Účet 012 – Aktivované náklady na vývoj

Ako účtovať na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj?

Účet 012 – Aktivované náklady na vývoj je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD.

Na tomto účte účtujeme dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastným vývojom alebo v priebehu jeho vývoja, t.j. výsledky úspešne vykonaných vývojových prác.

012 – Aktivované náklady na vývoj

Na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj, sa účtuje súvzťažne s obstarávacím účtom 041 o vývoji, ak ide o aplikáciu zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania.

Ako vývoj sa účtuje najmä dizajn a:

a) zhotovenie a testovanie prototypov a modelov,

b) zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie,

c) zhotovenie a činnosť skúšobnej prevádzky, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby,

d) zhotovenie a prevádzka vybranej alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia, výrobky, procesy, systémy alebo služby.

Príklad 1: Zaradenie aktivovaných nákladov na vývoj do používania

Spoločnosť vytvorila (obstarala) film vo vlastnej réžii v hodnote 3000 Eur, ktorý spĺňa podmienky zaradenia na účet 012. Teraz ide zaradiť tento majetok do užívania.
Predkontácia bude vyzerať takto: 012 / 041   suma: 3000 Eur

041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku. 012 – Aktivované náklady na vývoj

Na základe protokolu o zaradení do užívania spoločnosť zaúčtuje zaradenie aktivovaných nákladov na vývoj do užívania na účet 012 – Aktivované náklady na vývoj vo výške 3 000 Eur. Účet 012 – Aktivované náklady na vývoj je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). Zaradenie majetku do užívania sa nám prejaví aj na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a to na strane D. Na stranu D tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 3 000 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže hodnotu obstaraného majetku už na tomto účte sledovať nepotrebujeme, keďže sme ho už zaradili do majetku. Účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku teda evidujeme len sumy obstarania, ktoré po zaradení “obstaranej veci” do majetku musia z tohto účtu “zmiznúť”.

Príklad 2: Vyradenie odpísaných aktivovaných nákladov na vývoj z používania

Ak spoločnosť už zaúčtuje odpisy takéhoto majetku (aktivovaných nákladov na vývoj) až do výšky obstarávacej hodnoty a naďalej ho používa, naďalej aj vedie tento majetok vo svojej evidencii. Teda v súvahe vidíme v položke Aktivované náklady na vývoj výšku obstarávacej hodnoty a aj výšku oprávok (akumulovaných odpisov) v položke korekcia k položke Aktivované náklady na vývoj. Ak obstarávacia bola 3000 Eur, v súvahe po úplnom odpísaní tohto majetku vidíme toto:

012 – Aktivované náklady na vývoj

Vidíme teda, že obstarávacia cena aktivovaných nákladov na vývoj bola 3000 Eur a už celá bola odpísaná, pretože oprávky tvoria 100% obstarávacej ceny.

Spoločnosť sa však rozhodla vyradiť tento majetok z používania, keďže už je zastaraný.
Predkontácia bude vyzerať takto: 072 / 012   suma: 300 Eur

072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj. 012 – Aktivované náklady na vývoj

Pri vyradení z majetku spoločnosti (z užívania) účtujeme na stranu D na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj celú obstarávaciu cenu 3000 Eur ako úbytok na tomto účte. Je to aktívny účet a úbytky na takomto účte evidujeme práve na stranu D. Konečný zostatok na tomto účte bude teda nula. Tento majetok teda už nebudeme evidovať v majetku spoločnosti (a neuvidíme ho logicky už ani v súvahe na konci roka).

Keďže už nebude evidovať tento majetok, nepotrebujeme evidovať ani jeho opotrebenie. A preto účtujeme sumu 3000 Eur aj na stranu MD na účte 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj. Je to pasívny účet a úbytok na takomto účte účtujeme práve na stranu MD. Aj tu vidíme, že konečný zostatok na tomto účte je nula.

012 – Aktivované náklady na vývoj

Predkontácie z praxe – strana MD:

IÚD Zaradenie aktivovaných nákladov na vývoj do používania 012 041
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 012 – Aktivované náklady na vývoj 012 701

Predkontácie z praxe – strana D:

IÚD Vyradenie odpísaných aktivovaných nákladov na vývoj z používania 072 012
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 012 – Aktivované náklady na vývoj 702 012

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment