Účet 655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

Ako účtovať na účte 655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období?

Účet 655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období je výnosový účet a preto všetky prírastky (vznik výnosov) na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky (zníženie výnosov) na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav tohto účtu nájdeme na strane MD.

Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia. Konečný stav predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Má dať a sumy všetkých pohybov na strane Dal. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie.

Na tomto účte účtujeme tvorbu komplexných nákladov budúcich období na stranu D so súvzťažným zápisom na strane MD na účet 382 – Komplexné náklady budúcich období. Účet 655 je určený na vynulovanie vplyvu komplexných nákladov na výsledok hospodárenia v období, kedy tieto náklady vznikli, avšak ešte ich nechceme zahrnúť do bežných nákladov.

655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

O komplexných nákladoch budúcich období účtujeme aj v prípade, že by účtovanie jednotlivých nákladov, ktoré boli vynaložené v určitom období, skreslili výsledok hospodárenia v danom období ako aj v ďalších obdobiach, pretože súvisia s “celým projektom”. Napríklad v prípade, že sa spoločnosť chystá otvoriť novú prevádzku, s ktorou súvisia náklady vynaložené ešte dávno pred otvorením prevádzky (napr. náklady na nových zamestnancov, ich zaškolenie, spotreba energií, náklady na spoztrebovaný materiál a podobne). Ak by sme o týchto nákladoch účtovali len v období, v ktorom boli vynaložené, na začiatku projektu by sme dosahovali pravdepodobne veľké straty a po zahájení otvorenia prevádzky výrazné zisky.

V takomto prípade teda spoločnosť vynakladá v priebehu účtovného obdobia náklady, ktoré majú spoločný účel a ktoré sa vo výnosoch majú prejaviť až v budúcnosti, pričom objem takých nákladov významne ovplyvňuje výsledok hospodárenia. Preto je potrebné ich časovo rozlíšiť.

Je potrebné si uvedomiť, že vzniku komplexných nákladov budúcich období predádza vznik jednotlivých nákladov na rôzne tovary a služby, ktoré spoločnosť zaúčtuje ako bežné náklady (napríklad prijatá faktúra za materiál účtovaný priamo do spotreby prostredníctvom zápisu 501, 343/321). Až následne účtuje o vznik komplexných nákladov na ťarchu účtu 382 (teda na jeho stranu MD) a v prospech účtu 655 (teda na jeho stranu D). Teda ide len o úpravu evidencie takýchto nákladov. Spoločnosť ich totiž potrebuje časovo rozlíšiť a zúčtovať do nákladov bežného obdobia až neskôr.

Touto zmenou spoločnosť dosiahne, že pôvodne účtované náklady sa ako keby “vynulujú” pokiaľ ide o vplyv na výsledok hospodárenia v danom účtovnom období. V skutočnosti sa len presunú na účet 382, z ktorého budú presúvané do nákladov v jednotlivých účtovných obdobiach postupne neskôr. Aby sme dosiahli nulový vplyv na výsledok hodpodárenia, pri “vynulovaní” nákladov použijeme účet 655. Teda celú “premenu” nákladov na komplexné náklady účtujeme zápisom 382/655.

Pre ľahšiu predstavu si povedzme, že spoločnosť vynaložila náklady na nový projekt vo výške 1000 Eur a vznikol jej aj záväzok náklady zaplatiť. Na ľavej strane výkazu ziskov a strát máme teda náklady vo výške 1 000 Eur. Z bežnej činnosti jej vznikli náklady vo výške 5000 Eur a výnosy vo výške 15 000 Eur. Jednoduchý výkaz ziskov a strát by vyzeral takto:

382 – Komplexné náklady budúcich období

Vidíme, že spoločnosť by dosiahla zisk vo výške 9 000 Eur, keďže bežné výnosy by boli 15 000 Eur, bežné náklady 5 000 Eur a náklady na nový projekt 1 000 Eur teda 15 000 – 5 000 – 1000 = 9 000. My však chceme, aby náklady na projekt ešte neovplyvňovali výsledok hospodárenia, teda v našom prípade zisk. Preto účtujem zápis 382/655 ako vznik komplexných nákladov budúcich období na strane MD na účte 382 a vznik výnosov na účte 655 (v skutočnosti chceme len vynulovať vplyv nákladov na projekt v tomto období).

382 – Komplexné náklady budúcich období

Vidíme, že ak zaúčtujeme zápis 382/655 tak sa nám vo výkaze ziskov a strát objavia “výnosy”, ktoré vynulovali vplyv nákladov na nový projekt na výšledok hospodárenia. Pred zmenou evidencie pôvodných nákladov sme mali zisk vo výške 9 000 Eur a teraz už máme 10 000 Eur, čo predstavuje zisk, ktorý bral do úvahy len bežné výnosy a bežné náklady. Náklady na projekt budeme zúčtovávať do nákladov až po spustení projektu (viac info v príklade).

Príklad: Vznik komplexných nákladov budúcich období

Spoločnosť sa rozhodla v roku 2021 otvoriť novú prevádzku. V súvislosti s otvorením tejto prevádzky zaúčtovala spoločnosť ešte v roku 2020 vznik nákladov na materiál vo výške 15 000 Eur, náklady na potrebné služby vo výške 30 000 Eur a náklady na mzdy zamestnancov, ktorí na príprave pracovali vo výške 25 000 Eur (v tomto príklade nezohľadňujeme DPH). Tieto náklady chce spoločnosť ďalej účtovať a evidovať ako komplexné náklady budúcich období, keďže ich vynaloženie má za spoločný cieľ otvorenie novej prevádzky v ďalšom roku.

382 – Komplexné náklady budúcich období

V roku 2020 teda spoločnosť účtovala vznik nákladov na strane MD na účtoch 501, 518 a 521 a vznik záväzkov na účte 321 (viď základné pravidlá účtovania).

Na základne internej smernice náklady na otvorenie novej prevádzky sa do otvorenia prevádzky účtujú ako komplexné náklady budúcich období a zúčtovávajú sa do bežných nákladov až v období, v ktorom je prevádzka otvorená.

Na konci roka 2020, keď spoločnosť zostavuje účtovnú závierku, presunie náklady, ktoré už vynaložila v súvislosti s otvorením prevádzky na účet 382 predkontáciou 382/655. Účtuje teda vznik nákladov budúcich období ako prírastok na strane MD na účte aktív 382 – Komplexné náklady budúcich období (viď základné pravidlá účtovania).

Aby sme vynulovali vplyv týchto nákladov na výsledok hospodárenia v roku 2020, účtujeme zároveň aj vznik výnosov na strane D na účte 655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období.

382 – Komplexné náklady budúcich období

Predstavme si teraz, že táto spoločnosť okrem spomínaných nákadov a komplexných nákladov účtovala aj výnosy z predaja z predaja služieb vo výške 132 000 Eur a náklady na ostatné služby vo výške 89 000 Eur (ide o veľmi zjednodušený príklad na pochopenie pohybov na účtoch). Na účtoch by sme teda ešte videli tieto pohyby:

382 – Komplexné náklady budúcich období
655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

Na účet 518 – Ostatné služby by sme účtovali na strane MD vznik nákladu vo výške 89 000 Eur a na strane D na účte 321 – Dodávatelia prírastok na účte pasív, keďže spoločnosti vznikol ďalší záväzok (viď základné pravidlá účtovania). Ide však o náklady a záväzok, ktoré nesúvisia s otvorením novej prevádzky.

382 – Komplexné náklady budúcich období

Na účet 311 – Odberatelia by sme na stranu MD účtovali sumu 132 000 Eur ako prírastok na účet aktív, keďže spoločnosti by vzikla pohľadávka za služby, ktoré poskytla. Zároveň by jej však vznikol aj výnos a preto by sme účtovali na stranu D na účet 602 – Tržby z predaja služieb ako prírastok na tento účet Na účet 518 – Ostatné služby by sme účtovali na strane MD vznik nákladu vo výške 89 000 Eur a na strane D na účte 321 – Dodávatelia prírastok na účte pasív, keďže spoločnosti vznikol ďalší záväzok (viď základné pravidlá účtovania). Ide však o pohľadávku a výnosy, ktoré takisto nesúvisia s otvorením novej prevádzky.

Ako by vyzeralo zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát, ktorý by sme následne použili vy vyplnenie výkazu ziskov a strát?

382 – Komplexné náklady budúcich období
655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

Konečné stavy na účtoch nákladov by sme presunuli na stranu MD na účte 710 a konečné stavy na účtoch výnosov by sme presunuli na stranu D na účte 710, Dostali by sme výsledok hospodárenia vo výške 43 000 Eur, teda zisk. Výkaz ziskov a strát by vyzeral takto (zjednodušene):

382 – Komplexné náklady budúcich období

Ak by sme neúčtovali komplexné náklady budúcich období, výsledok hospodárenia by bol iný. Vyzeralo by to takto:

382 – Komplexné náklady budúcich období

Výsledok hospodárenia v takomto prípade by bola strata vo výške 27 000 Eur. Teda vidíme, že ak by sme neúčtovali o komplexných nákladoch budúcich období, vplyv na výsledok hospodárenia by bol výrazný. Miesto zisku 43 000 Eur by sme mali v roku 2020 stratu vo výške 27 000 Eur. Výkaz ziskov a strát by vyzeral takto:

382 – Komplexné náklady budúcich období

Viac info o tom, ako zostavovať účet 710 nájdete tu.

Ako by vyzeral konečný účet súvahový po zohľadnení komplexných nákladov budúcich období, ktorý by sme použili na vyplnenie súvahy v účtovnej závierke?

655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

Konečné zostatky účtov aktív by sme presunuli na stranu MD na účte 702 a konečné zostatky na účtoch pasív by sme presunuli na stranu D na účte 702. Zisk by sme zo stranu MD na účte 710 presunuli na stramnu D na účte 702. Súvaha by vyzerala takto:

382 – Komplexné náklady budúcich období

Ak by sme neúčtovali komplexné náklady budúcich období, aj súvaha by vyzerala inak. Vyzeralo by to takto:

382 – Komplexné náklady budúcich období
655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

V súvahe by sme teda neevidovali komplexné náklady budúcich období, ale len pohľadávky voči odberateľom, stratu a záväzky voči dodávateľom.

382 – Komplexné náklady budúcich období

Pre lepšie pochopenie je treba pozrieť celý príklad týkajúci sa komplexných nákladov budúcich období, ktorý nájdete tu.

Účtovanie na strane MD:

655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

Účtovanie na strane D:

655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment