Účet 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

Ako účtovať na účte 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania?

Účet 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia.

Konečný stav predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Má dať a sumy všetkých pohybov na strane Dal. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie. Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania v súlade s ustanoveniami Obchodného alebo Občianského zákonníka, prípadne iných právnych noriem. Ide napríklado osankcie za oneskorené plnenie záväzku voči veriteľovi, nedodržanie zmluvných podmienok dohodnitých pri obchode.

544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

Príklad: Úroky z omeškania

Spoločnosť má s dodávateľom dohodnuté v zmluve úroky z omeškania v prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr. Spoločnosti sa stalo, že faktúru nezaplatila do termínu splatnosti a tak jej vznikol úrok z omeškania vo výške 50 Eur. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto: 544 / 325    suma: 50 Eur

544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

Úrok, ktorý spoločnosti vznikol predstavuje pre spoločnosť náklad. Preto účtujeme sumu 50 Eur na stranu MD na účet 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania ako vznik nákladu. Účet 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania je nákladový účet a všetky prírastky na nákladovom účte účtujeme na stranu MD toho účtu (viď základné pravidlá účtovania).

Vzniknutý úrok bude musieť spoločnosť aj zaplatiť a teda vznikol jej záväzok tento úrok zaplatiť. Preto účtujeme sumu 50 Eur aj na účet 325 – Ostatné záväzky ako vznik záväzku, avšak na stranu D. Účet 325 – Ostatné záväzky je pasívny účet a prírastky na takomto účte účtujeme na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Predpis zmluvných penále od dodávateľa 544 325
IÚD Predpis zmluvnej pokuty od dodávateľa 544 325
IÚD Predpis zmluvných úrokov z omeškania od dodávateľa 544 325
VBÚ Úhrada zmluvnej pokuty, penále, úrokov z omeškania dodávateľovi, na ktoré nebol účtovaný predpis 544 221

Účtovanie na strane D:

IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 710 544

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment