Finančný prenájom (leasing)

Zákon o dani z príjmov rieši finančný prenájom (v § 2 písm. s) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Obstaranie hmotného majetku prostredníctvom finančného prenájmu je možné na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pričom vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na obstarávateľa. Teda nemusím … Read more

Finančná analýza podniku

V tomto článku sa budeme venovať finančnej analýze na mikroúrovni, teda budeme hovoriť o finančnej analýze situácie v organizácii/podniku pre účely riadenia financii v podniku. V rámci finančnej analýzy podniku porovnávame, hodnotíme a popisujeme spoločnosť na základe informácií o danej spoločnosti uvedených v účtovnej závierke, výročnej správe, ale aj na základe interných údajov z účtovných … Read more

Kalkulácie

Úplné vlastné náklady výkonu môžeme rozdeliť na výrobné a nevýrobné. Výrobné náklady (nazývané aj vlastné náklady výroby) rozdeľujeme na: Nevýrobné náklady rozdeľujeme na: Príklad: Kalkulačný list Spoločnosť má v pláne vyrobiť 220 ks košieľ a 135 ks nohavíc. Rozvrhová základňa pri výrobnej réžii je priamy materiál, pri správnej réžii sú to priame mzdy a pri … Read more

Vlastné imanie

Vlastné imanie delíme na položky, ktoré vznikajú pri založení spoločnosti (investície spoločníkov do podnikateľskej činnosti) a položky, ktoré vznikajú počas doby existencie spoločnosti (položky vytvorené vlastbou činnosťou resp. získané prostredníctvom darov, či dodatočnými vkladmi do imania spoločnosti). Položky, ktoré vznikajú pri založení spoločnosti: základné imanie emisné ážio zákonný rezevrný fond z kapitálových vkladov nedeliteľný fond … Read more

Účet 623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

Ako účtovať na účte 623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku? Účet 623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá … Read more

Účet 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky

Ako účtovať na účte 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky? Účet 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane … Read more

Účet 657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Ako účtovať na účte 657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku? Účet 657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku je výnosový účet a preto všetky prírastky (vznik výnosov) na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky (zníženie výnosov) na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav … Read more

Dotácie zo štátneho rozpočtu – nezisková organizácia

Ako účtovať priznanie a použitie dotácie v prípade neziskovej organizácie? Predkontácie v súvislosti s dotáciami zo štátneho rozpočtu sú takéto (viac informácií nájdete v príkladoch nižšie): Popis MD D Vznik nároku na dotáciu zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov bežného účtovného obdobia 346 691 Vznik nároku na dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie dlhodobého majetku … Read more

Účet 475 – Dlhodobé prijaté preddavky

Ako účtovať na účte 475 – Dlhodobé prijaté preddavky? Účet 475 – Dlhodobé prijaté preddavky je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane … Read more