Účet 211 – Pokladnica

Ako účtovať na účte 211 – Pokladnica?

Účet 211 – Pokladnica je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD.
Na tomto účte účtujeme o peniazoch, ktoré do spoločnosti prišli (napríklad od odberateľov) do pokladnice ako aj o tých, ktoré zo spoločnosti odišli (napríklad pri zaplatení záväzkov dodávateľom) z pokladnice, teda účtujeme tu o platbách v hotovosti.

Príklad 1: Príjem peňažných prostriedkov do pokladnice za predaný tovar

Na základe príjmového pokladničného dokladu zaúčtujeme príjem peňazí od odberateľa, ktorému sme predali kancelársku stoličku. Tomuto odberateľovi bola predtým vystavená odberateľská faktúra za kancelársku stoličku vo výške 150 Eur.
Pri prijatí peňažných prostriedkov do pokladnice predkontácia vyzerať takto:    211 / 311   …    suma 150 Eur

Na základe príjmového pokladničného dokladu zaúčtujeme príjem peňazí od odberateľa vo výške 150 Eur na stranu MD účtu 211 – Pokladnica. Účet 211 je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). A teda pri prijatí platby od odberateľa účtujeme zároveň aj na stranu D účtu 311 – Odberatelia, keďže úhradou faktúry od odberateľa sa spoločnosti, ktorá faktúru vystavila, znižuje pohľadávka od tohto odberateľa vo výške 150 Eur. Účet 311 je takisto aktívny účet a všetky úbytky na aktívnom účte zaznamenávame na stranu D.

Príklad 2: Príjem peňažných prostriedkov do pokladnice za poskytnutú službu

Na základe príjmového pokladničného dokladu zaúčtujeme príjem peňazí od odberateľa, ktorému dodali službu a to marketingové poradenstvo. Tomuto odberateľovi bola predtým vystavená odberateľská faktúra poradenstvo vo výške 1500 Eur.
Pri prijatí peňažných prostriedkov do pokladnice bude predkontácia vyzerať takto:    221 / 311   …     suma 1500 Eur

Na základe príjmového pokladničného dokladu zaúčtujeme príjem peňazí od odberateľa za dodanú službu vo výške 1500 Eur na stranu MD účtu 211 – Pokladnica. Účet 211 je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). A teda pri prijatí platby od odberateľa účtujeme zároveň aj na stranu D účtu 311 – Odberatelia, keďže úhradou faktúry od odberateľa sa spoločnosti, ktorá faktúru vystavila, znižuje pohľadávka od tohto odberateľa vo výške 1500 Eur. Účet 311 je takisto aktívny účet a všetky úbytky na aktívnom účte zaznamenávame na stranu D.

Vidíme, že predkontácia v prípade účtovania príjmu peňazí  v hotovosti od odberateľa (211 / 311) bola rovnaká v prípade prijatia peňazí za predaný tovar ako aj za poskytnutú službu.

Príklad 3: Úhrada dodávateľskej faktúry za nakúpený tovar

Na základe výdavkového pokladničného dokladu zaúčtujeme úhradu faktúry od dodávateľa, od ktorého sme si zakúpili kancelársky papier v sume 110 Eur. Pri úhrade peňažných prostriedkov dodávateľovi v hotovosti bude predkontácia vyzerať takto:    321 / 211  …     suma 110 Eur

Na základe výdavkového pokladničného dokladu zaúčtujeme úhradu dodávateľskej faktúry za nákup kancelárskeho papiera vo výške 110 Eur na stranu D účtu 211 – Pokladnica. Účet 211 je aktívny účet a preto sa úbytok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). A teda pri úhrade dodávateľskej faktúry účtujeme zároveň aj na stranu MD účtu 321 – Dodávatelia, keďže úhradou faktúry dodávateľovi sa spoločnosti, ktorá faktúru dostala, znižuje záväzok voči tomuto dodávateľovi vo výške 110 Eur. Účet 321 je pasívny účet a všetky úbytky na pasívnom účte zaznamenávame na stranu MD.

Príklad 4: Úhrada dodávateľskej faktúry za prijatú službu od dodávateľa

Na základe výdavkového pokladničného dokladu zaúčtujeme úhradu faktúry od dodávateľa, ktorý nám poskytol službu (prenájom priestorov) v sume 1500 Eur. Pri úhrade peňažných prostriedkov dodávateľovi v hotovosti bude predkontácia aj v prípade platby za službu vyzerať takto:    321 / 211  …     suma 1500 Eur

Na základe výdavkového pokladničného dokladu zaúčtujeme úhradu dodávateľskej faktúry za prenájom priestorov vo výške 1500 Eur na stranu D účtu 211 – Pokladnica. Účet 211 je aktívny účet a preto sa úbytok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). A teda aj pri úhrade dodávateľskej faktúry za službu (prenájom priestorov) účtujeme zároveň aj na stranu MD účtu 321 – Dodávatelia, keďže úhradou faktúry dodávateľovi sa spoločnosti, ktorá faktúru dostala, znižuje záväzok voči tomuto dodávateľovi vo výške 1500 Eur. Účet 321 je pasívny účet a všetky úbytky na pasívnom účte zaznamenávame na stranu MD.

Vidíme, že predkontácia v prípade účtovania úhrady faktúry od dodávateľa v hotovosti (321/211) bola rovnaká v prípade zaplatenia faktúry za nakúpený tovar ako aj prijatú službu.

Príklad 5: Úhrada poplatku zápis vozidla do evidencie vozidiel

Na základe výdavkového pokladničného dokladu zaúčtujeme úhradu poplatku za zápis vozidla do evidencie vozidiel vo výške 66 Eur. Tento poplatok predstavuje pre spoločnosť náklad, ktorý účtujeme na účet 538 – Ostatné dane a poplatky. Predkontácia bude vyzerať takto:    538 / 211   …    suma 66 Eur

Na základe výdavkového pokladničného dokladu zaúčtujeme úhradu poplatku za zápis vozidla do evidencie vozidiel vo výške 66 Eur na stranu D účtu 211 – Pokladnica. Účet 211 je aktívny účet a preto sa úbytok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). A teda aj pri úhrade tohto poplatku účtujeme zároveň aj na stranu MD účtu 538 – Ostatné dane a poplatky. Účet 538 – Ostatné dane a poplatky je nákladový účet a všetky prírastky na nákladovom účte (vznik nákladu) zaznamenávame na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania) daného nákladového účtu.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
PPD Výber peňazí v hotovosti z bankového účtu 211 261
PPD Inkaso pohľadávky (faktúry) od odberateľa v hotovosti 211 311
PPD Inkaso peňažných prostriedkov od fyzickej osoby – podnikateľa 211 491
PPD Tržba v hotovosti za predané výrobky bez DPH

DPH 20%

Spolu

x

x

 

211

601

343

 

x

PPD Tržba v hotovosti za poskytnuté služby bez DPH

DPH 20%

Spolu

x

x

 

211

602

343

 

x

PPD Tržba v hotovosti za predaný tovar bez DPH

DPH 20%

Spolu

x

x

 

211

604

343

 

x

PPD Tržba za materiál prijatá v hotovosti bez DPH

DPH 20%

Spolu

x

x

 

211

642

343

 

x

IÚD Kurzový zisk pri prepočte valutovej pokladnice na konci účtovného obdobia 211 663
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 211 – Pokladnica 211 701

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
VPD Nákup materiálu v hotovosti
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
bez DPH

DPH 20%

Spolu

111

343

x

x

x

211

VPD Nákup materiálu v hotovosti
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
bez DPH

DPH 20%

Spolu

112

343

x

x

x

211

VPD Nákup materiálu v hotovosti
účtovanie spôsobom B
bez DPH

DPH 20%

Spolu

501

343

x

x

x

211

VPD Nákup tovaru v hotovosti
účtovanie spôsobom A s použitím kalkulačných účtov
bez DPH

DPH 20%

Spolu

131

343

x

x

x

211

VPD Nákup tovaru v hotovosti
účtovanie spôsobom A bez použitia kalkulačných účtov
bez DPH

DPH 20%

Spolu

132

343

x

x

x

211

VPD Nákup tovaru v hotovosti
účtovanie spôsobom B
bez DPH

DPH 20%

Spolu

504

343

x

x

x

211

VPD Vklad peňazí v hotovosti na bankový účet 261 211
VPD Úhrada záväzku (faktúry) dodávateľovi v hotovosti 321 211
VPD Nákup cenín v hotovosti 213 211
IÚD Schodok v pokladnici predpísaný k náhrade zamestnancovi 335 211
VPD Vyplatený preddavok zamestnancovi na mzdu 331 211
VPD Vyplatený preddavok spoločníkovi na mzdu 366 211
VPD Výplata vyúčtovania mzdy zamestnancom 331 211
VPD Výplata vyúčtovania mzdy spoločníkom 366 211
VPD Vyplatený preddavok zamestnancovi na nákup, pracovnú cestu 335 211
VPD Vyplatený preddavok spoločníkovi na nákup, pracovnú cestu 355 211
VPD Úhrada ostatných záväzkov voči zamestnancovi 333 211
VPD Úhrada ostatných záväzkov voči spoločníkovi 365 211
PPD Výber peňažných prostriedkov fyzickou osobou – podnikateľom 491 211
VPD Nákup materiálu účtovaného priamo do spotreby bez DPH

DPH 20%

Spolu

501

343

x

x

x

211

VPD Náklady na servis, opravy a udržiavanie uhradené v hotovosti bez DPH

DPH 20%

Spolu

511

343

x

x

x

211

VPD Pohostenie, občerstvenie obchodných partnerov bez DPH

DPH 20%

Spolu

513

513

x

x

x

211

VPD Poplatok štátnej správe, miestnej samospráve a pod. 538 211
IÚD Kurzová strata pri prepočte valutovej pokladnice na konci účtovného obdobia 563 211
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 211 – Pokladnica 702 211

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment