Účet 324 – Prijaté preddavky

Ako účtovať na účte 324 – Prijaté preddavky?

Účet 324 – Prijaté preddavky je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá účtovania). Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme prijaté krátkodobé preddavky (zálohy) od odberateľov.

Prijaté preddavky predkontácie. Účet 324

Príklad 1: Prijatie preddavku od odberateľa na bankový účet

Spoločnosť prijala na svoj bankový účet sumu 300 Eur ako zálohu od odberateľa, ktorý si objednal od spoločnosti tovar.
Predkontácia bude vyzerať takto:    221 / 324    suma: 300 Eur

Účet 324 - Prijaté preddavky.

Na základe výpisu z bankového účtu účtujeme prijatie peňažných prostriedkov vo výške 300 Eur na stranu MD na účet 221 – Bankové účty ako prírastok na tento účet. Účet 221 – Bankové účty je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Prijatý preddavok znamená v podstate pre spoločnosť záväzok, záväzok, že spoločnosť odberateľovi za prijatú zálohu niečo poskytne (v tomto prípade to bude tovar). Preto prijatie preddavku účtujeme ako vznik záväzku na stranu D na účte 324 – Prijaté preddavky. Účet 324 – Prijaté preddavky je účet pasív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Zúčtovanie prijatého preddavku

Keď spoločnosť odberateľovi vystaví faktúru a zaúčtuje ju predkontáciou 604, 343 / 311, môže potom zaevidovať aj zúčtovanie prijatého preddavku.
Predkontácia bude vyzerať takto:     324 / 311   suma: 300 Eur

Zúčtovanie prijatého preddavku. účet 324

Na účte 311 – Odberatelia sme už zaúčtovali vznik pohľadávky voči odberateľovi. Vieme, že záloha, ktorú odberateľ predtým zaslal spoločnosti na účet, bola určená práve na úhradu tejto odberateľskej faktúry. Prijatú zálohu teda zúčtujeme tak, že v účtovníctve zaevidujeme, že záloha bola “použitá” na úhradu faktúry od dodávateľa.

Sumu 300 Eur teda účtujeme na stranu D na účte 311 – Odberatelia ako zníženie pohľadávky. Účet  311 – Odberatelia  je účet aktív a úbytky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Keďže sme prijatý preddavok použili na úhradu faktúry, musíme zaúčtovať aj “minutie” tohto preddavku na stranu MD na účte 324 – Prijaté preddavky. Účet 324 – Prijaté preddavky je účet pasív a úbytky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl.Účtovný prípad MDD
IÚDDPH z prijatého krátkodobého preddavku324343
IÚDZúčtovanie prijatého krátkodobého preddavku324311
IÚDZaúčtovanie konečného stavu účtu 324 – Prijaté preddavky324702

Účtovanie na strane D:

Dokl.Účtovný prípad MDD
VBÚPrijatý krátkodobý preddavok od odberateľa221324
IÚDZaúčtovanie začiatočného stavu účtu 324 – Prijaté preddavky701324

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment