Účet 422 – Nedeliteľný fond

Ako účtovať na účte 422 – Nedeliteľný fond?

Účet 422 – Nedeliteľný fond je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme fondy tvorené v družstve zo zisku resp. jeho použitie (napríklad na úhradu straty).

Družstvo fond, ktorý vytvorí z kapitálových vkladov, účtuje na účet 418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov. V nasledujúcom období družstvo dopĺňa fond minimálne o 10 % vykázaného ročného zisku až do doby, kedy dosiahne hodnota nedeliteľného fondu výšku 50 % základného imania družstva. V tomto prípade však už nepoužíva účet 418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov ale použije účet 422 – Nedeliteľný fond. Je to dosť logické, keďže fond už nie je dopĺňaný z kapitálových vkladov ale zo zisku. Z hľadiska účtovníctva je teda rozdiel, či ide o tvorbu rezervného fondu v súvislosti so vznikom podnikateľského subjektu, alebo o jeho tvorbu z vytvoreného účtovného zisku.

Keď sa pozrieme na účtovú osnovu vidíme, že účtová skupina 41 rieši sa týka vstupných kapitálových vkladov.

41 – Základné imanie a kapitálové fondy

411 – Základné imanie
412 – Emisné ážio
413 – Ostatné kapitálové fondy
414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov
418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov
419 – Zmeny základného imania

Preto v skupine nájdeme položky ako základné imanie, ostatné kapitálové fondy, zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov, nedeliteľný fond z kapitálových vkladov a iné.

Zároveň v účtovej osnove v skupine 42 vidíme, že táto časť sa zase týka priebežnej tvorby fondov z disponibilného zisku resp. využitia fondov na vysporiadanie dosiahnutej straty (už zo samotného názvu skupiny to vyplýva).

42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia

421 – Zákonný rezervný fond
422 – Nedeliteľný fond
423 – Štatutárne fondy
427 – Ostatné fondy
428 – Nerozdelený zisk minulých rokov
429 – Neuhradená strata minulých rokov

 422 – Nedeliteľný fond

Príklad 1: Tvorba nedeliteľného fondu

Povedzme, že v tomto prípade družstvo použije 500 Eur zisku na tvorbu nedeliteľného fondu. V prípade, ak družstvo použije časť zisku na tvorbu nedelitelľého fondu, predkontácia bude vyzerať takto:
431 / 422  suma: 500 Eur

Pohyby na účtoch budú vyzerať takto:

422 – Nedeliteľný fond

Kedže zisk z minulého roka sme na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia zaúčtovali na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na stranu D, jeho použitie musíme účtovať na tomto účte na opačnej strane a teda na strane MD. Preto použitie zisku na tvorbu nedeliteľného fondu vo výške 500Eur účtujeme práve na stranu MD.

Nedeliteľný fond evidujeme na účte 422 – Nedeliteľný fond. Tvorbu nedeliteľného fondu účtujeme ako prírastok na účet 422 – Nedeliteľný fond. Účet 422 – Nedeliteľný fond je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Úhrada straty z minulých rokov z nedeliteľného fondu

V prípade, ak družstvo použije časť nedeliteľného fondu na úhradu straty z minulých rokov (nie z bezprostredne predchádzajúceho roka), predkontácia bude vyzerať takto:   422/ 429      suma: 228 Eur

Pohyby na účtoch budú vyzerať takto:

 422 – Nedeliteľný fond

Nedeliteľný fond evidujeme na účte 422 – Nedeliteľný fond. Použitie prostriedkov na účte 422 – Nedeliteľný fond na úhradu straty z minulých rokov predstavuje úbytok na tomto účte (akumulované prostriedky použijeme na úhradu straty). Účet 422 – Nedeliteľný fond je účet pasív a na účte pasív účtujeme úbytok vždy na stranu MD. Preto úhradu straty z nedeliteľného fondu účtujeme ako úbytok na účet 422 – Nedeliteľný fond a to na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Ak by sme v roku 2019 dosiahli zisk a v nasledujúcom roku 2020 by sme časť zisku použili na tvorbu nedeliteľného fondu, účtovali by sme 431/422. Ak by sme v roku 2020 dosiahli stratu, v roku 2021 by sme mohli túto stratu vysporiadať (“uhradiť) z nedeliteľného fondu a to predkontáciou 422/431. Ak by sme však v roku 2021 stratu nevysporiadali ale preúčtovali na účet 429, mohli by sme sa až v roku 2022 rozhodnuť, že stratu z 2020 vysporiadame z nedeliteľného fondu, avšak predkontácia by bola 422/429. V nasledujúcom príklade vidíte rozdiel.

Príklad 3: Vysporiadanie straty z minulého roka z prostredkov kumulovaných v nedeliteľnom fonde

V prípade, ak družstvo použije časť nedeliteľného fondu na úhradu straty z bezprostredne predchádzajúceho roka, predkontácia bude vyzerať takto:   422 / 431      suma: 300 Eur

Pohyby na účtoch budú vyzerať takto:

422 – Nedeliteľný fond

Kedže stratu z minulého roka sme na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia zaúčtovali na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na stranu MD, jej úhradu musíme účtovať na tomto účte na opačnej strane a teda na strane D. Preto úhradu straty z nedeliteľného fondu vo výške 300 Eur účtujeme práve na stranu D na účte 431.

Nedeliteľný fond evidujeme na samostatnom účte 422 – Nedeliteľný fond. Použitie prostriedkov na účte 422 – Nedeliteľný fond na úhradu straty z minulého obdobia predstavuje úbytok na tomto účte (akumulované prostriedky použijeme na úhradu straty). Ide o účet pasív a na účte pasív účtujeme úbytok vždy na stranu MD. Preto úhradu straty  z minulého obdobia z nedeliteľného fondu účtujeme ako úbytok na účet 422 – Nedeliteľný fond a to na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Konečný zostatok na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní je teda nula.

422 – Nedeliteľný fond

Vidíme, že na účte 422 – Nedeliteľný fond stále zostalo 200 Eur, ktoré môže družstvo využiť v budúcnosti.

Účtovanie na strane MD:

IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 422 – Nedeliteľný fond 422 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 422 – Nedeliteľný fond 701 422

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment