Účet 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Ako účtovať na účte 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti?

Účet 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD.

Konečný zostatok evidujeme na strane MD a prenáša sa do ďalšieho účtovného obdobia, kde predstavuje Začiatočný stav (viď základné pravidlá účtovania).

Na tomto účte účtujeme krátkodobé záväzky ako napríklad prijaté pôžičky od účtovnej jednotky v konsolidovanom celku a to:

  • medzi prepojenými účtovnými jednotkami,
  • voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv,
  • voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv,
  • voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť,
  • voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť.

Na tomto účte sa neúčtujú záväzky z obchodného styku.

Príklad 1: Krátkodobá pôžička prijatá od dcérskej spoločnosti

Spoločnosť prijala od svojej dcérskej spoločnosti krátkodobú pôžičku vo výške 5 000 Eur. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:  221 / 361    suma: 5 000 Eur

361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Prijatie krátkodobej pôžičky od dcérskej spoločnosti vo výške 5 000 Eur predstavuje pre spoločnosť vznik záväzku. Spoločnosť sa totiž zaviazala, že danú pôžičku aj splatí. Preto účtujeme na stranu D na účte 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti prírastok na tento účet. Účet 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti je pasívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Keďže spoločnosť prijala pôžičku na svoj bankový účet, na základe výpisu z bankového účtu musíme účtovať sumu 5 000 Eur aj na stranu MD na účte 221 – Bankové účty ako prírastok na tomto účte. Účet 221 – Bankové účty je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Splátka krátkodobej pôžičky prijatej od dcérskej spoločnosti

V čase splatnosti spoločnosť vrátila svoje dcérskej spoločnosti celú sumu istiny, teda 5 000 Eur. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:  361/ 221   suma: 5 000 Eur

361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Vo výpise z bankového účtu spoločnosť vidí, že spoločnosť  už vrátila svojej dcérskej spoločnosti krátkodobú pôžicku vo výške 5 000 Eur a teda prostriedky odišli z jej bankového  účtu. Preto musíme účtovať sumu 5 000 Eur na stranu D na účte 221 – Bankové účty ako prírastok na tomto účte. Účet 221 – Bankové účty je aktívny účet a preto sa úbytok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Splatením krátkodobej pôžičky dcérskej spoločnosti vo výške 5 000 Eur v podstate zanikol záväzok spoločnosti voči dcére. Preto účtujeme sumu 5 000 Eur aj na stranu MD na účte 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti ako úbytok na tomto účte. Účet 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti je pasívny účet a preto sa úbytok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl.Účtovný prípad MDD
VBÚSplátka krátkodobej pôžičky prijatej od dcérskej spoločnosti361221
VBÚSplátka krátkodobej pôžičky prijatej od materskej spoločnosti361221
VBÚSplátka krátkodobej pôžičky prijatej od spoločného podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv)361221
VBÚSplátka krátkodobej pôžičky prijatej od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv361221
IÚDOdpis premlčaných záväzkov v rámci podielovej účasti361648
IÚDZaúčtovanie konečného stavu účtu 361 – Záväzky v rámci podielovej účasti361702

Účtovanie na strane D:

VBÚKrátkodobá pôžička prijatá od dcérskej spoločnosti221361
IÚDÚrok z krátkodobej pôžičky prijatej od dcérskej spoločnosti562361
VBÚKrátkodobá pôžička prijatá od materskej spoločnosti221361
IÚDÚrok z krátkodobej pôžičky prijatej od materskej spoločnosti562361
VBÚKrátkodobá pôžička prijatá od spoločného podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv)221361
IÚDÚrok z krátkodobej pôžičky prijatej od spoločného podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv)562361
VBÚKrátkodobá pôžička prijatá od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv221361
IÚDÚrok z krátkodobej pôžičky prijatej od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv562361
IÚDZaúčtovanie začiatočného stavu účtu 361 – Záväzky v rámci podielovej účasti701361

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment