Účet 345 – Ostatné dane a poplatky

Ako účtovať na účte 345 – Ostatné dane a poplatky? Účet 345 – Ostatné dane a poplatky je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.  Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom … Read more

Účet 375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov

Ako účtovať na účte 375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov? Účet 375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný zostatok viď základné pravidlá účtovania). … Read more

Účet 342 – Ostatné priame dane

Ako účtovať na účte 342 – Ostatné priame dane? Účet 342 – Ostatné priame dane je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.  Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom … Read more

Zúčtovacie vzťahy z obchodného styku

Zúčtovacie vzťahy z obchodného styku predstavujú pohľadávky a záväzky, či už krátkodobé alebo dlhodobé, ktoré sa týkajú vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi a účtujeme o nich na účtoch účtovej skupiny 31 – Pohľadávky  a 32 – Záväzky. Jednoduché príklady účtovania o odberateľoch a dodávateľoch, nájdete tu! Pozor! Nejde o všetky účty účtovej skupiny 31 a … Read more

Účet 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere

Ako účtovať na účte 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere? Účet 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný … Read more

Účet 312 – Zmenky na inkaso

Ako účtovať na účte 312 – Zmenky na inkaso? Účet 312 – Zmenky na inkaso je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane MD (viď základné … Read more

Účet 322 – Zmenky na úhradu

Ako účtovať na účte 322 – Zmenky na úhradu? Účet 322 – Zmenky na úhradu je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane D (viď základné … Read more

Účet 326 – Nevyfakturované dodávky

Ako účtovať na účte 326 – Nevyfakturované dodávky? Účet 326 – Nevyfakturované dodávky je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá … Read more

Účet 325 – Ostatné záväzky

Ako účtovať na účte 325 – Ostatné záväzky? Účet 325 – Ostatné záväzky je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane D (viď základné … Read more

Účet 379 – Iné záväzky

Ako účtovať na účte 379 – Iné záväzky? Účet 379 – Iné záväzky je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane D (viď základné … Read more