodobé pohľadávky a záväzky, je veľmi dôležité si viesť analytické účty! … Read more

Zmenka na inkaso a jej eskont

Čo je to zmenka? Zmenka je cenný papier, ktorý vydá dlžník a tým sa zaviaže, že v dohodnutom čase (lehote) zaplatí majiteľovi zmenky (tomu kto ju obdržal) jeho nominálnu hodnotu (teda sumu uvedenú na zmenke vrátane úroku). Je to teda prostriedok, ktorým môže strana, ktorá zmenku vydala zaplatiť miesto použitia peňažných prostriedkov. Keď dodávateľ prijal … Read more