Finančný prenájom (leasing)

Zákon o dani z príjmov rieši finančný prenájom (v § 2 písm. s) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Obstaranie hmotného majetku prostredníctvom finančného prenájmu je možné na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pričom vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na obstarávateľa. Teda nemusím … Read more

Účtovanie zásob spôsobom B

Zásoby je možné v podvojnom účtovníctve účtovať spôsobom A alebo spôsobom B. Pri účtovaní zásob spôsobom A je dôležité si uvedomiť, že účty účtovej triedy 1 – Zásoby používame už v priebehu roka. Avšak pri účtovaní zásob spôsobom B nás účty účtovej triedy 1 – Zásoby zaujímajú až na konci roka pred zostavením účtovnej závierky. … Read more

Účtovanie zásob spôsobom A

Zásoby je možné v podvojnom účtovníctve účtovať spôsobom A alebo spôsobom B. Pri účtovaní zásob spôsobom A je dôležité si uvedomiť, že účty účtovej triedy 1 – Zásoby používame už v priebehu roka (pri účtovaní spôsobom B nás účty účtovej triedy 1 – Zásoby zaujímajú až na konci roka pred zostavením účtovnej závierky). Teda v … Read more

Ako účtovať obstaranie majetku?

O obstaraní majetku môžeme účtovať v niekoľkých prípadoch a to pri: obstaraní dlhodobého majetku obstaraní zásob obstaraní krátkodobého finančného majetku Majetok môžeme obstarať napríklad kúpou, vytvorením vlastnou činnosťou, bezplatným nadobudnutím (teda darom) alebo preradením z osobného užívania do podnikania (viď príklady nižšie). Na účtovanie obstarania máme v účtovej osnove viacero účtov a to: 041 – … Read more

Účet 131 – Obstaranie tovaru

Ako účtovať na účte 131 – Obstaranie tovaru? Účet 131 – Obstaranie tovaru je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok je na strane D. Na tomto účte účtujeme o obstaraní tovaru, teda všetkého čo spoločnosť nakupuje za účelom ďalšieho … Read more

Účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

Ako účtovať na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku? Účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok je na strane D. Na tomto účte účtujeme obstaranie programového vybavenia, pokiaľ nie je súčasťou dodávky … Read more

Účet 111 – Obstaranie materiálu

Ako účtovať na účte 111 – Obstaranie materiálu? Účet 111 – Obstaranie materiálu je účet aktív a preto Začiatočný stav (zostatok) na tomto účte nájdeme na jeho strane MD. Prírastky na tomto účte účtujeme na stranu MD a úbytky na stranu D. Konečný zostatok na tomto účte nájdeme na strane D. Na tomto účte účtujeme … Read more

Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Účtovanie na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok je na strane D. Na tomto účte účtujeme o obstarávacích cenách dlhodobého hmotného majetku ako aj … Read more