Účet 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku

Ako účtovať na účte 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku?

Účet 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia.

Konečný stav na výnosovom účte predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Dal a sumy všetkých pohybov na strane Má dať. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie. Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme dividendy, podiely na zisku a úroky z krátkodobého finančného majetku, ktorý sme účtovali na účtoch účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok. Na tento účet však účtujeme aj zmenu reálnej hodnoty dlhových cenných papierov na obchodovanie.

666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku

Príklad: Predpis nárokov na výnosy z krátkodobého finančného majetku (napr. dividendy, podiely na zisku vyúčtované ako pohľadávka voči obchodnej spoločnosti alebo družstvu)

Spoločnosti vznikol nárok na výnosy z krátkodobého finančného majetku vo výške 300 Eur a túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:    378 / 666    suma: 300 Eur

666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku

Keďže spoločnosti vznikol nárok na dividendy z krátkodobého finančného majetku vo výške 300 Eur, avšak ešte ich neobdržala na svoj bankový účet, účtujeme na stranu MD na účte 378 – Iné pohľadávky vznik pohľadávky, keďže spoločnosť očakáva, že tieto dividendy budú aj reálne vyplatené. Účet 378 – Iné pohľadávky je účet aktív a prírastky na takýto účet evidujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Dividendy z z krátkodobého finančného majetku vo výške 300 Eur predstavujú pre spoločnosť výnos a preto účtujeme sumu 300 Eur aj ako vznik výnosu na účet 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku. Účet 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku je  je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovania na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku 666 710

Účtovanie na strane D:

IÚD Zvýšenie reálnej hodnoty dlhopisov určených na obchodovanie 253 666
IÚD Nárok na dividendy z krátkodobých akcií 378 666

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment