Účet 311 – Odberatelia

Ako účtovať na účte 311 – Odberatelia?

Účet 311 – Odberatelia je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD.
Na tomto účte účtujeme o pohľadávkach voči odberateľom, ktorí si od spoločnosti zakúpili tovar či službu.

Príklad 1: Vystavenie faktúry za predaný tovar

Spoločnosť vystavila odberateľovi faktúru vo výške 150 Eur za nákup rámu na okuliare, ktoré si odberateľ od spoločnosti zakúpil. V našom príklade neriešime problematiku DPH.
Predkontácia bude vyzerať takto:   311 / 604 … suma 150 Eur

Na základe vystavenej odberateľskej faktúry, spoločnosť zaúčtuje na účet 311 – Odberatelia sumu 150 Eur, ktorá predstavuje pohľadávku spoločnosti voči odberateľovi, ktorý si zakúpil okuliarový rám. Účet 311 – Odberatelia je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). Predaj tovaru predstavuje pre spoločnosť aj výnos z predaja. A preto sumu 150 Eur zaúčtujeme aj na účet 604 – Tržby za tovar. Účet 604 – Tržby za tovar je výnosový účet a všetky prírastky na výnosovom účte účtujeme na stranu D toho účtu (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Úhrada odberateľskej faktúry za tovar na bankový účet spoločnosti

Zákazník zaplatil za nákup okuliarového rámu sumu 150 Eur na bankový účet spoločnosti.
Predkontácia bude vyzerať takto:              221 / 311   … suma 150 Eur

Na základe výpisu z bankového účtu spoločnosť zaúčtuje príjem peňazí na bankový účet na účet 221 – Bankové účty vo výške 150 Eur. Účet 221 – Bankové účty je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). Zaplatením faktúry zo strany zákazníka, teda odberateľa, sa “ruší” pohľadávka spoločnosti voči tomuto zákazníkovi. Zákazník už zaplatil a teda spoločnosť si už nemá právo požadovať (“pohľadávať”) od zákazníka plnenie jeho záväzku, pretože si ho už splnil zaplatením. Účet 311 – Odberatelia je aktívny účet a preto úbytok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 3: Vystavenie faktúry za poskytnuté služby

Spoločnosť vystavila odberateľovi faktúru vo výške 1500 Eur za poskytnutú službu a to marketingové poradenstvo.
V našom príklade neriešime problematiku DPH.
Predkontácia bude vyzerať  podobne ako v prípade predaja tovaru:   311 / 602 … suma 1500 Eur (akurát sa nám mení výnosový účet)

Na základe vystavenej odberateľskej faktúry, spoločnosť zaúčtuje na účet 311 – Odberatelia sumu 1500 Eur, ktorá predstavuje pohľadávku spoločnosti voči odberateľovi, ktorému spoločnosť poskytla marketingové poradenstvo. Účet 311 – Odberatelia je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). Predaj služby predstavuje pre spoločnosť aj výnos z predaja. A preto sumu 1500 Eur zaúčtujeme aj na účet 602 – Tržby z predaja služieb. 602 – Tržby z predaja služieb je výnosový účet a všetky prírastky na výnosovom účte účtujeme na stranu D toho účtu (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 4: Úhrada odberateľskej faktúry za službu na bankový účet spoločnosti

Zákazník zaplatil za poskytnuté marketingové služby sumu 1500 Eur na bankový účet spoločnosti.
Predkontácia bude vyzerať rovnako ako v prípade úhrady faktúry za tovar:         221 / 311   … suma 1500 Eur

Na základe výpisu z bankového účtu spoločnosť zaúčtuje príjem peňazí na bankový účet na účet 221 – Bankové účty vo výške 1500 Eur. Účet 221 – Bankové účty je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). Zaplatením faktúry zo strany zákazníka, teda odberateľa, sa “ruší” pohľadávka spoločnosti voči tomuto zákazníkovi. Zákazník už zaplatil a teda spoločnosť si už nemá právo požadovať (“pohľadávať”) od zákazníka plnenie jeho záväzku, pretože si ho už splnil zaplatením. Účet 311 – Odberatelia je aktívny účet a preto úbytok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 5: Úhrada odberateľskej faktúry za tovar v hotovosti

Zákazník zaplatil za nákup okuliarového rámu sumu 150 Eur v hotovosti.
Predkontácia bude vyzerať takto:              211 / 311   … suma 150 Eur

Na základe príjmového pokladničného dokladu zaúčtuje spoločnosť príjem peňazí v hotovosti do pokladnice na účet 211 – Pokladnica vo výške 150 Eur. Účet 211 – Pokladnica je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). Zaplatením faktúry zo strany zákazníka, teda odberateľa, sa “ruší” pohľadávka spoločnosti voči tomuto zákazníkovi. Zákazník už zaplatil a teda spoločnosť si už nemá právo požadovať (“pohľadávať”) od zákazníka plnenie jeho záväzku, pretože si ho už splnil zaplatením. Účet 311 – Odberatelia je aktívny účet a preto úbytok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 6: Úhrada odberateľskej faktúry za službu v hotovosti

Zákazník zaplatil za poskytnuté marketingové služby sumu 1500 Eur v hotovosti.
Predkontácia bude vyzerať rovnako ako v prípade úhrady faktúry za tovar v hotovosti:      211 / 311   … suma 1500 Eur

Na základe príjmového pokladničného dokladu zaúčtuje spoločnosť príjem peňazí v hotovosti do pokladnice na účet 211 – Pokladnica vo výške 1500 Eur. Účet 211 – Pokladnica je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). Zaplatením faktúry zo strany zákazníka, teda odberateľa, sa “ruší” pohľadávka spoločnosti voči tomuto zákazníkovi. Zákazník už zaplatil a teda spoločnosť si už nemá právo požadovať (“pohľadávať”) od zákazníka plnenie jeho záväzku, pretože si ho už splnil zaplatením. Účet 311 – Odberatelia je aktívny účet a preto úbytok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

VFA Vystavená faktúra za služby, ktoré budú dodané v nasledujúcom účtovnom období bez DPH DPH 20% Spolu x x 311 384 343 x
VFA Vystavená faktúra za služby, ktoré boli dodané v predchádzajúcom účtovnom období bez DPH DPH 20% Spolu x x 311 385 343 x
VFA Vystavená faktúra za výkony, ktoré uskutočnil iný organizačný útvar účtovnej jednotky bez DPH DPH 20% Spolu x x 311 395 343 x
VFA Vystavená faktúra za predané výrobky bez DPH DPH 20% Spolu x x 311 601 343 x
VFA Vystavená faktúra za poskytnuté služby bez DPH DPH 20% Spolu x x 311 602 343 x
VFA Vystavená faktúra za predaný tovar bez DPH DPH 20% Spolu x x 311 604 343 x
VFA Vystavená faktúra za služby v rámci zákazkovej výroby bez DPH DPH 20% Spolu x x 311 606 343 x
VFA Vystavená faktúra za predanú nehnuteľnosť, ktorá bola určená na predaj bez DPH DPH 20% Spolu x x 311 607 343 x
IÚD Kurzový zisk pri inkase odberateľskej faktúry v cudzej mene 311 663
IÚD Kurzový zisk pri prepočte pohľadávok voči odberateľom v cudzej mene na konci účtovného obdobia 311 663
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 311 – Odberatelia 311 701

Účtovanie na strane D:

VBÚ Inkaso pohľadávky (faktúry) od odberateľa na bankový účet 221 311
PPD Inkaso pohľadávky (faktúry) od odberateľa v hotovosti 211 311
IÚD Započítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov z obchodného styku 321 311
IÚD Inkaso faktúry od odberateľa krátkodobou zmenkou suma faktúry zmenkový úrok menovitá hodnota zm. x x 312 311 662 x
IÚD Zúčtovanie prijatého krátkodobého preddavku 324 311
VFA Vystavený dobropis na faktúru za predaný tovar, ktorá nebola zinkasovaná bez DPH DPH 20% Spolu 604 343 x x x 311
VFA Vystavený dobropis na faktúru za predané výrobky, ktorá nebola zinkasovaná bez DPH DPH 20% Spolu 601 343 x x x 311
VFA Vystavený dobropis na faktúru za poskytnuté služby, ktorá nebola zinkasovaná bez DPH DPH 20% Spolu 602 343 x x x 311
IÚD Zrušenie opravnej položky k pohľadávkam voči odberateľom pri ich vyradení z majetku 391 311
IÚD Zúčtovanie prijatého dlhodobého preddavku 475 311
IÚD Odpis premlčanej pohľadávky voči odberateľovi, ku ktorej nebola vytvorená opravná položka 546 311
IÚD Vyradenie postúpenej pohľadávky voči odberateľovi 546 311
IÚD Kurzová strata pri inkase odberateľskej faktúry v cudzej mene 563 311
IÚD Kurzová strata pri prepočte pohľadávok voči odberateľom v cudzej mene na konci účtovného obdobia 563 311
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 311 – Odberatelia 702 311

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment