Účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach

Ako účtovať na účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach?

Účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá účtovania). Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme o príjme tovaru na sklad a jeho vyskladnenie, teda všetkého, čo spoločnosť nakupuje za účelom ďalšieho predaja.

Príjem tovar na sklad predkontácie

Príklad 1: Príjem nakúpeného tovaru na sklad

Spoločnosť prijala na sklad nakúpený tovar v obstarávacej cene 250 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:       132 / 131      suma: 250 Eur

132 – Tovar na sklade a v predajniach

Spoločnosť zaúčtujem príjem tovaru na sklad v obstarávacej cene 250 Eur na stranu MD na účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach. Účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Zároveň však musíme sumu 250 Eur “dostať preč” z účtu 131 – Obstaranie tovaru. Preto účtujeme sumu 250 Eur aj na stranu D na účte 131 – Obstaranie tovaru ako úbytok na tomto účte. Účet 131 – Obstaranie tovaru je takisto účet aktív a úbytky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Vyskladnenie tovaru z dôvodu predaja

Spoločnosť tovar predala a teda ide ho vyskladniť v skladovej cene 300 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:   504 / 132     suma: 300 Eur

Vyskladnenie tovaru

Predajom tovaru spoločnosť vlastne tento tovar “spotrebuje” a preto účtujeme sumu 300 Eur na stranu MD na účte 504 – Predaný tovar. Účet 504 – Predaný tovar je nákladový účet a vznik nákladu účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Zároveň však musíme zaúčtovať sumu 300 Eur aj na stranu D na účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach ako úbytok na tomto účte, keďže tovar nám zo skladu aj reálne ubudni (zmizne), keďže ho spoločnosť predala zákazníkovi. Účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach je účet aktív a úbytky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 3: Zúčtovanie inventarizačného rozdielu na sklade tovaru

Spoločnosť pri inventarizácii zistila, že na sklade tovaru má znehodnotený tovar v hodnote 300 Eur a preto musí zaúčtovať vzniknutú škodu.  Ide o úbytok zásob nad normou prirodzených úbytkov .
Predkontácia bude vyzerať takto:    549 / 132     suma: 300 Eur

Účtovanie znehodnoteného tovaru.Predkontácie

Sumu 300 Eur účtujeme na stranu MD na účte 549 – Manká a škody, keďže spoločnosti vznikla škoda (náklad) v súvislosti so znehodnotením tovaru, ktorý už nie je možné predať. Účet 549 – Manká a škody je nákladový účet a vznik nákladu účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Tento nepredajný tovar je sa zošrotuje a preto musíme sumu 300 Eur zaúčtovať aj na stranu D na účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach ako úbytok tovaru. Je to totiž aktívny účet a úbytky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
PFA Prijatá faktúra za tovar
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
bez DPH

DPH 20%

Spolu

132

343

 

x

x

x

 

321

VPD Nákup tovaru v hotovosti
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
bez DPH

DPH 20%

Spolu

132

343

 

x

x

x

 

211

IÚD Aktivácia nákladov na výrobu tovaru, spôsob A, bez použitia kalkulačných účtov 132 621
Príjemka Prijatie tovaru na sklad
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
132 131
Príjemka Prebytok tovaru na sklade
účtovanie spôsobom A
132 648
Príjemka Prevod výrobkov do vlastnej predajne tovaru
prírastok tovaru vo vlastnej predajni
132 621
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu tovaru pri účtovaní spôsobom B 132 504
Príjemka Príjem tovaru, ktorý nebol do konca predchádzajúceho účtovného obdobia dodaný
účtovanie spôsobom A
132 139
IÚD Precenenie zásob tovaru pri zániku účtovnej jednotky bez likvidácie (zlúčením, splynutím, či rozdelením 132 416
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach 132 701

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
Výdajka Výdaj predaného tovaru zo skladu
účtovanie spôsobom A
504 132
Výdajka Výdaj darovaného tovaru zo skladu
účtovanie spôsobom A
543 132
Výdajka Manko, alebo škoda na tovare
účtovanie spôsobom A
549 132
Výdajka Prirodzený úbytok tovaru
účtovanie spôsobom A
504 132
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu tovaru pri účtovaní spôsobom B 504 132
IÚD Tovar, za ktorý bola prijatá faktúra a do konca účtovného obdobia nebol dodaný
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
139 132
IÚD Zrušenie opravnej položky k tovaru pri jeho vyradení z majetku 196 132
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach 702 132

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment