Účet 314 – Poskytnuté preddavky

Ako účtovať na účte 314 – Poskytnuté preddavky?

Účet 314 – Poskytnuté preddavky je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá účtovania). Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme poskytnuté preddavky (zálohy) dodávateľom pred splnením záväzku z ich strany. Neúčtuje sa tu o poskytnutých preddavkoch na dlhodobý majetok (na to je samostatný účet 052 -Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok).

Poskytnuté preddavky

Príklad 1: Poskytnutie preddavku na nákup tovaru

Spoločnosť poskytla dodávateľovi zálohu z bankového účtu vo výške 300 Eur na objednaný tovar.
Predkontácia bude vyzerať takto:   314 / 221    suma: 300 Eur

Poskytnuté preddavky

Spoločnosť poskytla dodávateľovi zálohu vo výške 300 Eur. Poskytnutú zálohu na nákup tovaru účtujeme na stranu MD  na účet 314 – Poskytnuté preddavky. Účet 314 – Poskytnuté preddavky je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). Ide v podstate o vznik pohľadávky, teda niečoho čo spoločnosť očakáva, že “dostane” za to, čo ona sama poskytla (poskytla sumu 300 Eur). Očakáva teda, že dostane tovar v hodnote 300 Eur.

Keďže spoločnosť zálohu aj reálne zaplatila zo svojho bankového účtu, účtujeme na stranu D na účte 221 – Bankové účty sumu 300 Eur ako úbytok na tomto účte. Účet 221 – Bankové účty je aktívny účet a úbytky na takomto účte evidujeme práve na stranu D.

Príklad 2: Zúčtovanie preddavku na tovar

Spoločnosť už obdržala faktúru za nakúpený tovar. Fakturovaná suma bola 360 Eur, z čoho 300 Eur tvoril základ dane a 60 Eur tvorila DPH.

Zaúčtovanie faktúry

Predkontácia zaúčtovania faktúry bude vyzerať takto:

Pohyby na účtoch:

Spoločnosť obdržala faktúru od dodávateľa za nákup výrobkov vo výške 360 Eur, kde základ dane predstavuje 300 Eur a DPH sa rovná 60 Eur. Nákupom teda spoločnosti vznikol záväzok, že za tento tovar aj zaplatí. Kúpou tovaru si spoločnosť tento majetok obstarala, preto musíme evidovať aj obstaranie tovaru.

Obdržaním faktúry od dodávateľa spoločnosti vzniká záväzok, že túto faktúru zaplatí. Zaplatí samozrejme celú fakturovanú sumu, teda 360 Eur. Preto účtujeme na stranu D na účte 321 – Dodávatelia sumu 360 Eur, keďže spoločnosti vznikol záväzok. Účet 321 – Dodávatelia je pasívny účet a prírastok na takomto účte účtujeme vždy na stranu D daného účtu.

DPH v tomto prípade predstavuje 60 Eur a základ dane 300 Eur.

Výšku základu dane zaúčtujeme na rovnakú stranu ako obstaranie majetku. V našom prípade teda účtujeme na stranu MD na účte 131 – Obstaranie tovaru sumu 300 Eur. Účet 131 – Obstaranie tovaru je aktívny účet a prírastky na takýto účet účtujeme vždy na stranu MD.

DPH účtujeme na stranu MD na účet 343 – Daň z pridanej hodnoty a to vo výške 60 Eur.

V podvojnom účtovníctve musíme vždy dodržať pravidlo, že ľavá strana sa rovná pravej (viď Základné pravidlá a pojmy v podvojnom účtovníctve).

Zúčtovanie poskytnutého preddavku

Predkontácia zúčtovania poskytnutej zálohy bude vyzerať takto:    321 / 314     suma: 300 Eur

Zúčtovanie preddavku v podstate znamená, že v účtovníctve zaevidujeme, že poskytnutá záloha bola uhradená práve na zaplatenie časti záväzku, ktorý spoločnosti vznikol v súvislosti s nákupom tovaru. Pri zúčtovaní preddavku na nákup tovaru, musíme sumu zálohy “dostať preč” z účtu, na ktorom evidujeme poskytnutú zálohu, teda z účtu 314 – Poskytnuté preddavky. Zároveň však chceme zaevidovať, že preddavok bol použitý na zaplatenie časti záväzku.

Na účet 314 – Poskytnuté preddavky teda účtujeme sumu 300 Eur na stranu D ako úbytok na tomto účte. Preddavok sme “minuli” na zaplatenie časti záväzku. Účet 314 – Poskytnuté preddavky je účet aktív a úbytok na takomto účte evidujeme práve na stranu D.

Keďže sme už časť záväzku uhradili vo forme preddavku, musíme zaevidovať zníženie tohto záväzku. Preto účtujeme sumu 300 Eur na stranu MD na účte 321 – Dodávatelia ako úbytok na tomto účte. Účet 321 – Dodávatelia je účet pasív a úbytok na takomto účte evidujeme práve na stranu MD.

Zaplatenie zvyšnej sumy za nákup tovaru

Po zúčtovaní preddavku vo výške 300 Eur ostáva spoločnosti ešte uhradiť dodávateľovi zvyšných 60 Eur. Úhrada bola z bankového účtu. Predkontácia bude vyzerať takto:    321 / 221     suma: 60 Eur

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
VBÚ Poskytnutie krátkodobého preddavku na dodávku materiálu, tovaru, alebo služieb 314 221
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 314 – Poskytnuté preddavky 314 701

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD DPH z poskytnutého krátkodobého preddavku 343 314
IÚD Zúčtovanie krátkodobého preddavku poskytnutého na nákup materiálu, tovaru, alebo služieb 321 314
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 314 – Poskytnuté preddavky 702 314

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment