Účet 475 – Dlhodobé prijaté preddavky

Ako účtovať na účte 475 – Dlhodobé prijaté preddavky?


Účet 475 – Dlhodobé prijaté preddavky je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD).

Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá účtovania). Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme prijaté dlhodobé preddavky (zálohy) od odberateľov.

475 – Dlhodobé prijaté preddavky

Príklad 1:

Spoločnosť prijala na svoj bankový účet sumu 3 000 Eur ako dlhodobú zálohu od odberateľa, ktorý si objednal od spoločnosti výrobu stroja.
Predkontácia bude vyzerať takto:    221 / 475    suma: 3 000 Eur

475 – Dlhodobé prijaté preddavky

Na základe výpisu z bankového účtu účtujeme prijatie peňažných prostriedkov vo výške 3 000 Eur na stranu MD na účet 221 – Bankové účty ako prírastok na tento účet. Účet 221 – Bankové účty je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Prijatý dlhodobý preddavok znamená v podstate pre spoločnosť záväzok, záväzok, že spoločnosť odberateľovi za prijatú zálohu niečo poskytne (v tomto prípade to bude vyrobený stroj). Preto prijatie preddavku účtujeme ako vznik dlhodobého záväzku na stranu D na účte 475 – Dlhodobé prijaté preddavky. Účet 475 – Dlhodobé prijaté preddavky je účet pasív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Zúčtovanie prijatého preddavku

Keď spoločnosť odberateľovi vystaví faktúru a zaúčtuje ju predkontáciou 601, 343/ 311, môže potom zaevidovať aj zúčtovanie prijatého preddavku.
Predkontácia bude vyzerať takto:     475 / 311   suma: 3 000 Eur

Na účte 311 – Odberatelia sme už zaúčtovali vznik pohľadávky voči odberateľovi. Vieme, že záloha, ktorú odberateľ predtým zaslal spoločnosti na účet, bola určená práve na úhradu tejto odberateľskej faktúry. Prijatú zálohu teda zúčtujeme tak, že v účtovníctve zaevidujeme, že záloha bola “použitá” na úhradu faktúry od dodávateľa.

Sumu 300 Eur teda účtujeme na stranu D na účte 311 – Odberatelia ako zníženie pohľadávky. Účet  311 – Odberatelia  je účet aktív a úbytky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).
Keďže sme prijatý preddavok použili na úhradu faktúry, musíme zaúčtovať aj “minutie” tohto preddavku na stranu MD na účte 475 – Dlhodobé prijaté preddavky. Účet 475 – Dlhodobé prijaté preddavky je účet pasív a úbytky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď
základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl.Účtovný prípadMDD
IÚDDPH z prijatého dlhodobého preddavku475343
IÚDZúčtovanie prijatého dlhodobého preddavku475311
IÚDZaúčtovanie konečného stavu účtu 475 – Dlhodobé prijaté preddavky475702

Účtovanie na strane D:

VBÚPrijatý dlhodobý preddavok od odberateľa221475
IÚDZaúčtovanie začiatočného stavu účtu 475 – Dlhodobé prijaté preddavky701475

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment