Účet 501 – Spotreba materiálu

Ako účtovať na účte 501 – Spotreba materiálu?

Účet 501 – Spotreba materiálu je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia.

Konečný stav predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Má dať a sumy všetkých pohybov na strane Dal. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie.

Na tomto účte účtujeme o spotrebe (ktorá predstavuje náklad) základného a pomocného materiálu, obalov, tlačív, kancelárskych potrieb, odbornej literatúry, nákup drobného, režijného materiálu priamo do spotreby atď.

Príklad: Náklady na kancelárske potreby

Spoločnosť nakúpila od dodávateľa kancelárske potreby, na základe čoho obdržala dodávateľskú faktúru vo výške 90 Eur. Predkontácia bude vyzerať takto:     501 / 321  … suma 90 Eur

Na základe obdržanej dodávateľskej faktúry, spoločnosť zaúčtuje na účet 501 – Spotreba materiálu náklad za kancelárske potreby vo výške 90Eur. Účet 501 – Spotreba materiálu je nákladový účet a všetky prírastky na nákladovom účte účtujeme na stranu MD toho účtu (viď základné pravidlá účtovania). V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). Obdržaním faktúry za služby vznikol spoločnosti aj záväzok voči dodávateľovi, keďže spoločnosť je povinná (zaviazala sa k tomu) za materiál zaplatiť. Preto v tomto prípade účtujeme aj na účet 321 – Dodávatelia sumu 90 Eur, ktorá predstavuje práve výšku záväzku. Účet 321 – Dodávatelia je pasívny účet a preto prírastok (teda vznik záväzku) na tento účet zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Viac o účtovaní nákladov nájdete v časti Účtová trieda 5 – Náklady.

Účtovanie na strane MD:

PFA Prijatá faktúra za materiál
účtovanie spôsobom B
bez DPH

DPH 20%

Spolu

501

343

 

x

x

x

 

321

VPD Nákup materiálu v hotovosti
účtovanie spôsobom B
bez DPH

DPH 20%

Spolu

501

343

 

x

x

x

211

IÚD Aktivácia nákladov na výrobu materiálu, spôsob B 501 621
Výdajka Výdaj materiálu zo skladu do spotreby
účtovanie spôsobom A
501 112
Výdajka Prirodzený úbytok materiálu
účtovanie spôsobom A
501 112
Príjemka Prebytok materiálu na sklade
účtovanie spôsobom B
501 648
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu materiálu pri účtovaní spôsobom B 501 112
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu materiálu na ceste pri účtovaní spôsobom B 501 119
IÚD Nákup pohonných látok uhradený debetnou platobnou kartou bez DPH

DPH 20%

Spolu

501

343

x

x

x

 

325, 335

IÚD Krátkodobá nevyfakturovaná dodávka materiálu, účtovanie spôsobom B 501 326
IÚD Tvorba rezervy na krátkodobú nevyfakturovanú dodávku materiálu, účtovanie spôsobom B 501 323
IÚD Vyúčtovanie nákupu materiálu, PHM a pod. zamestnancom, na ktorý mu bol poskytnutý preddavok bez DPH

DPH 20%

Spolu

501

 

343

x

x

 

x

335

IÚD Vyúčtovanie nákupu materiálu, PHM a pod. spoločníkom, na ktorý mu bol poskytnutý preddavok bez DPH

DPH 20%

Spolu

501

343

 

x

x

x

 

355

IÚD Vyúčtovanie nákupu materiálu, PHM a pod. zamestnancom, na ktorý mu nebol poskytnutý preddavok bez DPH

DPH 20%

Spolu

501

343

 

x

x

x

 

333

IÚD Vyúčtovanie nákupu materiálu, PHM a pod. spoločníkom, na ktorý mu nebol poskytnutý preddavok bez DPH

DPH 20%

Spolu

501

343

 

x

x

x

 

365

IÚD Zaúčtovanie predplatného uhradeného v predchádzajúcom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia 501, 518 381
IÚD Dlhodobá nevyfakturovaná dodávka materiálu, účtovanie spôsobom B 501 476
PFA Prijatá faktúra za materiál účtovaný priamo do spotreby bez DPH

DPH 20%

Spolu

501

343

 

x

x

x

 

321

VPD Nákup materiálu účtovaného priamo do spotreby bez DPH

DPH 20%

Spolu

501

343

 

x

x

x

 

211

PFA Prijatá faktúra za spotrebovanú vodu (vodné) bez DPH

DPH 20%

Spolu

501, 503

343

 

x

x

x

 

321

Účtovanie na strane D:

Výdajka Výdaj predaného materiálu zo skladu
účtovanie spôsobom B
542 501
Výdajka Výdaj darovaného materiálu zo skladu
účtovanie spôsobom B
543 501
Výdajka Manko, alebo škoda na materiáli
účtovanie spôsobom B
549 501
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu materiálu pri účtovaní spôsobom B 112 501
IÚD Materiál, za ktorý bola prijatá faktúra a do konca účtovného obdobia nebol dodaný
účtovanie spôsobom B
119 501
IÚD Zaúčtovanie zostatkov pohonných látok v nádržiach automobilov na konci účtovného obdobia 381 501
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 501 – Spotreba materiálu 710 501

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment