Účty s premenlivým zostatkom

Ktoré účty patria medzi účty s premenlivým zostatkom?

Účty účtovej osnovy sa rozdeľujú na:

Ako účtovať na účtoch s premenlivým zostatkom sa dozviete v článku Aktívny a pasívny zostatok na účte účtovej osnovy. Príklady predkontácií v praxi nájdete tu!

Medzi účty s premenlivým zostatkom patria:

015         Goodwill

075         Oprávky ku goodwillu

097         Opravné položky k nadobudnutému majetku

098         Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

261         Peniaze na ceste

316         Čistá hodnota zákazky

336         Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia

341         Daň z príjmov

342         Ostatné priame dane

343         Daň z pridanej hodnoty

345         Ostatné dane a poplatky

346         Dotácie zo štátneho rozpočtu

347         Ostatné dotácie

373         Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií

398         Spojovací účet pri združení

414         Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

415         Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín

419         Zmeny základného imania

431         Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

481         Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

491         Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa

Za istých podmienok môže byť aj účet 221 – Bankové účty klasifikovaný ako účet s premenlivým zostatkom.

Leave a Comment