Účet 657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Ako účtovať na účte 657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku? Účet 657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku je výnosový účet a preto všetky prírastky (vznik výnosov) na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky (zníženie výnosov) na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav … Read more

Účet 555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

Ako účtovať na účte 555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období? Účet 555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav tohto účtu nájdeme na strane D. Konečný stav … Read more

Účet 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Ako účtovať na účte 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti? Účet 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na … Read more

Účet 655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

Ako účtovať na účte 655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období? Účet 655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období je výnosový účet a preto všetky prírastky (vznik výnosov) na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky (zníženie výnosov) na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav tohto účtu nájdeme na strane MD. … Read more

Účet 557 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Účet 557 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný … Read more

Účet 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

Ako účtovať na účte 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka? Účet 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka je účet s premenlivým zostatkom. Účty s premenlivým zostatkom môžu mať zostatok na strane Má Dať alebo na strane Dal. Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom … Read more

Účet 382 – Komplexné náklady budúcich období

Ako účtovať na účte 382 – Komplexné náklady budúcich období? Účet 382 – Komplexné náklady budúcich období je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na … Read more

Účtovanie predaja podniku u predávajúceho

V prípade predaja podniku je potrebné, aby predávajúca spoločnosť vysporiadala svoj majetok a záväzky, čo v podstate znamená, že majetok a záväzky, ktoré eviduje v súvahe, potrebuje z tejto súvahy “dostať preč”. Preto je potrebné účtovať ich úbytok. Ak má spoločnosť hodnoty na účtoch aktív, ich úbytok účtujeme na stranu D. Ak má spoločnosť hodnoty … Read more

Účet 423 – Štatutárne fondy

Ako účtovať na účte 423 – Štatutárne fondy? Účet 423 – Štatutárne fondy je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné … Read more

Účet 592 – Odložená daň z príjmov

Ako účtovať na účte 592 – Odložená daň z príjmov? Účet 592 – Odložená daň z príjmov je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného … Read more