Úhrady z bankového účtu a účtovná závierka?

Ako účtovať na účte 221 – Bankové účty nájdete tu.

V tomto článku si ukážeme niekoľko ďalších príkladov účtovania na účte 221 – Bankové účty, s tým že si rozoberieme Začiatočný stav, jednotlivé pohyby na účte počas účtovného obdobia, konečný zostatok a premietnutie do výkazu Účtovná závierka.

Účet 702 – Konečný účet súvahový vykazoval konečný zostatok na účte 221 – Bankové účty sumu  5 500 Eur.
Podľa výpisu z bankového účtu sa v priebehu roka vyskytli tieto účtovné operácie:

  1. výber hotovosti na doplnenie do pokladne – predkontácia: 261/221     suma: 200 Eur
  2. úhrada dodávateľovi za dodávku materiálu – predkontácia: 321/221   suma: 550 Eur
  3. úhrada DPH do finančnému úradu – predkontácia: 343/221                 suma: 350 Eur
  4. úhrada od odberateľa za predané výrobky – predkontácia: 221/311     suma: 650 Eur

Pohyby na účet 221 – Bankové účty budú vyzerať takto (v prípade ostatných účtov neriešime ich začiatočné stavy , pohyby na účtoch počas účtovného obdobia a ani konečné zostatky):

Ako účtovať úhrady v súvislosti s bankovým účtom? Účtovná závierka.

Na obrázku vidíme, že Začiatočný stav na účte bol 5 500 Eur. V priebehu roka spoločnosť zaúčtovala iba jeden prírastok na tento účet vo výške 650 Eur, keď obdržala úhradu od odberateľa za predané výrobky (ako účtovať na účte 311 – Odberatelia nájdete tu).

Obrat na strane MD na účte 221 – Bankové účty bol teda iba 650 Eur (jediný prírastok na tomto účte).

Zároveň však na obrázku vidíme, že spoločnosť v priebehu roka zaúčtovala úbytok na účte 221 – Bankové účty:

  • vo výške 200 Eur, keď účtovník vybral z účtu peňažné prostriedky (ako účtovať na účte 261 – Peniaze na ceste nájdete tu)
  • vo výške  550 Eur, keď účtovník zaplatil faktúru dodávateľovi (ako účtovať na účte 321 – Dodávatelia nájdete tu)
  • vo výške 350 Eur, keď účtovník zaplatil finančnej správe vypočítanú DPH (ako účtovať na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty nájdete tu)

Obrat na strane D na účte 221 – Bankové účty bol teda 1 100 Eur (200+550+350=1 100).

Konečný zostatok na účte 221 – Bankové účty vyčísľujeme na strane D. Vyrátame ho tak, že od súčtu začiatočného stavu a obratu na strane MD (5 500+650) odrátame obrat na strane D (1 100), teda 6150 – 1 100 = 5 050. Konečný zostatok na tomto účte teda bude 5 050 Eur a prenáša sa do ďalšieho účtovného obdobia, kde bude predstavovať Začiatočný stav na tomto účte.

Zachovali sme pravidlo, že strana MD (6150) sa rovná strane D (6150).

Ako účtovať úhrady v súvislosti s bankovým účtom? Účtovná závierka.

Teraz už vieme, že konečný zostatok na tomto účte vo výške 5 050 Eur sa dostane na konci roka na účet 702 – Konečný účet súvahový.

Ako účtovať úhrady v súvislosti s bankovým účtom? Účtovná závierka.

Ak by sme vypĺňali tlačivo (formulár) účtovnej závierky, vyzeralo by to takto:

Ako účtovať úhrady v súvislosti s bankovým účtom? Účtovná závierka.

V riadku 73 s názvom Účty v bankách by sme evidovali hodnotu 5 050 Eur za toto účtovné obdobie a sumu 5 500 Eur za minulé účtovné obdobie. Samozrejme bolo by to treba zohľadniť aj v súčtových riadkoch (pre účely tohto článku to neriešime).

Povedali sme si, že neriešime ani začiatočné stavy, pohyby a konečné stavy ostatných účtov. Skúsme si ale predsa len ukázať, ako by to vyzeralo v prípade, ak by sa peňažné prostriedky, ktoré boli z bankového účtu vytiahnuté, do konca účtovného obdobia nedostali do pokladnice.

Museli by sme na konci obdobia vyčísliť konečný zostatok na účte 261 – Peniaze na ceste, ktorý je účet s premenlivým zostatok (môže mať konečný zostatok na strane MD alebo na strane D).

Viac o účte s premenlivým zostatok nájdete tu a o účte 261 – Peniaze na ceste tu.

Na účte 261 – Peniaze na ceste by to vyzeralo takto:

Ako účtovať úhrady v súvislosti s bankovým účtom? Účtovná závierka.

Jediný pohyb na účte 261 – Peniaze na ceste bol na strane MD vo výške 200 Eur. Aby sme zachovali pravidlá účtovania (pozri tu), podľa ktorých sa strana MD musí rovnať strane D, musíme konečný zostatok na tomto účte vyčísliť na strane D. Na strane MD sme mali totiž obrat 200 Eur, no na strane D sme nemali žiaden obrat. Aby sme zabezpečili, že strana MD (200) sa rovná strane D, musí sa konečný zostatok na tomto účte vyčísliť vo výške 200 Eur práve na opačnej strane, teda na strane D.

V popise riadku 73  s názvom Účty v bankách vidíme, že zostatok na účte 261 – Peniaze na ceste je možné do súvahy uvádzať s kladným alebo záporným znamienkom.

Ako účtovať úhrady v súvislosti s bankovým účtom? Účtovná závierka.

Podľa čoho určíme znamienok? Znamienko určíme podľa toho, či na účte 261 – Peniaze na ceste bol vyčíslený konečný zostatok na tej strane, na ktorej sa vyčísľuje v prípade aktív (teda na strane D), alebo či bol vyčíslený na tej strane, na ktorej sa vyčísľuje v prípade pasív (teda na strane MD), pozri základné pravidlá účtovania.

V našom prípade bol vyčíslený na strane D, teda ako keby šlo o účet aktív. V súvahe budeme teda tento zostatok uvádzať s kladným znamienkom (resp. nemusíme ho uviesť a berie sa suma v políčku súvahy za kladnú).

Ako by to vyzeralo v tlačive (formulári) účtovnej závierky? Takto:

Ako účtovať úhrady v súvislosti s bankovým účtom? Účtovná závierka.

Do súvahy by sme okrem konečného zostatok na účte 221 – Bankové účty vo výške 5 050 Eur uviedli aj konečný zostatok na účte 261 – Peniaze na ceste vo výške 200 Eur. V políčku Netto 2 by sme teda uvádzali sumu 5 250 Eur ako súčet súm 5 050 a 200 Eur.

Len pre ilustráciu si ukážeme, ako by to vyzeralo v prípade, že by sme konečný zostatok na účte 261 – Peniaze na ceste vyčíslili na strane MD.

Predstavme si, že spoločnosť má na konci účtovného obdobia k dispozícií výpis z úverového účtu, kde vidí, že z istiny  krátkodobého úveru bolo splatených 300 Eur. Na výpise z bankového účtu však túto skutočnosť ešte nevidí.
Na základe výpisu z úverového účtu účtujeme takto: 231/261 suma: 300 Eur

Situácia na účtoch by vyzerala takto:

Ako účtovať úhrady v súvislosti s bankovým účtom? Účtovná závierka.

Na účte 261 – Peniaze na ceste by bol obrat na strane MD vo výške 200 Eur a obrat na strane D vo výške 300 Eur. Aby sme zachovali pravidlo, že strana MD sa rovná strane D, vyčíslili by sme konečný zostatok na tomto účte teraz na strane MD vo výške 100 Eur. Strana MD (300) sa rovná strane D (300).

V tomto prípade by sa teda účet 261 – Peniaze na ceste “správal” akoby bol účet pasív (pretože aj ich zostatky sú práve na strane MD. Keby sme tento zostatok uvádzali do súvahy, museli by sme ho uviesť zo znamienkom mínus, čo je logické, keď si to predstavíme tak, že účet pasív “sa chce dostať” na stranu aktív a teda musí mať opačné znamienko.

Ako účtovať úhrady v súvislosti s bankovým účtom? Účtovná závierka.

V súvahe by sme teda uviedli konečný zostatok na účte 261 – Peniaze na ceste so znamienkom mínus a tým pádom by netto hodnota na tomto riadku (v políčku Netto 2) bola len 4 950 Eur (5 050 – 100).

Ďalšie informácie k účtovnej závierke nájdete v časti Účtovná závierka  a v článku Zostavenie účtovnej závierky, ktoré odkazujú na ďalšie články k tejto téme.

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment