Účet 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

Ako účtovať na účte 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom?

Účet 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme napríklad krátkodobé pohľadávky z pôžičiek spoločníkom v obchodnej spoločnosti, úrok z omeškania pri oneskorení splácaní peňažného vkladu spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti, v komanditnej spoločnosti alebo v spoločnosti s ručením obmedzeným.

355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

Príklad 1: Krátkodobá pôžička poskytnutá spoločníkovi

Spoločnosť poskytla spoločníkovi krátkodobú pôžičku vo výške 5 000 Eur. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:  355 / 221    suma: 5 000 Eur

355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

Poskytnutie krátkodobej pôžičky spoločníkovi vo výške 5 000 Eur účtujeme na stranu MD na účte 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom ako prírastok na tento účet. Účet 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Keďže spoločnosť poskytla pôžičku zo svojho bankového účtu, na základe výpisu z bankového účtu musíme účtovať sumu 5 000 Eur aj na stranu D na účte 221 – Bankové účty ako úbytok na tomto účte. Účet 221 – Bankové účty je aktívny účet a preto sa úbytok na tento účet zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Vidíme teda, že jeden druh majetku (peňažné prostriedky na bankovom účte) sa zmenil na iný druh majetku (poskytnuté pôžičky).

Príklad 2: Splátka od spoločníka, ktorému bola v minulosti poskytnutá krátkodobá pôžička

Spoločník v čase splatnosti vrátil celú sumu istiny, teda 5 000 Eur. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:  221 / 355   suma: 5 000 Eur

355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

Vo výpise z bankového účtu spoločnosť vidí, že spoločník krátkodobú pôžicku vo výške 5 000 Eur vrátil a teda prostriedky zaslal na bankový účet. Preto musíme účtovať sumu 5 000 Eur na stranu MD na účte 221 – Bankové účty ako prírastok na tomto účte. Účet 221 – Bankové účty je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Splatením krátkodobej pôžičky zo strany spoločníka vo výške 5 000 Eur v podstate zanikla pohľadávka spoločnosti voči spoločníkovi. Preto účtujeme sumu 5 000 Eur aj na stranu D na účte 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom ako úbytok na tomto účte. Účet 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom je aktívny účet a preto sa úbytok na tento účet zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
VBÚ Vyplatený preddavok spoločníkovi na nákup, pracovnú cestu 355 221
VPD Vyplatený preddavok spoločníkovi na nákup, pracovnú cestu 355 211
IÚD Predpis náhrady manka, škody zodpovednému spoločníkovi 355 648
VBÚ Krátkodobá pôžička poskytnutá spoločníkovi 355 221
IÚD Úrok z krátkodobej pôžičky poskytnutej spoločníkovi 355 662
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom 355 701

Účtovanie na strane D:

IÚD Vyúčtovanie nákupu materiálu, PHM a pod. spoločníkom, na ktorý mu bol poskytnutý preddavok bez DPH

DPH 20%

Spolu

501

343

x

x

x

355

IÚD Vyúčtovanie výdavkov na pracovnú cestu spoločníkom, na ktorú mu bol poskytnutý preddavok bez DPH

DPH 20%

Spolu

512

343

x

x

x

355

VBÚ Splátka krátkodobej pôžičky poskytnutej spoločníkovi 221 355
IÚD Zrušenie opravnej položky k pohľadávkam voči spoločníkom a členom pri ich vyradení z majetku 391 355
IÚD Odpis premlčanej pohľadávky voči spoločníkovi, ku ktorej nebola vytvorená opravná položka 546 355
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom 702 355

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment