Finančný prenájom (leasing)

Zákon o dani z príjmov rieši finančný prenájom (v § 2 písm. s) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Obstaranie hmotného majetku prostredníctvom finančného prenájmu je možné na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pričom vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na obstarávateľa. Teda nemusím … Read more

Vlastné imanie

Vlastné imanie delíme na položky, ktoré vznikajú pri založení spoločnosti (investície spoločníkov do podnikateľskej činnosti) a položky, ktoré vznikajú počas doby existencie spoločnosti (položky vytvorené vlastbou činnosťou resp. získané prostredníctvom darov, či dodatočnými vkladmi do imania spoločnosti). Položky, ktoré vznikajú pri založení spoločnosti: základné imanie emisné ážio zákonný rezevrný fond z kapitálových vkladov nedeliteľný fond … Read more

Účet 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky

Ako účtovať na účte 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky? Účet 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane … Read more

Účet 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Ako účtovať na účte 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti? Účet 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na … Read more

Účet 478 – Dlhodobé zmenky na úhradu

Ako účtovať na účte 478 – Dlhodobé zmenky na úhradu? Účet 478 – Dlhodobé zmenky na úhradu je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný … Read more

Účet 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

Ako účtovať na účte 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka? Účet 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka je účet s premenlivým zostatkom. Účty s premenlivým zostatkom môžu mať zostatok na strane Má Dať alebo na strane Dal. Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom … Read more

Účet 423 – Štatutárne fondy

Ako účtovať na účte 423 – Štatutárne fondy? Účet 423 – Štatutárne fondy je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné … Read more

Účet 474 – Záväzky z nájmu

Ako účtovať na účte 474 – Záväzky z nájmu? Účet 474 – Záväzky z nájmu je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane … Read more

Účet 422 – Nedeliteľný fond

Ako účtovať na účte 422 – Nedeliteľný fond? Účet 422 – Nedeliteľný fond je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D … Read more

Účet 427 – Ostatné fondy

Ako účtovať na účte 427 – Ostatné fondy? Účet 427 – Ostatné fondy je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné … Read more