Účet 325 – Ostatné záväzky

Ako účtovať na účte 325 – Ostatné záväzky?

Účet 325 – Ostatné záväzky je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme ostatné krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov (napr. odberateľmi uplatnené reklamácie, záväzok voči obchodnému partnerovi, ktorý preberá záručné záväzky za predané výkony).

325 - Ostatné zäväzky

Príklad 1: Obstaranie kupónového dlhopisu

Obstaranie majetku

Spoločnosť si obstarala kupónový dlhopis s dobou splatnosti 3 roky s emisným kurzom 300 Eur. Dlhopis má v pláne držať až do jeho splatnosti.
Predkontácia bude vyzerať takto: 043/325   suma: 300 Eur

Spoločnosť nakúpila cenné papiere a preto musíme zaúčtovať obstaranie dlhodobého finančného majetku na stranu MD  na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku vo výške 300 Eur. Účet 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu MD.

Nákupom cenných papierov vzniká spoločnosti aj záväzok za tieto dlhopisy zaplatiť. Preto účtujeme sumu 300 Eur aj na stranu D na účte 325 – Ostatné záväzky ako vznik záväzku. Účet 325 – Ostatné záväzky je je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D.

Príklad 2: Do konca prvej polovice roka 202X+1 boli uznané a vykonané záručné opravy

V predchádzajúcom roku spoločnosť vytvorila rezervu na záručné opravy na účte 459 – Ostatné rezerv. V tomto roku spoločnosť uznala opravy vo výške 7489,96 Eur a teda musíme zaúčtovať zrušenie rezervy v tejto výške. Keďže spoločnosť uznala a vykonala opravy, vznikol jej záväzok zákazníkom aj vrátiť sumu práve vo výške uznanej opravy (reklamácie). A teda záväzok vo forme rezervy na účte 459 – Ostatné rezervy nahradí záväzok na účte 325 – Ostatné záväzky. Na tento účet účtujeme práve o reklamáciách či dobropisoch.

Predkontácia bude teda vyzerať takto:    459/325         suma 7489,96  Eur

325 - Ostatné záväzky

Na účte 459 – Ostatné rezervy sme zaúčtovali na stranu MD úbytok záväzku vo výške 7489,96, keďže je to účet pasív a úbytky na takomto účte účtujeme na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania). Rezerva bola vytvorená vo výške celkovo 10 000 Eur, avšak zrušená v tomto prípade len vo výške 7489,96  Eur. Preto je konečný zostatok na účte 459 – Ostatné rezervy 2 510,04 Eur.

Na účte 325 – Ostatné záväzky na stranu D sme zaúčtovali vznik záväzku voči zákazníkom v rovnakej sume, keďže je to pasívny účet a prírastky na takomto účte účtujeme na stranu D (viď základné pravidlá účtovania). Záväzok nebol ešte zaplatený a preto na na účte 325 – Ostatné záväzky konečný zostatok vo výške 7 489,96 Eur.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zúčtovanie preddavku na kúpu DFM 325, 379 053
VBÚ Platba debetnou platobnou kartou 325, 335 221
IÚD Odpis premlčaných ostatných záväzkov z obchodného styku 325 648
VBÚ Úhrada penále, pokuty a úrokov z omeškania dodávateľovi, na ktoré bol účtovaný predpis 325 221
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 325 – Ostatné záväzky 325 702

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Obstaranie DFM účtované na základe zmluvy, vyúčtovania predávajúceho 043 325,379
IÚD Nákup pohonných látok uhradený debetnou platobnou kartou bez DPH

DPH 20%

Spolu

501

343

x

x

x

325, 335

IÚD Obstaranie krátkodobých cenných papierov účtované na základe zmluvy, vyúčtovania predávajúceho 259 325,379
VFA Vystavený dobropis na faktúru za predaný tovar, ktorá bola zinkasovaná bez DPH

DPH 20%

Spolu

604

343

x

x

x

325

VFA Vystavený dobropis na faktúru za predané výrobky, ktorá bola zinkasovaná bez DPH

DPH 20%

Spolu

601

343

x

x

x

325

VFA Vystavený dobropis na faktúru za poskytnuté služby, ktorá bola zinkasovaná bez DPH

DPH 20%

Spolu

602

343

x

x

x

325

IÚD Predpis zmluvných penále od dodávateľa 544 325
IÚD Predpis zmluvnej pokuty od dodávateľa 544 325
IÚD Predpis zmluvných úrokov z omeškania od dodávateľa 544 325
IÚD Predpis nezmluvných penále od dodávateľa 545 325
IÚD Predpis nezmluvnej pokuty od dodávateľa 545 325
IÚD Predpis nezmluvných úrokov z omeškania od dodávateľa 545 325
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 325 – Ostatné záväzky 701 325

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment