Nákladové účty

Ktoré účty patria medzi nákladové účty?

Účty účtovej osnovy sa rozdeľujú na:

Ako účtovať na nákladových účtoch sa dozviete v článku Základné pravidlá a pojmy v podvojnom účtovníctve. Príklady predkontácií v praxi nájdete tu!

Medzi nákladové účty patria:

501         Spotreba materiálu

502         Spotreba energie

503         Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

504         Predaný tovar

505         Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám

507         Predaná nehnuteľnosť

511         Opravy a udržiavanie

512         Cestovné

513         Náklady na reprezentáciu

518         Ostatné služby

521         Mzdové náklady

522         Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti

523         Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva

524         Zákonné sociálne poistenie

525         Ostatné sociálne zabezpečenie

526         Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa

527         Zákonné sociálne náklady

528         Ostatné sociálne náklady

531         Daň z motorových vozidiel

532         Daň z nehnuteľností

538         Ostatné dane a poplatky

541         Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

542         Predaný materiál

543         Dary

544         Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

545         Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

546         Odpis pohľadávky

547         Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

548         Ostatné náklady na hospodársku činnosť

549         Manká a škody

551         Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

553         Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku

555         Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

557         Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

561         Predané cenné papiere a podiely

562         Úroky

563         Kurzové straty

564         Náklady na precenenie cenných papierov

565         Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku

566         Náklady na krátkodobý finančný majetok

567         Náklady na derivátové operácie

568         Ostatné finančné náklady

569         Manká a škody na finančnom majetku

591         Splatná daň z príjmov

592         Odložená daň z príjmov

595         Dodatočné odvody dane z príjmov

596         Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom

Leave a Comment