Účet 341- Daň z príjmov

Ako účtovať na účte 341 – Daň z príjmov?

Účet 341 – Daň z príjmov je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.

 Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom zostatku nájdete tu)!

Konečný zostatok na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok daného účtu.

Na tomto účte účtujeme o platených preddavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky v priebehu roka, o záväzku účtovnej jednotky zo splatnej dane z príjmov alebo o preplatku na dani z príjmov.

Pri uzavieraní účtovných kníh sa V prospech účtu 341 – Daň z príjmov (teda na stranu D) účtuje záväzok účtovnej jednotky zo splatnej dane z príjmov voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom Na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti (teda na stranu MD).

Pri uzavieraní účtovných kníh sa Na ťarchu účtu 341 – Daň z príjmov (teda na stranu MD) účtuje nárok na vrátenie preplatku účtovnej jednotky z dane z príjmov voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom V prospech účtu 591 – Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti (teda na stranu D).

Účet 341 – Daň z príjmov sa v súvahe vykazuje buď na strane aktív v obežnom majetku (ako pohľadávka voči daňovému úradu) alebo na strane pasív ako cudzí zdroj (ako záväzok voči daňovému úradu).

Príklad 1: Platenie preddavkov na daň z príjmu  z bankového účtu

Spoločnosť platí mesačne preddavky na daň z príjmov vo výške 300 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:    341 / 221    suma: 300 Eur

341 - Daň z príjmov

V priebehu roka spoločnosť uhrádza preddavky na daň z príjmov mesačne vo výške 300 Eur z bankového účtu.

Účtujeme preto sumu 300 Eur na stranu D na účte 221 – Bankové účty ako úbytok na tento účet. Účet 221 – Bankové účty je účet aktív a úbytky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme vždy účtovať na dve strany. Preto sumu 300 Eur účtujeme aj na stranu MD na účet 341 – Daň z príjmov.

Daň z príjmov vypočítaná na konci roka (ktorú musí spoločnosť zaplatiť daňovému úradu) bude predstavovať záväzok spoločnosti túto daň aj uhradiť. Preddavkami si v podstate tento záväzok postupne znižujeme. Záväzok vzniká na strane D a preto toto “znižovanie záväzku” musíme účtovať na opačnú stranu, teda stranu MD.

Príklad 2: Vypočítaná daň z príjmov na konci roka

Spoločnosť na základe spracovanej účtovnej závierky a daňového priznania vygenerovala daň z príjmov vo výške 300 Eur. Spoločnosť v priebehu roka neuhrádzala žiadne preddavky na daň z príjmov.
Predkontácia bude vyzerať takto:    591 / 341   suma: 300 Eur

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorú musí spoločnosť uhradiť, predstavuje pre ňu náklad. Preto účtujeme sumu 300 Eur na stranu MD na účte 591 – Splatná daň z príjmu. Účet 591 – Splatná daň z príjmu je nákladový účet a vznik nákladu účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Zároveň však účtujeme sumu 300 Eur aj na stranu D na účte 341 – Daň z príjmov ako vznik záväzku, keďže túto daň bude musieť spoločnosť aj zaplatiť.  Vznik záväzku účtujeme vždy na stranu D.

Príklad 3: Vypočítaný preplatok na dani z príjmov

Spoločnosť na základe spracovanej účtovnej závierky a daňového priznania zistila, že by jej mal daňový úrad vracať 300 Eur, keďže suma zaplatených preddavkov prevyšuje reálnu daňovú povinnosť.
Predkontácia bude vyzerať takto:    341 / 591    suma: 300 Eur

Daň z príjmov

Musíme teda sumu 300 Eur účtovať na stranu D na účte 591 – Splatná daň z príjmov, keďže náklad na daň bol reálne nižší ako uhradené preddavky. Zároveň účtujeme 300 Eur aj na stranu MD na účte 341 – Daň z príjmov, čo si môžeme predstaviť ako keby sa spoločnosti “znížil” záväzok voči daňovému úradu.

Príklad 4: Zaplatenie dane z príjmov/zaplatenie nedoplatku

Spoločnosť zaplatila daň z príjmov vo výške 300 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:    341 / 221   suma: 300 Eur

341 - Daň z príjmov

Spoločnosť zaplatila daň z príjmu zo svojho bankového účtu. Preto účtujeme sumu 300 Eur na stranu D na účte 221 – Bankové účty ako úbytok na tomto účte. Účet 221 – Bankové účty je účet aktív a úbytky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Zároveň účtujeme sumu 300 Eur aj na stranu MD na účte 341 – Daň z príjmov, čo si môžeme predstaviť ako zníženie záväzku voči daňovému úradu. Vznik tohto záväzku sme účtovali cez 591/341.

Rovnako by sme účtovali aj úhradu nedoplatku na dani z príjmov.

Príklad 5: Vrátenie preplatku na dani z príjmov

Spoločnosť inkasovala preplatok na dani z príjmov vo výške 300 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:    221 / 341   suma: 300 Eur

341 - Daň z príjmov

Na základe výpisu z bankového účtu účtujeme sumu 300 Eur na stranu MD na účte 221 – Bankové účty. Účet 221 – Bankové účty je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Zároveň účtujeme sumu 300 Eur aj na stranu D na účte 341 – Daň z príjmov, čo si môžeme predstaviť ako zníženie pohľadávky voči daňovému úradu. Vznik tejto pohľadávky sme účtovali cez 341/591.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
VBÚ Úhrada preddavku na daň z príjmov 341 221
VBÚ Úhrada nedoplatku na daň z príjmov 341 221
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 341 – Daň z príjmov (pohľadávka) 341 701
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 341 – Daň z príjmov (záväzok) 341 702

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
ID Daňová povinnosť k dani z príjmov na základe priznania k dani z príjmov 591 341
VBÚ Inkaso preplatku na dani z príjmov 221 341
IÚD Započítanie preplatku na dani z príjmov s daňovou povinnosťou na DPH 343 341
IÚD Dodatočný odvod dane z príjmov 595 341
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 341 – Daň z príjmov (záväzok) 701 341
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 341 – Daň z príjmov (pohľadávka) 702 341


Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment