Účet 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Ako účtovať na účte 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti?

Účet 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD.

Konečný zostatok evidujeme na strane MD a prenáša sa do ďalšieho účtovného obdobia, kde predstavuje Začiatočný stav (viď základné pravidlá účtovania).

Na tomto účte účtujeme dlhodobé záväzky ako napríklad prijaté pôžičky od účtovnej jednotky v konsolidovanom celku a to:

  • medzi prepojenými účtovnými jednotkami,
  • voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv,
  • voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv,
  • voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť,
  • voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť.

Na tomto účte sa neúčtujú záväzky z obchodného styku.

471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Príklad 1: Dlhodobá pôžička prijatá od dcérskej spoločnosti

Spoločnosť prijala od svojej dcérskej spoločnosti dlhodobú pôžičku vo výške 5 000 Eur. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:  221 / 471    suma: 5 000 Eur

471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Prijatie dlhodobej pôžičky od dcérskej spoločnosti vo výške 5 000 Eur predstavuje pre spoločnosť vznik záväzku. Spoločnosť sa totiž zaviazala, že danú pôžičku aj splatí. Preto účtujeme na stranu D na účte 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti prírastok na tento účet. Účet 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti je pasívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D).

Keďže spoločnosť prijala pôžičku na svoj bankový účet, na základe výpisu z bankového účtu musíme účtovať sumu 5 000 Eur aj na stranu MD na účte 221 – Bankové účty ako prírastok na tomto účte. Účet 221 – Bankové účty je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Splátka dlhodobej pôžičky prijatej od dcérskej spoločnosti

V čase splatnosti spoločnosť vrátila svoje dcérskej spoločnosti celú sumu istiny, teda 5 000 Eur. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:  371/ 221   suma: 5 000 Eur

471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Vo výpise z bankového účtu spoločnosť vidí, že spoločnosť  už vrátila svojej dcérskej spoločnosti dlhodobú pôžicku vo výške 5 000 Eur a teda prostriedky odišli z jej bankového  účtu. Preto musíme účtovať sumu 5 000 Eur na stranu D na účte 221 – Bankové účty ako prírastok na tomto účte. Účet 221 – Bankové účty je aktívny účet a preto sa úbytok na tomto účte zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Splatením dlhodobej pôžičky dcérskej spoločnosti vo výške 5 000 Eur v podstate zanikol záväzok spoločnosti voči dcére. Preto účtujeme sumu 5 000 Eur aj na stranu MD na účte 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti ako úbytok na tomto účte. Účet 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účastije pasívny účet a preto sa úbytok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 3: Úrok z dlhodobej pôžičky prijatej od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv

Spoločnosti vznikol úrok vo výške 150 Eur z dlhodobej pôžičky prijatej od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv. Vznik úroku musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:   562 / 471    suma: 150 Eur

Úrok z prenájmu predstavuje pre spoločnosť náklad, ktorý evidujeme na účte 562 – Úroky. Účet 562 – Úroky je teda nákladový účet a vznik nákladu účtujeme vždy na stranu MD (viď Základné pravidlá účtovania). Preto sme účtovali úrok z prenájmu vo výške 200 Eur na stranu MD na účet 562 – Úroky. Spoločnosti však vznikol aj záväzok za tento úrok zaplatiť a teda musíme účtovať vznik záväzku vo výške 200 Eur na stranu D na účte 474 – Záväzky z nájmu ako prírastok na tento účet, keďže úrok súvisí s prenájom. Účet 474 – Záväzky z nájmu je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Úrok z pôžičkypredstavuje pre spoločnosť náklad, ktorý evidujeme na účte 562 – Úroky. Účet 562 – Úroky je teda nákladový účet a vznik nákladu účtujeme vždy na stranu MD (viď Základné pravidlá účtovania). Preto sme účtovali úrok z pôžičky vo výške  150 Eur na stranu MD na účet 562 – Úroky.

Spoločnosti však vznikol aj záväzok za tento úrok zaplatiť a teda musíme účtovať vznik záväzku vo výške 150 Eur na stranu D na účte 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti ako prírastok na tento účet, keďže úrok súvisí s touto dlhodobou pôžičkou. Účet 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky prijatej od dcérskej spoločnosti 471 221
VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky prijatej od materskej spoločnosti 471 221
VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky prijatej od spoločného podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 471 221
VBÚ Splátka dlhodobej pôžičky prijatej od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 471 221
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 471 – Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti 471 702

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
VBÚ Dlhodobá pôžička prijatá od dcérskej spoločnosti 221 471
IÚD Úrok z dlhodobej pôžičky prijatej od dcérskej spoločnosti 562 471
VBÚ Dlhodobá pôžička prijatá od materskej spoločnosti 221 471
IÚD Úrok z dlhodobej pôžičky prijatej od materskej spoločnosti 562 471
VBÚ Dlhodobá pôžička prijatá od spoločného podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 221 471
IÚD Úrok z dlhodobej pôžičky prijatej od spoločného podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 562 471
VBÚ Dlhodobá pôžička prijatá od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 221 471
IÚD Úrok z dlhodobej pôžičky prijatej od spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 562 471
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 471 – Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti 701 471

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment