Účet 538 – Ostatné dane a poplatky

Ako účtovať na účte 538 – Ostatné dane a poplatky?

Účet 538 – Ostatné dane a poplatky je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia. Konečný stav predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Má dať a sumy všetkých pohybov na strane Dal. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie.

Na tento účet účtujeme ostatné dane a rôzne poplatky ako napríklad daň z prevodu či prechodu nehnuteľností, dodatočné vyrubenie dane z pridanej hodnoty za minulé obdobia či spotrebnej dane, poplatky platené orgánom štátnej správy, súdom, obciam alebo správne, koncesionárske a miestne poplatky.

538 – Ostatné dane a poplatky

Príklad 1: Poplatok za overenie dokladov pre potreby súdneho konania

Spoločnosť uhradila poplatok 15 Eur za overenie dokladov pre potreby súdneho konania a to v hotovosti. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:    538 / 211   suma: 15 Eur

538 – Ostatné dane a poplatky

Spoločnosť uhradila poplatok 15 Eur za overenie dokladov pre potreby súdneho konania v hotovosti teda z pokladnice. Preto musíme zaúčtovať na strane D na účte 211 – Pokladnica úbytok vo výške 15 Eur. Účet 211 – Pokladnica je aktívny účet a všetky úbytky na takýto účet účtujeme vždy na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Poplatok za overenie dokladov predstavuje pre spoločnosť náklad a preto účtujeme sumu 15 Eur aj na stranu MD na účet 538 – Ostatné dane a poplatky. Účet 538 – Ostatné dane a poplatky je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Daň za psa

Spoločnosti vznikla daňová povinnosť za psa vo výške 30 Eur za aktuálne účtovné obdobie. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:    538 / 345      suma: 30 Eur

538 - Ostatné dane a poplatky

Spoločnosti vznikla daňová povinnosť za psa vo výške 30 Eur za aktuálne účtovné obdobie. Vznik takejto povinnosti účtujeme na účet s premenlivým zostatkom 345 – Ostatné dane a poplatky. Daňová povinnosť znamená pre spoločnosť istý druh záväzku a preto účtujeme sumu 30 Eur na stranu D na účet 345 – Ostatné dane a poplatky. Účtujeme ako keby na účet pasív, kde vznik záväzku (pasíva) účtujeme vždy na stranu D (viď základné pravidlá účtovania). Konečný zostatok na strane MD teda vznikol podobne ako v prípade účtov pasív (viď Aktívny a pasívny zostatok na účte účtovej osnovy). Daň za psa ešte nebola zaplatená a preto túto daň až do jej zaplatenia evidujeme na účte 345 – Ostatné dane a poplatky. Daň sa teda neuhradila hneď a vznikol nám zúčtovací vzťah, ktorý účtujeme na účet účtovej triedy 3 – Zúčtovacie vzťahy (v tomto prípade na účet 345 – Ostatné dane a poplatky).

Daň, ktorú spoločnosť neskôr aj zaplatí, predstavuje pre spoločnosť náklad. Preto účtujeme sumu 30 Eur aj na stranu MD na účet 538 – Ostatné dane a poplatky. Účet 538 – Ostatné dane a poplatky je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Spotreba kolkov (dnes už väčšinou len poplatky zaplatené prostredníctvom terminálu) 538 213
IÚD Daňová povinnosť k dani za psa 538 345
VPD Poplatok štátnej správe, miestnej samospráve a pod. 538 211

Účtovanie na strane D:

IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 538 – Ostatné dane a poplatky 710 538

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment