Účet 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

Ako účtovať na účte 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok?

Účet 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia.

Konečný stav predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Má dať a sumy všetkých pohybov na strane Dal. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie. Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tento účet účtujeme dodávky betónových zmesí v stavebnej výrobe, odber vody z vodných tokov na účely zavlažovania, nákup vody do rozvodných sietí (tzv. vodné) …

503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

Príklad: Prijatá faktúra za vodu (tzv. vodné)

Spoločnosť obdržala od dodávateľa vody faktúru za spotrebovanú vodu vo výške 300 Eur. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto: 503, 343 / 321    suma: 300 Eur  (pričom 50 Eur tvorí DPH)

503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

Na základe obdržanej dodávateľskej faktúry, spoločnosť zaúčtuje na účet 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok náklad za dodávku vody vo výške 250 Eur (základ dane z fakturovanej sumy). Účet 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok je nákladový účet a všetky prírastky na nákladovom účte účtujeme na stranu MD toho účtu (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). Obdržaním faktúry za vodu vznikol spoločnosti aj záväzok voči dodávateľovi, keďže spoločnosť je povinná (zaviazala sa k tomu) za vodu zaplatiť. Preto v tomto prípade účtujeme aj na účet 321 – Dodávatelia sumu 300 Eur, ktorá predstavuje práve výšku záväzku (teda celú fakturovanú sumu). Účet 321 – Dodávatelia je pasívny účet a preto prírastok (teda vznik záväzku) na tento účet zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Nesmieme zabudnúť na DPH vo výške 50 Eur. Tú zaúčtujeme na stranu MD na účet 343 – Daň z pridanej hodnoty. Zaúčtovaním na stranu u MD zabezpečíme, že strana MD (250+50) sa bude rovnať strane D (300).

Zaujímavosť: Prijatie faktúry za stočné by sa účtovalo predkontáciou 518, 343 / 321. Teda išlo by o dodanie služby.

Účtovanie na strane MD:

PFA Prijatá faktúra za spotrebovanú vodu (vodné) bez DPH

DPH 20%

Spolu

503

343

 

x

x

x

 

321

Účtovanie na strane D:

IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 710 503

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie

Leave a Comment